DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185431

РОЗВИТОК АУТСОРСИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ АСПЕКТИ

Наталія Піроженко

Анотація


В статті досліджено теоретико-практичні підходи щодо формування сприятливого середовища використання аутсорсингу в діяльності органів публічної влади в Україні та за кордоном. Встановлено, що сутність даного інструменту полягає у фокусуванні наявних ресурсів організації на виконанні основних функцій, в той час як допоміжні передаються стороннім організаціям – аутсорсерам. Визначено основні ознаки аутсорсингу, які відрізняють його від інших форм міжорганізаційної співпраці, та види аутсорсингу в залежності від конкретних видів діяльності, в яких спеціалізується аутсорсер: в області інформаційних технологій; науково-виробничої діяльності; логістичних функцій; функцій управління організацією; фінансових банківських операцій; корпоративного навчання; людських ресурсів та ін.
Обґрунтовано передумови розвитку аутсорсингу у діяльності органів публічної влади Украіни, до основних тенденцій його використання в публічному управлінні віднесено: розширення практики і масштабів застосування таких договорів в діяльності органів публічної влади; прагнення органів публічної влади в значній мірі трансформувати власну діяльність з метою підвищення ефективності процесів; зміна характеру діяльності посадових осіб органів публічної влади: концентрація уваги державних службовців на вирішенні завдань, пов'язаних з управлінням контрактними відносинами; встановлення партнерських відносин між органами державної влади та зовнішніми виконавцями на основі довгострокових угод; формування особливого розділу права, що регулює контрактні відносини між органами публічної влади та зовнішніми організаціями.
Встановлено, що широкому розповсюдженню застосування аутсорсингу в українських органах публічної влади перешкоджають недосконала законодавча база, нестача бюджетних ресурсів, відсутність методичної бази, а також опір самих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Доведена необхідність підтримки державою даного напрямку діяльності, вдосконалення контролю за діяльністю аутсорсера та покращення якості партнерських відносин, а також необхідність вдосконалення українського законодавства в сфері аутсорсингу. Науковий пошук, проведений шляхом порівняння, дав змогу виявити основи використання аутсорсингу в органах публічної влади, а саме: рішення про використання аутсорсингу в кожному конкретному випадку має ґрунтуватися на всебічному аналізі його переваг і ризиків. З цією метою необхідним є здійснення попереднього, поточного і підсумкового аналізу ефективності аутсорсингу з метою моніторингу і корекції результатів реструктуризації. Обґрунтована необхідність створення і забезпечення широкого застосування бібліотеки типових контрактів, що були б адаптовані до українських умов і враховували б кращий міжнародний досвід, а також методичні рекомендації щодо вибору і порядку використання різних типів контрактів.
Подальші дослідження потрібно сфокусувати на побудові різноманітних оптимальних моделей аутсорсингу в органах публічної влади, виявленні ризиків під час застосування даного інструменту та методів управління ними.


Ключові слова


аутсорсинг; орган публічної влади; публічне управління; бізнес­процеси; реструктуризація; ефективність діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. пособие. Москва: ИНФРА­М, 2007. 288 с.

Аутсорсинг в бизнесе и государственном (муниципальном) управлении: учеб. пособие. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. 172 с.

Аутсорсинг в Україні й у світі: особливості, тенденції та перспективи. ЮРИСТ & ЗАКОН, 2017, 10, №38. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010850.

Ваксова Е. Е., Карасева А. С. Применение механизмов аутсорсинга на федеральном уровне. Бюджет. 2012.

Гянджаева С. И. Аутсорсинг как механизм реализации муниципальных социальных функций. Проблемы современной экономики. 2012. № 3 (43).

Дідух О. В. Сутність аутсорсингу та перспективи його застосування в Україні. Економічний простір, 2001. № 54. С. 173–182.

Ермошина Е. А. Что такое аутсорсинг? НКО «ИНКАХРАН». URL: http://audit-it.ru/account5/audar29.php.

Зaвдяки PROZORRO вдалося зекономити майже 3 млрд грн бюджетних коштів. URL: https://www.5.ua/ekonomika/zavdiaky-prozorro-vdalosia-zekonomyty-maizhe-3-mlrd-hrn-biudzhetnykh-koshtiv-nefodov-122763.html

Загородній А. Г., Партин Г. О. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства. Фінанси України. 2009. № 9 (166). С. 87–97.

Законодавче регулювання аутсорсингу та аутстафінгу персоналу в Україні. URL: https://ua.accace.com/zakonodavche-reguljuvannja-autsorsingu-ta-autstafngu-personalu-v-ukran-news-flash/#

Кросс Дж. Аутсорсинг: British Petroleum’s. Гарвард Бизнесревю. 73(3).

Лизунова О. М. Механізми ефективного управління аутсорсингом фінансових ресурсів металургійних підприємств. Моделювання регіональної економіки. 2010. № 1. С. 129­137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Modre_2010_1_18.

Лігоненко Л. О., Фролова Ю. Ю. Аутсорсинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 6 48). С. 115­–125.

Мигалюк Л. В. Непойменовані договори в цивільному праві України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2013. 230 с.

Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010. URL: http://sfs.gov.ua/dovidniki­­reestri­­perelik/pereliki­/128651.html (дата звернення 15.09.2018).

Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Сироткин Д. Стратегическое управление и планирование: Практика и сценарии развития производственного аутсорсинга. Управление производством. 2009. № 1.

Филина Ф.Н. Аутсорсинг бизнес­процессов. Проблемы и решения. Москва: Гросс Медиа РОСБУХ, 2008. 84 с.

Хейвуд Дж. Брайан. Аутсорсинг: в поисках конкурентних преимуществ; Пер. с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2004. 176 с.

Шестоперов А.М. Аутсорсинг деловых процессов в государственном управлении : дис. … канд. экон. наук. Москва, 2010.

The 2017 Global Outsourcing 100. URL: https://www.iaop.org/Content/19/165/4701.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration