ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Маргарита Ющенко аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185438

Ключові слова:

адміністративні послуги, система надання адміністративних послуг, нормативно-правові акти, органи публічної влади, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Анотація

Стаття присвячена аналізу нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері надання адміністративних послуг в Україні, розглянуто основні проблеми правового регулювання адміністративних послуг в Україні. Сконцентровано увагу на певні недоліки у правовому полі з цих питань та запропоновано шляхи їх вирішення.

Біографія автора

Маргарита Ющенко, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Королюк Ю. Г. Адміністративна послуга. Енциклопедія державного управління: у 8 т./ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред.колегія: Ю.В. Ковбасюк голова) та ін. Київ: НАДУ. 2011. Т. 4: Галузеве управління / наук.-ред.колегія: М. М. Іжа (співголова), В.Г. Бодров (співголова) та ін. 2011. 648 с. С.18–19.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 р. №334/94-ВР. URL: http//zakon1.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%DO%B2%D1%80.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р.№254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента від 22.07.1998 р. №810/98 в ред. від 28.05.2006р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000/98

Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету міністрів України від 15.02.2006 р. №90-р. URL: zakon.rada.gov.ua/go/90-2006-р.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%DO%B2%D1%80.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р.№494-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/494-2007-р

Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про адміністративні послуги»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. №682-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/682-2009-р.

Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 р. №1240. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1240-2011-п

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки: Указ Президента України від 21.10.2011 р. №1001/2011. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011

Про затвердження Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 р. №532. Урядовий кур’єр. 2009. №111.

Гринюк Р. Ф., Синкова О. М. Організаційно-правові засади створення переліку адміністративних послуг. Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. Ін-т Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2013. №161. С.108–114.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р.№ 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/5203-17.

Телицька В. А. Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг. дис... канд. держ. упр. Київ, 2016. 158 с.

Гуненкова О. В. Правові аспекти формування системи надання адміністративних послуг в Україні. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014.Вип.3(59).С. 65–69.

Молодожен Ю. Б., Голинська О. В., Гуненкова О. В., Ковінчук О. Л. Реформа, децентралізація: прикладні аспекти реалізації: навч.-метод. посіб.; за заг.ред. С. А. Попова. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. 84 с.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333–р. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id...58151...

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 26.11.2015 р.№834 –VIII.URL: http://zakon2rada.gov.ua/laws/show/834-19.

Голосніченко П. І. Правове регулювання надання адміністративних послуг потребує системного підходу. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2012. №4. С. 43–46. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKPI_soc_2012_4_8.pdf.

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану: Наказ Міністерства юстиції України від 29.08.2018 р. №2825/5. Офіційний вісник України. 2018ю №69. ст. 2352.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019–2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. №37-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/37-2019-р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ