ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗГЛЯДУ ФЕНОМЕНУ БЮРОКРАТІЇ: ГУМАНІТАРНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Любов Титаренко доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент , Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246375

Ключові слова:

гуманітарно-психологічні аспекти, державно-публічне управління, морально-психологічні цінності, компетентність, комунікативні навики, феномен бюрократії і бюрократизму, державний апарат, успіх демократизації суспільства

Анотація

На сучасному етапі державотворення особливого значення набуває спрямованість публічної політики щодо розвитку суспільства, наближення рівня життя населення України до європейських стандартів. Вирішення цих завдань неможливе без високопрофесійного підходу фахівців, реалізуючи політичні та управлінські процеси державної політики як в економічній, так і соціогуманітарній сфері.
Соціально-гуманітарні аспекти публічного управління в контексті суспільного розвитку стали підґрунтям наукових праць як для зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Соціогуманітарна сфера є визначальним чинником демократизації, розбудови держави, а також її економічного розвитку. Та треба визнати, що в Україні ефективно діюча системи державної влади поки-що є теоретичними міркуваннями з перспективою її втілення при умові здійснення ефективних реформ, подоланні забюрократизованості системи управління.

Біографія автора

Любов Титаренко, доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент

доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент

Посилання

Атаманчук Г. В. Теорія державного управління: rурс лекцій. Москва: Юридична література, 1977. 434 с.

Бакуменко В. Д. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. Наукові розвідки з державного та муніципального управління: зб. наук. праць. 2015. No 1. С. 8–26.

Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. Москва: Прогресс, 1990. 261 с.

Малиновський В. Я.Державне управління: навч посібн. Київ: Атіка, 2003. Вид.2-ге. 576 с.

Мертон Р. Социальная структура и аномия. Социология преступности (Современные буржуазные теории) / пер. с франц. Е. А. Самарской. Москва: «Прогресс», 1966. C. 299–313.

Пірен М. Еліта та її роль у демократичних перетвореннях України: монографія / за ред. М. І. Пірен, В. А. Ребкала. Київ: УАДУ, 2003. 180 с.

Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги. Київ: Основи, 1994. Т. 2. 150 с.

Іжа М. М., Попов С. А. Державно-управлінські нововведення: теоретико-прикладні засади: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. М. М. Іжі. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. 126 с.

Публічне управління соціально-гуманітарним розвитком: конспект лекцій / уклад. С. А. Попов, Н. М. Драгомирецька, О. І. Воронов, Л. В. Курносенко, Н. В. Сокур, Л. М. Титаренко, В. А Яценко / за заг. ред. С. А. Попов, Л. В. Курносенко. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2020. С. 218.

Разумков Центр. Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini

Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#Text

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави: Указ Президента України від 08.11.2019 р. № 837/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ