РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Тарас Станіславський здобувач Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185433

Ключові слова:

кібербезпека, національна система кібербезпеки, критична інфраструктура, кіберінцидент, протокол взаємодії, стратегія, обмін інформацією про кіберінциденти, міжнародне співробітництво.

Анотація

Організація міжнародного співробітництва задля поліпшення кібербезпекових спроможностей України в сучасних умовах набуває особливої актуальності, обумовленої проблемами зростання кількості та рівням кіберзагроз та кіберінцендентів в кіберпросторі, масштабним та динамічним впровадженням ІКТ в усі сфери суспільного життя, а для України - веденням проти неї РФ гібридної війни, а також неможливістю ні однієї з країн самостійно розвязати ці проблеми. В статті проведено аналіз досвіду провідних країн світу та їх об’єднань щодо організаційно-правових та фінансових механізмів міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки. На його основі запропоновано підходи та напрямки удосконалення відповідних національних механізмів державного управління та обґрунтовані рекомендації державним органам.

Біографія автора

Тарас Станіславський, здобувач Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

здобувач Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Посилання

Р. В. Лук’янчук. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: державні пріоритети, Вісник НАДУ, 2015.№4. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadu_2015_4_10).

Шемчук В. В., «Основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки». Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 2018. № 2. Том 29(68). С. 125–129.

Дешко Л. М. та Бонарєва К. Д., «Кібербезпека в Україні: Національна стратегія та міжнародне співробітництво», Поряівняльно-аналітичне право. 2018. № 2. URL: http://pap.in.ua/2_2018/112.pdf.

Піскорська Г. А., Яковенко Н. Л., Сучасні виклики і загрози в кіберпросторі: формування механізму міжнародної інформаційної безпеки. URL: journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/download/3389/3066.

Доронін І. М., Організація звітування суб’єктів кібербезпеки. URL: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/konf_04_04_2019.pdf.

Забара І. М. Кібернетична безпека держави в умовах розвитку штучного інтелекту: до питання визначення напрямків міжнародно-правового регулювання. С. 213–215

Кравець В. М. Порівняльний аналіз міжнародних індексів кібербезпеки». С. 230–2348.

Нікітіна Є. О. НТУ «Дніпровська політехніка» Тимофєєв Д.С. НТУ «Дніпровська політехніка» стор. 252-254

Ожеван М. А. «Наступальні операції у кіберпросторі та проблема «паралельного інтернет», стор.254-257

Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України Від 15 березня 2016 року № 96/2016 (https://www.president.gov.ua/documents/962016-19836).

Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06..2016 р. № 440-р. Урядовий кур’єр від 05.07.2016. № 123.

Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. № 155 р. Урядовий кур’єр від 22.03.2017. № 54.

Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 481-р.

Про основні засади кібербезпеки України: Закон України 08.07.2018 р. 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19).

Другий американсько-український діалог з кібербезпеки. URL: https://ua.usembassy.gov/uk/cybersecurity-bilat/?_ga=2.152620025.114990530.1561925031-954771303.1561925031.

Ukraine Cybersecurity Cooperation Act of 2017. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1997/text.

Національна кіберстратегія США. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf.

Звіт Агентства США з міжнародного розвитку за 2018 рік, USAID. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/report_ukr.pdf.

Офіційний портал НАТО. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_37750.htm.

Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_002.

Спільні заяви Комісії Україна – НАТО. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_50319.htm та URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_119425.htm?selectedLocale=uk.

Спільна заява Комісії Україна – НАТО з нагоди 20-ї річниці Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. URL: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/58521-spilyna-zajava-komisiji-ukrajina--nato-z-nagodi-20-ji-richnici-khartiji-pro-osoblive-partnerstvo-mizh-ukrajinoju-ta-nato

Угода про реалізацію Трастового фонду Україна - НАТО з питань кібербезпеки між Службою безпеки України та Румунською службою інформації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642_063.

Заява Головуючого про відносини Україна – НАТО за підсумками засідання Північноатлантичної ради з Грузією та Україною. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156623.htm?selectedLocale=uk.

Питання координації євроатлантичної інтеграції України: Указ Президента України від 08.07.2016 р. № 296/2016. Питання координації євроатлантичної інтеграції Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/296/2016.

Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та організацією Північно-Атлантичного договору URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_035-16.

Primary Directive on CIS Security, AC/35-D/2004-REV3. URL: http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/6DC49C44-5C52-47A2-8773-6BF11C59E53C/0/Primary_CIS_SecurityAC35D2004REV3.pdf.

Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО: Указ Президента України від 02.10. 2018 р. № 298/2018. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2982018-25074.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік: Указ Президента України від 10.04.2019 р. №117/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1172019-26450.

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом У 2018 році. URL: https://eu-ua.org/sites/default/files/inline/files/association-agreement-implementation-report-2018.pdf.

План дій Україна – ЄС у сфері «Юстиція. Свобода. Безпека». URL: https://minjust.gov.ua/m/plan-diy-ukraina-es-u-sferi-yustitsii-svobodi-ta-bezpeki-1224.

General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679. URL: http://aphd.ua/gdpr-ofitsiinyi-ukranskyi-pereklad-/.

REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC. URL: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eidas_regulation.pdf.

Про підвищення загального рівня безпеки мереж та інформаційних систем по всьому Союзу: директива (ЄС) 2016/1148 Європейського Парламенту та Ради від 06.07.2016 р. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC.

Закон ЄС про кібербезпеку. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj.

Програма цифрової Європи. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ