ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА, ДОКАЗОВА І ФОРСАЙТ ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Сергій Попов завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор., Україна https://orcid.org/0000-0002-0729-9581
  • Інна Вошко директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради, Житомирська обл. , Україна https://orcid.org/0000-0002-4939-4018
  • Зіновій Коваль доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., Україна
  • Віктор Маміч доцент кафедри організації розвідувально-інформаційної роботи та технічних засобів розвідки, Військова академія (м. Одеса), працівник Збройних Сил України к.т.н., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0001-5574-0901
  • Олександр Розмазнін викладач кафедри управління діями підрозділів військової розвідки та спеціальних операцій, Військова академія (м. Одеса), працівник Збройних Сил України, к.психол.н., Україна https://orcid.org/0000-0002-8575-392X
  • Юрій Душкін викладач кафедри організації розвідувально-інформаційної роботи та технічних засобів розвідки, Військова академія (м. Одеса), працівник Збройних Сил України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0449-0863

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246367

Ключові слова:

державна політика, національна безпека, рішення, методологія, інформаційно-аналітична підтримка, доказовий підхід, форсайт, аналітика

Анотація

Розглянуто державну політику щодо національної безпеки в аспекті її аналітичної підтримки, яка заснована на інформаційно-аналітичній, доказовій і форсайт методологіях. З’ясовано, що: їх функції тотожні – обґрунтована підтримка прийняття рішень; доказова методологія є більш загальною і опирається на кращі практики, доведені результати наукових і соціологічних досліджень. Для виконання етапів цієї методології доцільною є інформаційно-аналітична методологія, яка забезпечує змістовно-якісне перетворення вхідної інформації у вихідний продукт – достовірно обґрунтовану аналітичну записку, опираючись на дотримання встановлених принципів і вимог, використання інструментів, що забезпечують реалістичність висновків і рекомендацій. Для визначення пріоритетів, механізмів і процесів реалізації політики, виявлення факторів спротиву у віддаленій перспективі доцільною є форсайт методологія, яка заснована на формуванні експертних оцінок і їх верифікації.

Біографії авторів

Сергій Попов, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор.

завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор.

Інна Вошко, директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради, Житомирська обл.

директор комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Новоград-Волинської міської ради, Житомирська обл.

Зіновій Коваль, доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

доцент кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

Віктор Маміч, доцент кафедри організації розвідувально-інформаційної роботи та технічних засобів розвідки, Військова академія (м. Одеса), працівник Збройних Сил України к.т.н., доцент

доцент кафедри організації розвідувально-інформаційної роботи та технічних засобів
розвідки, Військова академія (м. Одеса), працівник Збройних Сил України к.т.н., доцент

Олександр Розмазнін, викладач кафедри управління діями підрозділів військової розвідки та спеціальних операцій, Військова академія (м. Одеса), працівник Збройних Сил України, к.психол.н.

викладач кафедри управління діями підрозділів військової розвідки та спеціальних
операцій, Військова академія (м. Одеса), працівник Збройних Сил України, к.психол.н.

Юрій Душкін, викладач кафедри організації розвідувально-інформаційної роботи та технічних засобів розвідки, Військова академія (м. Одеса), працівник Збройних Сил України

викладач кафедри організації розвідувально-інформаційної роботи та технічних засобів
розвідки, Військова академія (м. Одеса), працівник Збройних Сил України

Посилання

Бахарєв В. С., Шевченко І. В., Коваль С. С., Корцова О. Л., Маренич А. В. Моделі інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень з управління екологічною безпекою. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2018 (109). Частина 1. Екологічна безпека. URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2018_2_72-2-2018-2.pdf

Васюк Н. О., Осик С. В. Модель інформаційно-аналітичного забезпечення публічної політики у сфері формування культури здоров’я населення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1602 (дата звернення: 08.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.36

Волошинская А. А., Комаров В. М. Доказательная государственная политика. РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. URL: http://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/ppaper /mak2.pdf.

Вошко І. Особливості реформування систем охорони здоров’я в країнах Європи. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук праць ОРІДУ. Вип. 2(83). Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2021. С. 64–68.

Демчина Л. Аналітична інформація як засіб підготовки управлінських рішень органами місцевого самоврядування. International Academy Journal Web of Scholar 4(46), April 2020, с. 32–37. URL: https://media.neliti.com/media/publications/321334-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%8F%D0%BA- %D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA-8063f9fc.pdf

Додонов О., Путятін В., Валетчик В. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень. Експертні системи та підтримка прийняття рішень. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2005. Т. 7. № 2. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/50770/10-Dodonov.pdf?sequence=1

Дослідження державних політик: методологія, процедури та європейські практики: монографія / за заг. ред. Л. В. Гонюкової, В. М. Козакова. Київ: НАДУ, 2018. 400 с.

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. 2011. 692 с

Квітка С. А. Форсайт в публічному управлінні: методи і перспективи реалізації в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Вип. Т. 6. № 8. С. 56–70. DOI: 10.15421/151847.

Котковський В. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади. Теорія та практика державного управління. Вип. 4 (51). С. 1–6. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_21_59214887.pdf

Мовчан А. Поняття та сутність аналітичної розвідки як особливої форми інформаційно-аналітичної роботи в ОРД. Львівський державний університет внутрішніх справ. Науковий Вісник 3‘2012. С. 443–450. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2167/1/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD.pdf

Попов С. А. Інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів місцевої влади як засіб сприяння ефективності регіональних перетворень. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. Одеса, 2007. Вип. 2(30). С. 176–186.

Попов С.А. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід: монографія. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. 368 с.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 4. Ст. 43.

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави: Указ Президента України від 08.11.2019 р. № 837/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text.

Публічне управління: термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Сергієнко М. Г. Інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень у діяльності Служби безпеки України як суб’єкта національної безпеки. Теорія та практика державного управління. 2012. Вип. 3. С. 123–130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_3_18

Соколов А. Сучасні підходи до оцінки якості державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=901.

Banks, Gary. Evidence-based policy making: What is it? How do we get it? Australian Government, Productivity Commission. 2009.

Glovatskyi V. Modern information-analytical systems for data processing and prediction. Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2016, vol. 22, issue 2, p. 204-213.

Voshko Inna. Forsite technology in the formation of state medical policy. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). Poland. 2020. № 7(35). Р. 175–182.

Marchi G. De, Lucertini G., Tsoukias A. From Evidence-Based Poli cyMaking to Policy Analytics. 2012. In: Working Papers. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00875488/document.

The U.S. Commission on Evidence-Based Policymaking. URL: https://www.cep.gov/about.html

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ