DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185427

ДЖЕРЕЛА, ВИТОКИ ТА ПЕРШООСНОВА ЯВИЩА ПАТРІОТИЗМУ

Сергій Широков

Анотація


Стаття присвячена пошуку та обґрунтуванню джерел, витоків та першооснови явища патріотизму, які б були незмінними на протязі усієї історії розвитку людства, від давнини до наших днів. Наданий аналіз історичного шляху розвитку явища, зазначена поява нового його напрямку. Прояви явища розглядаються з урахуванням комплексу конкретно-історичних умов соціального, політичного, економічного та релігійного характеру відрізку часу, в якому вони фіксувалися. Узагальнені причини появи проявів явища незалежно від видів патріотизму. Синтезовано авторське бачення визначення явища.


Ключові слова


патріотизм; національно-патріотичне виховання; національно-патріотична свідомість; джерела; витоки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ващенко Г. Загальні методи навчання. Київ: Українська Видавнича Спілка, 1997. 410 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. Вид. 3-тє, доопрац. і доповн. Київ: Знання, 2008. 566 с.

Енциклопедичний Словник Ф. А. Брокгауза і І. А. Єфрона в 86 томах з ілюстраціями і додатковими матеріалами, С.-Петербург, 1890–1907. URL: http://bibliograph.com.ua/bep/96.htm

Кротюк В. А. Сучасні концепції дослідження патріотизму. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харкыв:Право, 2013, N 2013. №5(19). С. 50–58. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/filosof/filosof_19.pdf

Лешан В. Ю. Основи релігієзнавства: підручник. Чернівці: Рута, 2005. 304 с.

Маркс К., Энгельс Ф.; Избранные произведения. В 3-х т. Москва: Политиздат, 1986. Т. 3. 639 с. URL: http://bibliograph.com.ua/engels.

Миронов А. В. Идея патриотизма в греческой философии. Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-patriotizma-v-grecheskoy-filosofii.

Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Материалы по этнографии. Л.: Институт народов Севера ЦИК СССР, 1935. Т. 1. URL: https://arheologija.ru/morgan-drevnee-obshhestvo/

Релігієзнавство: історія та теорія релігії: підручник / О. М.Єременко, Н. С.Звонок, Я. В. Кічук та ін.; за заг. ред. О. М. Єременка, О. О. Смоліной. Северодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даня, 2017. 268 с.

Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін.]. Київ: Знання України, 2004. Т. 2 . 2004. 797 c. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0003233

Українська радянська енциклопедія: [в 12 т.] / голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1977 - 1985. Т. 4: Електрод-Кантаридин / Головна редакція Української радянської енциклопедії. – Вид. 2-ге. – 1979. – 558, [4] с., [32] арк. фото: іл. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001200

Українська радянська енциклопедія: [в 12 т.] / голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1977 - 1985. Т. 8 : Олефіни-Поплін / Головна редакція Української радянської енциклопедії. – Вид. 2-ге. 1982. 527, [3] с., [22] арк. фото: іл.. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000948_1


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration