DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa4802019194101

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Юрій Клейшмідт

Анотація


В статті розглянуто стратегічні рамки інституціонального забезпечення державного управління розвитком електронних інформаційних ресурсів. Визначено проблеми реалізації програм та проектів інформатизації в рамках Національної програми інформатизації. Наголошено на потребах адаптації інституційного середовища, що здійснює державне регулювання в галузі телекомунікацій, телебачення і радіомовлення, інших форм масової електронної комунікації до умов конвергентного розвитку цих секторів інформаційної сфери. Окреслено недосконалість організаційно-правових важелів вибіркового блокування інтернет трафіку.


Ключові слова


державне управління; інституціональне забезпечення; електронні ресурси; інформаційні ресурси; повноваження; організаційно-правовий механізм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794 VІІ. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09 квітня 1999 р. № 586-XIV. Відомості Верховної Ради. 1999. № 20-21. Ст. 190.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради. 1996. №30. Ст. 141.

Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади. навч. посіб. / Академія правових наук України. Київський регіональний центр; Українська Академія держ. управління при Президентові України. Кафедра держ. управління і менеджменту; Хмельницький ін-т регіонального управління та права;Н.Р. Нижник (заг. ред.), В. М. Олуйко (заг. ред.) Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2002. 352 с.

Державне управління: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові україни; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін. К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. № 1280-IV. Відомості Верховної Ради. 2004. № 12. Ст. 155.

Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. № 3759-XII. Відомості Верховної Ради. 1994. № 10. Ст. 43.

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 р. № 2782-XII. Відомості Верховної Ради. 1993. № 1. Ст. 1.

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII. Відомості Верховної Ради. 1994. № 16. Ст. 93

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. додаток до № 51. Ст. 1122.

Про внесення змін та доповнень до Інструкції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій України: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 24.12.2007 р. № 69. Вісник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 2007. № 8. С. 63-67.

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23.09.1997 р. № 540/97-ВР. Відомості Верховної Ради. 1997. № 50. Ст. 302.

Приходченко Л. Л., Саханєнко С. Є., Надолішній П. І. та ін. Система публічного управління в умовах децентралізації влади: механізми горизонтальної взаємодії: монографія / за заг. ред. Л. Л. Приходченко. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. 332 с.

Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В. та ін Адміністративне право України: підручник / за ред. Ю. П. Битяка; М-во освіти і науки України. Київ: Юрінком Інтер, 2007. 543 c.

Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31.07. 2000 року № 928/2000. Офіційний вісник України. 2000. № 31. Ст. 1300.

Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 р. № 1296-IV. Відомості Верховної Ради. 2004. № 14. Ст. 192.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration