DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa4802019194117

ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЄС ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Ірина Шаповалова

Анотація


Пошук нового демократичного порядку в Європі після Другої світової війни ознаменувався створенням системи захисту прав людини, яка базується на засадах верховенства права та гарантій кожній особі, яка перебуває під їх юрисдикцією, прав людини та основних свобод.
Доводиться, що ефективність систем захисту прав людини у ЄС багато в чому залежить від того, наскільки ефективними є процедури щодо здійснення та контролю за виконанням зобов’язань, взятих окремими країнами. Звертається увага на те, що жодна держава не може ігнорувати цінності, які є основними для демократичної ідентичності всієї міжнародної спільноти, якої вони зобов’язані дотримуватися. Розглядаються основні інструменти та механізми Європейського Союзу, які допомагають вирішувати питання захисту прав людини у країнах-членах. Аналізується функції основних суб’єктів системи захисту прав людини, зокрема Європейського Суду з прав людини. Важливою умовою ефективної діяльності системи є міжінституціональна співпраця між Генеральним секретарем Ради Європи, Уповноваженим Ради з прав людини та Трибуналом Європейського суду з прав людини.
Визначено, що одним із стандартних нормативних наборів є досягнення високого рівня захисту прав людини, тим більше, чим ефективніші процедури виконання та контролю зобов’язань, взятих на себе державами-членами Ради Європи. Таким чином, теоретичні основи, що характеризують систему захисту прав людини, свідчать про те, що в процесі створення стандартів прав людини «м’які інструменти» Ради Європи, включаючи насамперед рекомендації, займають надзвичайно важливе місце. Дуже важливим стимулом для держав-членів виконувати свої зобов’язання перед Радою Європи є не лише якість його конкретні процедури моніторингу та контролю, а й той факт, що сам Європейський Союз чітко зазначає, що країна, яка не відповідає принципам та стандартам РЄ, не має шансів на членство в ЄС.
Відзначається, що процес європейської інтеграції, незалежно від рівнів, базується на розширенні сфери демократичних цінностей та стандартів для більш ефективного захисту прав людини та забезпечення успішного розвитку європейських спільнот. А повага до прав людини є перш за все завданням національних органів влади. Це стосується і України, яка прагне стати повноправним членом ЄС.


Ключові слова


інституції ЄС; Рада Європи; Європейський Суд з прав людини; моніторинг та контроль; права людини; демократичні стандарти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини. Теорія і практика: монографія. Київ: КМ Академія, 2007. 384 с.

Баштанник В. Інституціоналізація правозахисної функції влади як напрям гуманізації публічного управління: досвід Європейського Союзу для України Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2011. Вип. 1.

С. 87–97

Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: монографія. Київ: Вид-во «К.І.С.», 2006. 398 с.

Джонсон Г. Мандат Организации Объединенных Наций в области прав человека Действующее международное право. Москва: 1996. Т. 2. С. 12–72.

Загальна декларація прав людини, прийнята резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015.

Интернет: прецедентная практика Европейского Суда по правам человека. Прецедентная практика – Анализ прецедентной практики. Отчеты о проведении исследований. 2011 / Совет Европы. Европейский Суд по правам человека. URL: www.echr.coe.int.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950; Закон України № 475/97-ВР від 17.07.97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004/ed19900101.

Конференція Міністрів держав-членів Ради Європи, відповідальних за місцеве і регіональне управління «Належне місцеве і регіональне управління у турбулентні часи: завдання щодо змін». URL: http://www.csi.org.ua/www/?p=2416_2013

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права відповідно до Першого факультативного протоколу для нього, 1976 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2148-08.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, прийнятий 16.12. 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН [ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.1973 р.]. URL: zakon.rada.gov.ua›laws/show/995_042.

Мушак Н. Б. Міжнародно-правові питання співробітництва та взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та Організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини. Часопис Київського університету права. Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2013. № 1. С. 308–311.

Новак-Каляєва Л. М. Формування міжнародної інфраструктури захисту прав людини в країнах Центральної та Східної Європи та її вплив на владні інституції в 70 – 80-х рр. ХХ ст. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2013. Вип. 1(16). С. 60–71.

Оржель О. Ю. Європейське врядування як чинник згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади: монографія. Київ: НАДУ, 2011. 286 с.

Рада Європи: основні відомості. URL: http://coe.kiev.ua/general/default2.htm.

Резолюція Комісії з прав людини ООН 2000/64 «Роль належного врядування у захисті прав людини». URL: www.pravo.org.ua/files/administr/reforma/Whatisgoodgovernance(ukr).doc

Управління Інтернетом: Стратегія Ради Європи на період 2012–2015 рр. від 15.03.2012 р. URL: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/pdf.

Хаммарберг Т. Права человека в Европе: увеличивающиеся пробелы: точка зрения Комиссара по правам человека Совета Европы; Совет Европы. Страсбург: Совет Европы, 2010. 199 с.

Хартія економічних прав і обов’язків держав від 12. 12.1974 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_077.

Хартія основних прав Європейського Союзу. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_524.

Шишкова Н. Хартія основних прав Європейського Союзу і проблеми її конституційного розвитку Юридичний журнал 2004. № 11. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1477.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration