ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Ігор Зозуля аспірант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна https://orcid.org/0000-0001-6077-7426

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246230

Ключові слова:

публічне управління та адміністрування, соціальний захист, соціальний захист моряків, наукові концепції

Анотація

Дана стаття висвітлює проблеми розуміння поняття «соціальний захист» в наукових дослідженнях різних галузей наук. Продемонстрована відсутність єдиного сталого погляду на дане поняття та наявність певної кількості концепцій та концептуальних підходів, які автором визначено як публічно-управлінські, соціально-правові, соціально-економічні, соціально-психологічні, галузеві. Показана динаміка розвитку досліджень змісту і сенсу поняття «соціальний захист», починаючи з 90-х років минулого сторіччя. З’ясовано, що найбільша частина досліджень проводиться в галузях економічних та юридичних наук. Найменше уваги проблемі розуміння соціального захисту приділено в науці публічного управління та адміністрування. Показано, що в наукових дослідженнях здебільшого йдеться про організаційні та інституційні аспекти соціального захисту, а наукові визначення поняття «соціальний захист» мають велику кількість трактувань від визначень в Конституції України до соціального захисту громадян окремих професій.

Біографія автора

Ігор Зозуля, аспірант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Даніліна М. Конституція України та соціальний захист населення. Соціальні права та їх захист адміністративним судом: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 вер. 2020 р.). Київ. 2020. С. 25–29. URL: https://rm.coe.int/materials-socialrights-2020/1680a165f8 (Дата звернення: 15.09.2021).

Крижна В. Соціальні права громадян: соціальний захист та соціальне забезпечення. Соціальні права та їх захист адміністративним судом: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 вер. 2020 р.). Київ. 2020. С. 70–74. URL: https://rm.coe.int/materials-socialrights-2020/1680a165f8 (Дата звернення: 15.09.2021).

Юрійчук І. Належне врядування та надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту. Соціальні права та їх захист адміністративним судом: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 вер. 2020 р.). Київ. 2020. С. 129-133. URL: https://rm.coe.int/materials-socialrights-2020/1680a165f8 (Дата звернення: 15.09.2021).

Берназюк Я. Темпоральні межі судового захисту соціальних прав. Соціальні права та їх захист адміністративним судом: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 вер. 2020 р.). Київ. 2020. С. 150-158. URL: https://rm.coe.int/materials-socialrights-2020/1680a165f8 (Дата звернення: 15.09.2021).

Бучик А. Соціальні права та їх захист адміністративним судом. Виклики сьогодення та шляхи їх подолання. Соціальні права та їх захист адміністративним судом: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 вер. 2020 р.). Київ. 2020. С. 166-171. URL: https://rm.coe.int/materials-socialrights-2020/1680a165f8 (Дата звернення: 15.09.2021)

Трофімова Л. Судовий контроль належного врядування у справах про соціальних захист. Соціальні права та їх захист адміністративним судом: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4 вер. 2020 р.). Київ. 2020. С. 359-364. URL: https://rm.coe.int/materials-socialrights-2020/1680a165f8 (Дата звернення: 15.09.2021).

Смирнова І. І., Лихошва О. Ю., Рак Н. В., Горієва Л. А. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми в Україні. Економічний вісник Донбасу 2020. № 3(61). URL: http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/190 (Дата звернення: 20.09.2021).

Василик О. Соціальний захист населення як важлива складова публічного адміністрування. Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування: матеріали VIII-ої Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України М.Г.Чумаченка. ТНТУ імені Івана Пулюя (Тернопіль, 28 бер. 2019 р.). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/211065417.pdf (Дата звернення: 20.09.2021).

Чорна М. Сутність права громадян на соціальних захист. Конституційне право. 4/2019. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/4/29.pdf (Дата звернення: 20.09.2021).

Семенов В., Рагуліна Ю. Теоретичні основи державного управління системою соціального захисту в європейських країнах. Правові горизонти. 2017. Вип. 5. С. 20-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2017_5_5 (Дата звернення: 20.09.2021).

Кукшинова О. О., Чербаджи Н. І. Соціальних захист моряків як об’єкт правового регулювання. Вісник Запорізького національного університету. № 2. 2017. URL: http://www.law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-2-2017/10.pdf

Серватинська І. М. Фінансове забезпечення функціонування державних фондів соціального страхування: дис. … канд. екон. наук. Черкаси, 2016. 282 с.

Скомарохова О. І. Соціальна політика та соціальний захист економічно активного населення України: автореф. дис. … канд. екон. наук. Київ, 1998. 21 с.

Сіденко С. В. Розвиток систем соціального захисту в умовах глобалізації економіки: автореф. дис. … д-ра екон. наук. Київ, 1999. 28 с.

Токарський Т. Б. Зайнятість та соціальний захист населення (на матеріалах України та Ізраїлю): автореф. дис. … канд. екон. наук. Львів, 1999. 22 с.

Сіленко А. О. Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні: автореф. дис. … д-ра політ. наук. Київ, 2000. 29 с.

Борецька Н. А. Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис. … д-ра екон. наук. Київ, 2002. 23с.

Бермічева О. В. Соціальна функція держави в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2002. 17 с.

Чутчева О. Г. Правове регулювання соціального захисту громадян України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2003. 17 с.

Багумян О. В. Текстова ситуація «соціальний захист»: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі різностильових англомовних текстів): автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2004. 17 с.

Бідак В. Я. Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання: автореф. дис. … канд. екон. наук. Львів, 2004. 25 с.

Басай О. В. Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2005. 18 с.

Макаренко В. А. Соціальний захист населення: проблеми та тенденції розвитку: автореф. дис. … канд. соціол. наук. Харків, 2005. 23 с.

Пахар І. В. Соціальний захист в органах внутрішніх справ України (соціологічний аспект аналізу): автореф. дис. … канд. соціол. наук. Харків, 2005. 20 с.

Антоненко О. І. Розвиток системи соціального захисту населення регіону: автореф. дис. … канд. екон. наук. Одеса, 2006. 22 с.

Мних М. В. Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: сучасна теорія і практика: автореф. дис. … д-ра екон. наук. Київ, 2007. 29 с.

Рудик В. А. Юридичні гарантії права людини на соціальний захист в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2007. 24 с.

Атаманюк Р. Ф. Соціальний захист сільського населення: стан та перспективи розвитку: автореф. дис. … канд. екон. наук. Київ, 2008. 23 с.

Сорокіна Н. Г. Державне управління формуванням ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства: автореф. дис. … канд. наук. з держ. упр. Дніпропертовськ, 2008. 23 с.

Богословець С. В. Недержавне пенсійне забезпечення як один із напрямів реалізації соціальної функції держави: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2009. 22 с.

Жигар Н. М. Соціальний захист сільського населення: стан і перспективи розвитку: автореф. дис. … канд. екон. наук. Львів, 2009. 26 с.

Чічкань М. В. Правове регулювання соціального захисту інвалідів в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2009. 24 с.

Князька Л. А. Адміністративно-правове регулювання в галузі соціального захисту населення: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2010. 17 с.

Луцький Р. П. Соціальний захист державних службовців в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2010. 19 с.

Постригань Т. Л. Соціальний захист як гарантія реалізації трудових прав громадян: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2010. 19 с.

Казак О. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення пенсійної реформи в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук. Полтава, 2011. 23 с.

Вольська А. О. Соціальне страхування в умовах трансформаційної економіки: автореф. дис. … канд. екон. наук. Київ, 2011. 17 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ