DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185432

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ НА ЗАСАДАХ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ

Тетяна Сивак

Анотація


У статті розкрито особливості реалізації стратегічних комунікацій у системі публічного управління на засадах проектного підходу, зокрема управління портфелем комунікаційних проектів. Визначено, що з допомогою стратегічних комунікацій досягається зміна / коригування сприйняття та поведінки соціуму, або певної її частини, що передбачає скоординовану діяльність органів публічного управління в гуманітарній, інформаційній та медіасфері. Технологію запровадження управління портфелем комунікаційних проектів на державному рівні обґрунтовано через необхідність забезпечення постійного безперервного та узгодженого процесу комунікацій органів публічної влади з суспільством на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях. Запропоновано утворення офісу управління комунікаційними проектами у складі Уряду, що сприятиме отриманню максимальної цінності від реалізації комунікаційних стратегій та розбудові спроможностей органів публічної влади у сфері стратегічних комунікацій.


Ключові слова


реалізація стратегічних комунікацій; офіс управління комунікаційними проектами; управління портфелем комунікаційних проектів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Безверхнюк Т. М. Проектно-орієнтований підхід як нова філософія організації управління державними програмами і проектами: наук. вісник Академії муніципального управління: зб. наук. праць. Серія «Управління». Київ: АМУ, 2011. Вип. 3/2011. С. 17–24.

Бутченко Т. І. Становлення соціально-політичного проектування в епоху античності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: електрон. версія журн. 2009. Вип. 39. С. 139–150. URL:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2009_39_14.pdf.

Горбатенко В. Аналіз майбутнього та його роль в управлінні соціально-політичними процесами. Український центр політичного менеджменту. URL : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=22&c=219.

Джеральд И., Кендалл Д., Стивен К., Роллинз М. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: Максимизация ROI. Москва: ПМСОФТ, 2004. – 576 с.

Илларионов А. В., Клименко Э. Ю. Портфель проектов: Инструмент стратегического управления предприятием. Москва: Альпина Паблишер, 2013. 213 с.

Івшин К. С., Володських С. А. Формирование дизайн проектирования как антропоцентрического процесса в епоху возрождения. Вестник Удмуртского университета. 2006. №12. С. 15–24.

Комунікативна діяльність в державному управлінні: навч. пос. / Н. М. Драгомирецька, К. С. Кандагура, А.В. Букач. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. 180 с.

Корженко В. Проектний менеджмент у публічному управлінні. Публічне управління: термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. И. Курбатов, О.В. Курбатова. Ростов н/Д : «Феникс», 2001. 416 с.

Мельник Т. О. Проектна діяльність органів публічної влади. Публічне управління: термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Молоканова В. М. Проблеми формування стратегічного портфеля проектів. Управління розвитком складних систем. 2011. Вип. 7. С. 44−47.

Молоканова В. М., Домін Г. К. Методологічні засади портфельно-орієнтованого управління розвитком організацій. Управління розвитком складних систем, 2015. Вип.12. URL : https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=pl&user=HjiA4e4AAAAJ&citation_for_view.

Нагорна Г. О. Соціальне проектування в державному управлінні: теоретичний аспект : дис. на здоб. наук. ступ. канд.держ.упр. Івано-Франківськ, 2018. 227 с.

Нова архітектура реформ. Офіс реформ Кабінету Міністрів України. URL : http://reforms.in.ua/prev/sites/default/files/imce/rdo_ua_final.pdf.

Почепцов Г. Г. Контроль над розумом. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 350 c.

Рудницька С. Ю. Гуманітарні технології: від скепсису до оптимізму. Технології розвитку інтелекту. 2017. Т.2. URL: http://psytir.org.ua/upload/journals/2.6/authors/2017/Rudnytska_Svitlana_Juriivna_Gumanitarni_tehnologii_vid_skepsysu_do_optymizmu.pdf.

Руководство по управлению инновационными проектами и программами: / пер. с англ. под ред. С. Д. Бушуєва. Київ: Наук. світ, 2009. Т.1, версия 1.2. 173 с.

Сидоренко В. Ф. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творчества. автореф. дис. на получение степени д-ра искусствоведения: Москва, 1990. 32 с.

Технологія управління соціальними проектами: монографія / Т. М. Безверхнюк, А. О. Левицький, К. В. Пєклун, І. В. Руда, І. А. Сенча, Т. В. Сивак / за заг. ред. Безверхнюк Т. М. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. 351 с.

Шаров Ю.П. Проектно-орієнтоване управління стратегічним розвитком територіальних громад. Публічне управління : термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Paul C. Strategic communication is vague. URL: www.au.af.mill/au/awc.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration