DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185433

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Тарас Станіславський

Анотація


Організація міжнародного співробітництва задля поліпшення кібербезпекових спроможностей України в сучасних умовах набуває особливої актуальності, обумовленої проблемами зростання кількості та рівням кіберзагроз та кіберінцендентів в кіберпросторі, масштабним та динамічним впровадженням ІКТ в усі сфери суспільного життя, а для України - веденням проти неї РФ гібридної війни, а також неможливістю ні однієї з країн самостійно розвязати ці проблеми. В статті проведено аналіз досвіду провідних країн світу та їх об’єднань щодо організаційно-правових та фінансових механізмів міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки. На його основі запропоновано підходи та напрямки удосконалення відповідних національних механізмів державного управління та обґрунтовані рекомендації державним органам.


Ключові слова


кібербезпека; національна система кібербезпеки; критична інфраструктура; кіберінцидент; протокол взаємодії; стратегія; обмін інформацією про кіберінциденти; міжнародне співробітництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Р. В. Лук’янчук. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: державні пріоритети, Вісник НАДУ, 2015.№4. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadu_2015_4_10).

Шемчук В. В., «Основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки». Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 2018. № 2. Том 29(68). С. 125–129.

Дешко Л. М. та Бонарєва К. Д., «Кібербезпека в Україні: Національна стратегія та міжнародне співробітництво», Поряівняльно-аналітичне право. 2018. № 2. URL: http://pap.in.ua/2_2018/112.pdf.

Піскорська Г. А., Яковенко Н. Л., Сучасні виклики і загрози в кіберпросторі: формування механізму міжнародної інформаційної безпеки. URL: journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/download/3389/3066.

Доронін І. М., Організація звітування суб’єктів кібербезпеки. URL: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/konf_04_04_2019.pdf.

Забара І. М. Кібернетична безпека держави в умовах розвитку штучного інтелекту: до питання визначення напрямків міжнародно-правового регулювання. С. 213–215

Кравець В. М. Порівняльний аналіз міжнародних індексів кібербезпеки». С. 230–2348.

Нікітіна Є. О. НТУ «Дніпровська політехніка» Тимофєєв Д.С. НТУ «Дніпровська політехніка» стор. 252-254

Ожеван М. А. «Наступальні операції у кіберпросторі та проблема «паралельного інтернет», стор.254-257

Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України Від 15 березня 2016 року № 96/2016 (https://www.president.gov.ua/documents/962016-19836).

Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06..2016 р. № 440-р. Урядовий кур’єр від 05.07.2016. № 123.

Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. № 155 р. Урядовий кур’єр від 22.03.2017. № 54.

Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 481-р.

Про основні засади кібербезпеки України: Закон України 08.07.2018 р. 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19).

Другий американсько-український діалог з кібербезпеки. URL: https://ua.usembassy.gov/uk/cybersecurity-bilat/?_ga=2.152620025.114990530.1561925031-954771303.1561925031.

Ukraine Cybersecurity Cooperation Act of 2017. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1997/text.

Національна кіберстратегія США. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf.

Звіт Агентства США з міжнародного розвитку за 2018 рік, USAID. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/report_ukr.pdf.

Офіційний портал НАТО. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_37750.htm.

Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_002.

Спільні заяви Комісії Україна – НАТО. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_50319.htm та URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_119425.htm?selectedLocale=uk.

Спільна заява Комісії Україна – НАТО з нагоди 20-ї річниці Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. URL: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/58521-spilyna-zajava-komisiji-ukrajina--nato-z-nagodi-20-ji-richnici-khartiji-pro-osoblive-partnerstvo-mizh-ukrajinoju-ta-nato

Угода про реалізацію Трастового фонду Україна - НАТО з питань кібербезпеки між Службою безпеки України та Румунською службою інформації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642_063.

Заява Головуючого про відносини Україна – НАТО за підсумками засідання Північноатлантичної ради з Грузією та Україною. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156623.htm?selectedLocale=uk.

Питання координації євроатлантичної інтеграції України: Указ Президента України від 08.07.2016 р. № 296/2016. Питання координації євроатлантичної інтеграції Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/296/2016.

Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та організацією Північно-Атлантичного договору URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_035-16.

Primary Directive on CIS Security, AC/35-D/2004-REV3. URL: http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/6DC49C44-5C52-47A2-8773-6BF11C59E53C/0/Primary_CIS_SecurityAC35D2004REV3.pdf.

Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО: Указ Президента України від 02.10. 2018 р. № 298/2018. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2982018-25074.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік: Указ Президента України від 10.04.2019 р. №117/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1172019-26450.

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом У 2018 році. URL: https://eu-ua.org/sites/default/files/inline/files/association-agreement-implementation-report-2018.pdf.

План дій Україна – ЄС у сфері «Юстиція. Свобода. Безпека». URL: https://minjust.gov.ua/m/plan-diy-ukraina-es-u-sferi-yustitsii-svobodi-ta-bezpeki-1224.

General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679. URL: http://aphd.ua/gdpr-ofitsiinyi-ukranskyi-pereklad-/.

REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC. URL: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eidas_regulation.pdf.

Про підвищення загального рівня безпеки мереж та інформаційних систем по всьому Союзу: директива (ЄС) 2016/1148 Європейського Парламенту та Ради від 06.07.2016 р. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC.

Закон ЄС про кібербезпеку. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj.

Програма цифрової Європи. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration