DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185438

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Маргарита Ющенко

Анотація


Стаття присвячена аналізу нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері надання адміністративних послуг в Україні, розглянуто основні проблеми правового регулювання адміністративних послуг в Україні. Сконцентровано увагу на певні недоліки у правовому полі з цих питань та запропоновано шляхи їх вирішення.


Ключові слова


адміністративні послуги; система надання адміністративних послуг; нормативно-правові акти; органи публічної влади; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Королюк Ю. Г. Адміністративна послуга. Енциклопедія державного управління: у 8 т./ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред.колегія: Ю.В. Ковбасюк голова) та ін. Київ: НАДУ. 2011. Т. 4: Галузеве управління / наук.-ред.колегія: М. М. Іжа (співголова), В.Г. Бодров (співголова) та ін. 2011. 648 с. С.18–19.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 р. №334/94-ВР. URL: http//zakon1.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%DO%B2%D1%80.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р.№254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента від 22.07.1998 р. №810/98 в ред. від 28.05.2006р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000/98

Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету міністрів України від 15.02.2006 р. №90-р. URL: zakon.rada.gov.ua/go/90-2006-р.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999р. №586-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%DO%B2%D1%80.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р.№494-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/494-2007-р

Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про адміністративні послуги»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. №682-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/682-2009-р.

Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 р. №1240. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1240-2011-п

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки: Указ Президента України від 21.10.2011 р. №1001/2011. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011

Про затвердження Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 р. №532. Урядовий кур’єр. 2009. №111.

Гринюк Р. Ф., Синкова О. М. Організаційно-правові засади створення переліку адміністративних послуг. Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. Ін-т Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2013. №161. С.108–114.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р.№ 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/5203-17.

Телицька В. А. Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг. дис... канд. держ. упр. Київ, 2016. 158 с.

Гуненкова О. В. Правові аспекти формування системи надання адміністративних послуг в Україні. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014.Вип.3(59).С. 65–69.

Молодожен Ю. Б., Голинська О. В., Гуненкова О. В., Ковінчук О. Л. Реформа, децентралізація: прикладні аспекти реалізації: навч.-метод. посіб.; за заг.ред. С. А. Попова. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. 84 с.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333–р. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id...58151...

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 26.11.2015 р.№834 –VIII.URL: http://zakon2rada.gov.ua/laws/show/834-19.

Голосніченко П. І. Правове регулювання надання адміністративних послуг потребує системного підходу. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2012. №4. С. 43–46. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKPI_soc_2012_4_8.pdf.

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану: Наказ Міністерства юстиції України від 29.08.2018 р. №2825/5. Офіційний вісник України. 2018ю №69. ст. 2352.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019–2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. №37-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/37-2019-р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration