ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Олег Панченко директор Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», Президент Всеукраїнської професійної психіатричної ліги (Київ), депутат Краматорської районної ради VIII скликання, голова постійної комісії Краматорської районної ради з питань соціального захисту населення, освіти, науки, охорони здоров’я, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики та туризму, головний науковий співробітник, д.держ.упр., д.мед.н., професор, Заслужений лікар України, Україна https://orcid.org/0000-0001-9673-6685

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246363

Ключові слова:

публічне управління, політика, інформаційна безпека, національна безпека, діджиталізація, політичні стратегії, політичні рішення

Анотація

Сьогодні існує певна напруженість між концепцією прозорості публічного управління і необхідністю захисту суспільно значущої інформації. У статті розглядається те, які види інформації уряди захищають із міркувань національної безпеки, а також які аргументи вони при цьому використовують. Із різних причин уряди прагнуть обмежити потоки інформації, але ці причини не завжди співвідносяться з типом політичного режиму в країні. Політика і політичні рішення залежать від безлічі акторів і від того, які суб’єкти мають найбільший вплив на даний момент, що найчастіше призводить до поступової зміни державної інформаційної політики та її механізмів реалізації.

Біографія автора

Олег Панченко, директор Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», Президент Всеукраїнської професійної психіатричної ліги (Київ), депутат Краматорської районної ради VIII скликання, голова постійної комісії Краматорської районної ради з питань соціального захисту населення, освіти, науки, охорони здоров’я, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики та туризму, головний науковий співробітник, д.держ.упр., д.мед.н., професор, Заслужений лікар України

директор Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», Президент Всеукраїнської професійної психіатричної ліги (Київ), депутат Краматорської районної ради VIII скликання, голова постійної комісії Краматорської районної ради з питань соціального захисту населення, освіти, науки, охорони здоров’я, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики та туризму, головний науковий співробітник, д.держ.упр., д.мед.н., професор, Заслужений лікар України

Посилання

Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія / за ред. О.М. Бандурки. Харків : Ун-ту внутр. справ, 2000. 368 с.

Виноградова Г. В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні. Київ: «Юстиніан», 2006. 176 с.

Почепцов Г. Г., Чукут С. А. Інформаційна політика : навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 663 с.

Арістова, І. В. Діяльність органів внутрішніх справ щодо реалізації державної інформаційної політики : монографія. Харків: Нац. ун-т внутр. cправ, 2006. 354 c.

Rosenzweig P. Cyber warfare: How conflicts in cyberspace are challenging America and changing the world. Westport, CT: Praeger Publishers. 2013.

Anderson J. Public policymaking. Boston: Wadsworth Publishing. 2011.

Florini A. Behind closed doors: Governmental transparency gives way to secrecy. Harvard International Review. 2004. V. 26. P. 18-21.

O’Donnell G., Schmitter P. C., Whitehead L. Transitions from authoritarian rule: Southern Europe. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. 1986.

McChesney R.W. The Internet and U.S. communication policy-making in historical and critical perspective. Journal of Communication. 1996. V. 46. P. 98-124.

Старіш О. Г. Інформаційна політика держави в контексті глобалізації : дис. на здобуття наукового ступеня д-ра політ. наук : 23.00.16 / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Київ, 2008. 401 с.

Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасної держави : монографія / Тихомиров О.О.; заг. ред. Р. А. Калюжний. Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. 196 с.

Конституція України : станом на 1 січ. 2020 р. / Відомості Верховної Ради України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 16.10.2021).

Про інформацію : Закон України від 02 жовт.1992 р. № 2657-ХІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 16.10.2020).

Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 07 лип. 2011 р. № 3610-VI. Відомості Верховної Ради. 2012. № 7. Ст. 53.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України від 09 січ. 2007 р. № 537-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 12. Ст.102.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вер. 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 вер. 2020 р. № 392/2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення 16.10.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 трав. 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/paran7#n7 (дата звернення 16.10.2021).

Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 12 лют. 2007 р. № 105/2007. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/105/2007 (дата звернення 16.10.2021).

Скулиш Є., Прокоф’єва Д. Безпека кіберпростору як елемент національної безпеки в умовах глобалізації інформаційних процесів. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. 2007. Вип. 2 (15). С. 26–31.

Житко А.О. Кібервійна як складова гібридної війни. Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Маріуполь: ДонДУУ. 2017. С. 263–266.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII. 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення 16.10.2021).

Конвенція про кіберзлочинність : ратифікація 07 вер. 2005 р. : Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 23 лист. 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575 (дата звернення 16.10.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ