DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201817

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ: МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Сергій Попов, Ігор Присяжнюк

Анотація


Постановка проблеми. Сучасний світ насичений, як позивами, так і негативами. Зокрема, такими є порушення техногенно-екологічної безпеки (далі – ТЕБ), надзвичайні ситуації (далі – НС). Їх реалії в Україні демонструє офіційна аналітика за 2019 р., коли було зареєстровано 146 НС. Національний класифікатор нинішній коронавірус відносить до НС природного характеру. Її особливістю є: короткий термін розвитку вірусної хвороби у людини, її бурхливе поширення у світі; відсутність методів лікування; слабкість національних систем публічної влади і охорони здоров’я у протидії цій НС. Тому, зростає актуальність механізмів координації і взаємодії суб’єктів протидії НС, захисту населення, економіки, національних надбань, ін.
Мета статті полягає у вироблені концептуальних теоретико-прикладних засад механізмів публічного управління координацією і взаємодією суб’єктів протидії НС у складі механізму управління в державі. Мета досягається за використанням описової моделі, яка заснована на типових формах об’єктивації теорії і методології механізмів публічного управління (далі – ПУ) координацією і взаємодією суб’єктів протидії НС.
Стислий виклад дослідження. Первісне уявлення про ці механізми надають поняття «координація» і «взаємодія», які у науковому дискурсі розуміються неоднозначно. Їх ототожнюють, або вважають взаємодію більш широкою, ніж координація, або ж розводять ці поняття. Останній підхід розглядається у цій статті. Координація розглядається, як відповідне рішення. Його виробляє суб’єкт координації і встановлює відносини для об’єктів координації (суб’єктів взаємодії). Останні вважаються спеціалізованими, рівнозначними і незалежними. Діють спільно, кожний із них взаємодії вносить свою частку дій у досягнення спільної мети.
Опираючись на офіційні документи, побудовано дерево механізмів координації, яким є ієрархія державної, регіональних і місцевих комісій з ТЕБ та НС в Україні. Ці комісії є постійно діючими органами-координаторами. Взаємодія стосується спільної діяльності суб’єктів протидії НС у межах відносин, визначених рішеннями комісій: «зверху до низу». Організаційний склад комісій вказує, що державна політика з ТЕБ та НС здійснюється за використанням механізму управління в державі. Розроблено і концептуально охарактеризовано його модель. Вона поєднує державний і недержавний механізм управління, механізм координації і взаємодії суб’єктів державного і недержавного секторів з ТЕБ та НС. Сформульовано поняття «механізми координації і взаємодії суб’єктів державного і недержавного секторів з ТЕБ та НС». Охарактеризовано загальні принципи побудови цього механізму. Запропоновано рівняння для розрахунку його інтегральної ефективності залежно від продуктивності праці суб’єктів координації і взаємодії, ефективності її організації, відносин і їх правового забезпечення.
Висновки. Розроблено концептуальні засади механізмів координації і взаємодії суб’єктів протидії НС, якими є типові форми об’єктивації теорії і методології механізмів ПУ. Проаналізовано поняття «координація» і «взаємодія» і розведено їх розуміння. Синтезовано дерево механізмів координації, як ієрархію державної, регіональних і місцевих комісій. Доведено, що державна політика з ТЕБ та НС реалізується механізмом управління в державі. Побудовано і охарактеризовано його модель, сформульовано поняття «механізми координації і взаємодії суб’єктів державного і недержавного секторів щодо з ТЕБ та НС», а також охарактеризовано загальні принципи його побудови і запропоновано рівняння для розрахунку його ефективності.


Ключові слова


координація; взаємодія; публічне управління; техногенно-екологічна безпека; надзвичайна ситуація; органи публічної влади; цивільний захист; механізми; державний і недержавний сектори; державна політика.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДК 019:2010. Видання. Класифікатор надзвичайних ситуацій. [Чинний від 2010-10-11]. Вид. офіц. Київ, 2010. 23 с. (Національний класифікатор України).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій: інформаційно-аналітична довідка про виникнення надзвичайних ситуацій в Україні упродовж 2019 року. URL: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/103179.html.

Жукова Л. А. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціонально-структурний аспект: дис... канд. держ. упр. Київ, 2007. 202 с.

Іщенко Г. Г. Механізми державного регулювання природно-техногенної безпеки великих міст: дис... канд. держ. упр. Київ, 2009. 212 с.

Клименко Н. Г. Особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій: теоретичний та історичний аспекти: дис... канд. держ. упр. Київ, 2008. 225 с.

Костенко В. О. Характеризація державного управління захистом населення у надзвичайних ситуаціях: дис... канд. держ. упр. Харків, 2016. 216 с.

Ситник Г. П. Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика: автореф. дис... докт. держ. упр. Київ, 2007. 36 с.

Семенченко А. І. Стратегічне планування у сфері державного управління національною безпекою: автореф. дис... докт. держ. упр. Київ, 2008. 36 с.

Терент’єва А. В. Державне управління медичним захистом за умов надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру: автореф. дис... докт. держ. упр. Київ, 2010. 36 с.

Труш О. О. Структурно-функціональне забезпечення територіального управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прикладі Управління пожежної безпеки в Харківській області): автореф. дис... канд. наук з держ. упр. Київ, 2003. 26 с.

Шпильовий І. М. Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. Київ, 2008. 23 с.

Михайлов В. М. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами державної влади у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. Київ, 2013. 22 с.

Шостак Л. Й. Механізми забезпечення взаємодії суб’єктів державної системи ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. Одеса, 2014. 21 с.

Козлова Л. В. Координаційні, субординаційні та реординаційні зв’язки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». 2011. №153. С. 40–44.

Карлов Т. В. Механізми управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості на регіональному рівні: автореф. дис... канд. держ. упр. Харків, 2019. 231 с.

Шевчук О. М. Взаємодія та координація органів державної влади щодо забезпечення державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. Вип. 8. С. 126–129.

Чумак В. В. Взаємодія та координація між суб’єктами охорони державного кордону. Право і Безпека. 2011. № 2. С. 161–165.

Громова О. Є. Роль координаційної функції в процесі управління організацією. Економіка і суспільство. 2016. №7. С. 256–259.

Шепетько С. А., Клименко О. А. Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення координації та взаємодії у сфері боротьби з організованою злочинністю. Питання боротьби зі злочинністю. 2017. №34. С. 15–27.

Найповніший тлумачний словник української мови онлайн. URL: https://eslovnyk.com.

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/Koordynacija.

Словник української мови. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh/координація.

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.

Философский энциклопедический словарь; глав. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковальов, В. Г. Панов. Москва: Советская энциклопедия. 1983. С. 840.

Філософський енциклопедичний словник / гол. редколегії В.І. Шинкарук. Київ. Абрис 2002. 751 с.

Взаємодія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Взаємодія.

Публічне управління : термінол. слов.; уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 р. N 18. : ред. від 25.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/18-2015-п.

Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 409.: ред. від 28.02.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2015-п.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration