DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa4802019194108

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА ЗМІН

Алла Орлова

Анотація


Досліджена динаміка змін державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні в історичній ретроспективі. Більш детально аналізується сучасний стан владно-громадських відносин шляхом порівняння Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в України на 2016–2020 роки (Стратегії–2020) зі Стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2012-2015 роки (Стратегією-2015). Проаналізовано передвиборчі програми партій, які увійшли до Верховної Ради України за підсумками позачергових виборів 2019 року, та програму нового Кабінету Міністрів України на предмет наявності в них завдань сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства. Надані рекомендації для органів публічної влади різних рівнів щодо вдосконалення політики сприяння розвитку громадянського суспільства та механізмів її реалізації.


Ключові слова


державна політика; інструменти та механізми державної політики; взаємодія влади і громадськості; громадянське суспільство як об’єкт і суб’єкт державної політики.

Повний текст:

PDF

Посилання


John Keane. Civil Society, Definitions and Approaches // The University of Westminster, W1T 3UW, 2009, London, UK. URL: http://www.johnkeane.net/wp-content/uploads/2009/01/jk_civil_sciety_ definitions_encyclopedia.pdf

Декларація про державний суверенітет України: прийнята Верховною Радою Української РСР 16.07.1990 р. № 55-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12

Про проголошення незалежності України: постанова Верховної Ради України від 24.08.1991 р. № 1427-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12

Конституція України від 28.06.1997. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Ст. 299, 420, 438, 443, 444, 469. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації: указ Президента України від 24.03.2012 р. № 212/2012. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14621.html

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/68/2016

Стан та шляхи належної реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному рівні : Аналітичний звіт / А.С. Крупник та ін. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. 133 с. URL: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ETfSj9LKKUN8uM-tcCI1ulYWakH6I2F0

Дроздова А. Соціальний капітал в контексті розвитку громадянського суспільства. Політичний менеджмент. 2013. № 1-2. С. 70–78. URL: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/drozdova_sotsialnyi.pdf

Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України: Постанова Верховної Ради України від 4.10. 2019 р. № 188-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-ix

State of democracy, human rights and the rule of law in Europe (2015) : Report by the Secretary General of the Council of Europe. 87 p. URL: https://edoc.coe.int/en/an-overview/ 6455-state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law-in-europe.html.

State of democracy, human rights and the rule of law in Europe (2016) : Report by the Secretary General of the Council of Europe. 104 p. URL: https://edoc.coe.int/en/an-overview/6926-pdf-state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law.html.

М. Канавець Сучасний стан і перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні та взаємодія органів державної влади з громадськістю. Ефективність державного управління. 2018. Вип.2(55). Ч.1. С.153-168. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_55/fail/18.pdf

Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доповідь / [Яблонський В. М., Андріученко Т. В., Бекешкі на І. Е. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко , В. М. Яблонського. Київ: НІСД, 2018. 128 с. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Dopov_Gromadianske_Suspilstvo_druk_01-9151d.pdf

Ісаков В. В. Становлення громадянського суспільства: історико-правовий аспект. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 2014. №2. С.18–11.

Корнієвський О. А. Громадянське суспільство сучасної України: проблемні аспекти розвитку. Наукові праці МАУП. Політичні науки. 2017. Вип. 1. С. 56–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupp_2017_1_8

Земський Ю.С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за правобережну Україну середини XIX ст. Хмельницький, 2011. С. 350.

Дегтярьов С. І. З історії становлення громадянського суспільства в Україні. Гілея: наук. вісник. 2018. Вип. 129. С. 283–290. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_129_76

Чистоколяний Я. Періодизація основних етапів становлення та розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні. Історико-правовий часопис. 2016. № 1. С. 107–112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_1_22

Громадська активність громадян України. Результати всеукраїнського опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, проведеного у грудні 2018 року. URL: https://dif.org.ua/article/gromadska-aktivnist-gromadyan-ukraini

Н. Бондаренко Становлення громадянського суспільства в Україні. Теорія та історія держави і права. Зовнішня торгівля:економіка, фінанси, право. 2018. №2. С. 16–22. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2018/02(97)/04.pdf

Роль громадянського суспільства України в реформах – звіт Chatham House. URL: https://euprostir.org.ua/stories/133507

Громадський простір. URL: https://www.prostir.ua/event/natsionalna-konferentsiya-partnerstvo-ta-spivpratsya-mizh-derzhavnymy-orhanamy-vlady-ta-orhanizatsiyamy-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrajini-uspihy-ta-vyklyky/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration