МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ СУДДІВСЬКОЇ СЛУЖБИ

Автор(и)

  • Дмитро Осіік аспірант кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246471

Ключові слова:

конфлікт інтересів, суддівська служба, міжнародно-правове регулювання, нормативна база, міжнародні документи, публічне управління

Анотація

У статті розглядаємо проблематику міжнародно-правового регулювання проблеми запобігання конфлікту інтересів під час проходження суддівської служби. Доходимо до висновку, що весь обсяг міжнародних документів, які регламентують проблему запобігання конфлікту інтересів під час проходження суддівської служби, є доцільним розділити на три групи. Перша група включає міжнародні документи, які визначають провадження судочинства на засадах незалежності та безсторонності. Найпершим та фундаментальним міжнародним договором, який слід віднести до цієї підгрупи, є Загальна декларація з прав людини від 10 грудня 1948 року. Друга група включає міжнародні документи, які стосуються протидії корупції у публічній сфері та поширюють свою дію на проходження суддівської служби. Разом з тим, на нашу думку, слід наголосити, що не всі міжнародні договори щодо боротьби з корупцією можна визначити в дану групу. Зокрема, Декларація Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16 грудня 1996 року, Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією від 04 листопада 1999 року та Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року. Третя група міжнародно-правових актів містить в собі міжнародні документи, які безпосередньо регламентують проблему запобігання конфлікту інтересів під час проходження суддівської служби.

Біографія автора

Дмитро Осіік, аспірант кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верхової Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верхової Ради України. 1996. № 30.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 28.08.2020)

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. URL: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення 28.08.2020)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 28.08.2020)

Декларація Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16 грудня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_369 (дата звернення 28.08.2020)

Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією від 04 листопада 1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text (дата звернення 28.08.2020)

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789 (дата звернення 28.08.2020)

Лімська декларація керівних принципів контролю від 11 вересня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001#Text (дата звернення 28.08.2020)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, розроблена Радою Європи від 27 січня 1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text (дата звернення 28.08.2020)

Конвенція ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text (дата звернення 28.08.2020)

«Практичні заходи боротьби з корупцією» від 07 вересня 1990 року, прийняті на восьмому конгресі Організації Об’єднаних Націй. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_785#Text (дата звернення 28.08.2020)

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб від 23 липня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_788#Text (дата звернення 28.08.2020)

Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text (дата звернення 28.08.2020)

Орзих М. Ф. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право: монография. Київ: Алерта. 2006. 290 с.

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «П’єрсак проти Бельгії» від 01 жовтня 1982 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22: [%22001-57557%22]} (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Де Куббер проти Бельгії» від 26 жовтня 1984 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57465 (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Салов проти України» від 6 вересня 2005 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_428#Text (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Дактарас проти Литви» від 10 жовтня 2000 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/sites/eng?i=001-112588 (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Прокола проти Люксембургу» від 1 липня 1993 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-85414&filename=PROCOLA v. LUXEMBOURG.pdf (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Сігурдссон проти Ісландії» від 10 квітня 2003 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22: [%22001-61020%22]} (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Холм проти Швеції» від 25 листопада 1993 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22: [%22001-57851%22]} (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «К. проти Данії» від 05 травня 1993 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22: [%2219524/92%22]} (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Гаусшильдт проти Данії» від 24 травня 1989 року. URL: https://www.legal-tools.org/doc/ee1c41/pdf/ (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Сандер проти Сполученого Королівства» від 22 липня 1996 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22: [%22001-58835%22]} (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Кастільо Алгар проти Іспанії» від 28 жовтня 1998 року. URL: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-58256&filename=001-58256.pdf (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Кіпріану проти Кіпру» від 27 січня 2004 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22: [%22001-71671%22]} (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Мікалефа проти Мальти» від 5 жовтня 2009 року. URL: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-95031&filename=001-95031.pdf&TID=aauoturhlg (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Моріс проти Франції» від 23 квітня 2015 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22: [%22001-154265%22]} (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «А.К. проти Ліхтенштейну» від 9 липня 2015 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22: [%22001-155824%22]} (дата звернення 28.08.2020)

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Паунович проти Сербії» від 3 грудня 2019 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22: [%22001-198991%22]} (дата звернення 28.08.2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА