DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201822

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ЯК ВАЖЛИВОЇ ДОМІНАНТИ ПРОГРЕСИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Андрій Шинькович

Анотація


З великого кола проблем, що пов’язані із реформуванням державного управління в сучасній Україні, виокремлюються ті аспекти, що пов'язані з роллю і значенням у цьому процесі громадянського суспільства. За основу взято положення про те, що саме в сучасну, індустріальну, інформаційну епоху радикальних змін називають у відносній мірі владою (державою) і людиною (соціумом). Вони все більше набувають відкритості, публічності, демократизму, завдяки чому людиноцентричний аспект державотворчих процесів виявляється вирішальним у діяльності держави по забезпеченню усіх соціальних потреб людини, захисті її прав і свобод. Вказані обставини потребують інтенсивного розвитку громадянського суспільства, і як фактору суттєвої трансформації місцевого самоврядування. Береться до уваги й те, що громадянське суспільство безпосередньо у Україні має власну історичну генезу, традиції, однак і сьогодні, піддається прискіпливому аналізу в плані своєї дієзатратності., реального впливу на формування української державності. Постає немало питань суб’єкт-об’єктних відносин між державою і громадянським суспільством політичного, правового, соціального і організаційно-управлінського характеру. Пошук можливих відповідей на такі питання в науковому, теоретико-методологічному плані, дозволить предметніше оцінити і реальну, практичну сторону справи, отримати відповідь на питання, як мають рухатись процеси розвитку громадянського суспільства в Україні у подальшому.


Ключові слова


управління; державне управління; громада; громадянське суспільство; державотворчі процеси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Борденюк В. І. Співвідношення місцевого самоврядування та державного управління: конституційно-правові аспекти: дис. … д-ра юрид. наук. Київ 2009. 40 с.

Будкін В. Взаємодія держави та громадянського суспільства в країнах СНД. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів незалежного врядування: матеріали наук.-практ. конфер. (Київ, 12 груд. 2012 р.). С. 321–332.

Бульба В. Г. Громадська гуманітарна рада при Президентові України: проблеми становлення та перспективи діяльності. Філософськи та психолого-педагогічні засади управління: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Серія «Державне управління» Донецьк. ДонДУУ, 2011. Т. ХІІ. Вип. 180. С. 46–46.

Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. М. Рудич, Р. Б. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін. ІП і ЕНД НАН України. Київ: Парламентське видавництво, 2006. 407 с.

Корнієвський О. А. Становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні: навч. посіб. Чернігів: Основний центр, 2015. 260 с.

Медведчук В. В. Громадянське суспільство: Український вибір: монографія. Київ: Лотос, 2012. 568 с.

Панченко Т. В. Реалізація принципу субсидіарності в сучасному демократичному розвитку: політично-культурні детермінанти: дис. … д-ра політ. наук. Київ, 2012. 38 с.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / редкол. Ф. М. Рудич (голова) та ін. Парламентське вид-во, 1998. 352 с.

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26.02.2016 р. №68/2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show.

Розвиток громадянського суспільства і Україні: аналіт. доп. / В. М. Яблонський, П. Ф. Вознюк, Д. М. Горелов та ін.; за ред. О. А. Корнієвського, М. М. Розумного. Київ: НіСД. 2015. 60 с.

Чернеженко О. М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й людей: монографія. / за ред. проф. В. Л. Федоренка. Київ: Видавництво Ліра, 2018. 360 с.

Якубовський О. П., Бутирська Т. О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: монографія. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. 196 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration