РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ НА ЗАСАДАХ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Тетяна Сивак докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185432

Ключові слова:

реалізація стратегічних комунікацій, офіс управління комунікаційними проектами, управління портфелем комунікаційних проектів.

Анотація

У статті розкрито особливості реалізації стратегічних комунікацій у системі публічного управління на засадах проектного підходу, зокрема управління портфелем комунікаційних проектів. Визначено, що з допомогою стратегічних комунікацій досягається зміна / коригування сприйняття та поведінки соціуму, або певної її частини, що передбачає скоординовану діяльність органів публічного управління в гуманітарній, інформаційній та медіасфері. Технологію запровадження управління портфелем комунікаційних проектів на державному рівні обґрунтовано через необхідність забезпечення постійного безперервного та узгодженого процесу комунікацій органів публічної влади з суспільством на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях. Запропоновано утворення офісу управління комунікаційними проектами у складі Уряду, що сприятиме отриманню максимальної цінності від реалізації комунікаційних стратегій та розбудові спроможностей органів публічної влади у сфері стратегічних комунікацій.

Біографія автора

Тетяна Сивак, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

Посилання

Безверхнюк Т. М. Проектно-орієнтований підхід як нова філософія організації управління державними програмами і проектами: наук. вісник Академії муніципального управління: зб. наук. праць. Серія «Управління». Київ: АМУ, 2011. Вип. 3/2011. С. 17–24.

Бутченко Т. І. Становлення соціально-політичного проектування в епоху античності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: електрон. версія журн. 2009. Вип. 39. С. 139–150. URL:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2009_39_14.pdf.

Горбатенко В. Аналіз майбутнього та його роль в управлінні соціально-політичними процесами. Український центр політичного менеджменту. URL : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=22&c=219.

Джеральд И., Кендалл Д., Стивен К., Роллинз М. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: Максимизация ROI. Москва: ПМСОФТ, 2004. – 576 с.

Илларионов А. В., Клименко Э. Ю. Портфель проектов: Инструмент стратегического управления предприятием. Москва: Альпина Паблишер, 2013. 213 с.

Івшин К. С., Володських С. А. Формирование дизайн проектирования как антропоцентрического процесса в епоху возрождения. Вестник Удмуртского университета. 2006. №12. С. 15–24.

Комунікативна діяльність в державному управлінні: навч. пос. / Н. М. Драгомирецька, К. С. Кандагура, А.В. Букач. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. 180 с.

Корженко В. Проектний менеджмент у публічному управлінні. Публічне управління: термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. И. Курбатов, О.В. Курбатова. Ростов н/Д : «Феникс», 2001. 416 с.

Мельник Т. О. Проектна діяльність органів публічної влади. Публічне управління: термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Молоканова В. М. Проблеми формування стратегічного портфеля проектів. Управління розвитком складних систем. 2011. Вип. 7. С. 44−47.

Молоканова В. М., Домін Г. К. Методологічні засади портфельно-орієнтованого управління розвитком організацій. Управління розвитком складних систем, 2015. Вип.12. URL : https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=pl&user=HjiA4e4AAAAJ&citation_for_view.

Нагорна Г. О. Соціальне проектування в державному управлінні: теоретичний аспект : дис. на здоб. наук. ступ. канд.держ.упр. Івано-Франківськ, 2018. 227 с.

Нова архітектура реформ. Офіс реформ Кабінету Міністрів України. URL : http://reforms.in.ua/prev/sites/default/files/imce/rdo_ua_final.pdf.

Почепцов Г. Г. Контроль над розумом. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 350 c.

Рудницька С. Ю. Гуманітарні технології: від скепсису до оптимізму. Технології розвитку інтелекту. 2017. Т.2. URL: http://psytir.org.ua/upload/journals/2.6/authors/2017/Rudnytska_Svitlana_Juriivna_Gumanitarni_tehnologii_vid_skepsysu_do_optymizmu.pdf.

Руководство по управлению инновационными проектами и программами: / пер. с англ. под ред. С. Д. Бушуєва. Київ: Наук. світ, 2009. Т.1, версия 1.2. 173 с.

Сидоренко В. Ф. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творчества. автореф. дис. на получение степени д-ра искусствоведения: Москва, 1990. 32 с.

Технологія управління соціальними проектами: монографія / Т. М. Безверхнюк, А. О. Левицький, К. В. Пєклун, І. В. Руда, І. А. Сенча, Т. В. Сивак / за заг. ред. Безверхнюк Т. М. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. 351 с.

Шаров Ю.П. Проектно-орієнтоване управління стратегічним розвитком територіальних громад. Публічне управління : термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Paul C. Strategic communication is vague. URL: www.au.af.mill/au/awc.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ