АУТСОРСИНГ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ: ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229130

Ключові слова:

аутсорсинг, органи публічної влади, місцеве самоврядування, управлінські процеси, зовнішня організація, делегування

Анотація

В статті здійснена спроба визначення аутсорсингу, його класифікації, аналізу проблем передання публічно-управлінських функцій зовнішнім організаціям від органів публічної влади, зокрема – системи місцевого самоврядування. Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури дозволив здійснити систематизацію уявлень щодо сутності аутсорсингу, визначити його як стратегію управління, яка передбачає виведення окремих видів діяльності, які раніше виконувалися органами публічної влади, за рамки їх функціонування шляхом укладення контрактів на виконання робіт (надання послуг) із зовнішніми виконавцями на конкурсній основі. Загальним у розглянутих визначеннях можна назвати прямий зв’язок аутсорсингу з делегуванням, залученням до діяльності публічної влади ще однієї сторони.
Розглядаються переваги аутсорсингу: можливість концентрації на пріоритетних напрямках діяльності; отримання доступу до нових технологій; поділ ризиків; вивільнення ресурсів на інші цілі; розширення фінансової бази; збільшення оборотних коштів; зниження операційних витрат; отримання ресурсів, відсутніх всередині організації.
Зроблено висновок, що аутсорсинг стосовно органів публічної влади передбачає: делегування (передачу) видів діяльності (виконання робіт, надання послуг) стороннім організаціям; встановлення єдиних принципів виведення певних видів діяльності за межі функціонування органів публічної влади; систему економічних відносин і дій, що виникає при залученні зовнішніх виконавців до виконання певних видів діяльності; договірну природу відносин, що виникають в рамках аутсорсингу; конкурсну основу визначення зовнішніх виконавців; збереження відповідальності і контролю в органі публічної влади за результатами виконання виду діяльності, що передається на аутсорсинг.
Виокремлені ознаки аутсорсингу в органах публічної влади. Досліджені різновиди аутсорсингу, що використовуються в органах публічної влади, надано їх класифікацію у розрізі системи місцевого самоврядування.
Представлено результати проведеного дослідження з впровадження аутсорсингу в діяльність органів місцевого самоврядування Одеської області, де використовувався відповідний алгоритм проведення структурно-функціонального аналізу.
Розглянуті проблеми аутсорсингу дозволили надати шляхи їх вирішення. Надано методичні рекомендації із впровадження аутсорсингу в органах місцевого врядування.

Біографії авторів

Максим Калінін, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління
та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Сєргєй Саханєнко, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

професор кафедри державного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ Президентові України, д.держ.упр., професор

Посилання

Дюкарєв Д. С. Концептуальні засади аутсорсингу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2019. Т. 30(69). № 3. С. 79–83

Квеліашвілі І. Зарубіжна практика застосування аутсорсингу в органах державної влади: перспективи для України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 4. С. 171–178.

Ковальов А. В. Теоретичні основи аутсорсингу. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 8. С. 121-123

Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби: Розпорядження Кабінету Міністірв України від 23.11.2015 №1189-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80#Text (дата звернення 10.08.2020)

Савченко А. А. Аутсорсинг: його сутність, види та форми. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1(3). С. 261-263.

Jensen P.H., Stonecash R.E. The Efficiency of Public Sector Outsourcing Contracts: A Literature Review. Melbourne Institute working Paper No. 29/04, November 2004. 32 p.

Healy Т.J., Binder J.C. Outsourcing in Government: Pathways to Value. Accenture. May 2003. 39 p.

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ