Актуальні проблеми державного управління

Засновник і видавець – Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
Головний редактор – д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України Іжа Микола Михайлович.
Заступник головного редактора – д.держ.упр., проф. Попов С.А.
Відповідальний секретар – к.психол.н., доцент Овчаренко Ю.О.
Відповідальний за випуск – О. В. Патик
Збірник засновано у 1999 р. Періодичність – 4 випуски на рік. Видається українською, англійською та російською мовами. ISSN 1993-8330 (Рrint)
Перереєстровано в Міністерстві юстиції України – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ №7348 від 28.05.2003 року.
Включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України – наказ Міністерства освіти і науки України №241 від 09.03.2016 р.


Том 1, № 81 (2020)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК І РЕАЛІЗАЦІЮ ЕКОНОМІЧНИХ ПОЛІТИК В АФРИЦІ PDF
Михайло Куничка 10-14
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ PDF
Людмила Польська 15-19
ВПЛИВ СИНЕРГЕТИКИ НА МОДИФІКАЦІЮ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТИТУЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Маріан Токар 20-24

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В МАРКЕТИНГУ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Тетяна Безверхнюк, Віолета Вишневська 26-31
ПОЛІТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ PDF
Лідія Карпенко, Володимир Варещенко 32-37
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ PDF
Павло Воронжак 38-44
ГУМОР ТА САТИРА ЯК МЕХАНІЗМИ СТІЙКОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ PDF
Зіновій Коваль 45-49
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ PDF
Світлана Левон 50-57
СТАН ДОСЛІДЖУВАНОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ПРИ РЕАГУВАННІ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО ЧАСУ PDF
Андрій Макаренко 58-63
УПРАВЛІННЯ КРИТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ: МОДЕЛЬ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ PDF
Олег Мельничук 64-74
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ: МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ PDF
Сергій Попов, Ігор Присяжнюк 75-81
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Геннадій Фердман 82-87
ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ PDF
Світлана Хаджирадєва, Тетяна Гречко, Анатолій Пустоваров 88-96
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ЯК ВАЖЛИВОЇ ДОМІНАНТИ ПРОГРЕСИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Андрій Шинькович 97-100

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Наталія Долгіх 102-106
РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»: ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ (НА ПРИКЛАДІ ОРІДУ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ) PDF
Наталя Колісніченко, Олександра Іванько, Тетяна Романенко 107-111

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ PDF
Наталя Костенюк 114-117