ДЖЕРЕЛА, ВИТОКИ ТА ПЕРШООСНОВА ЯВИЩА ПАТРІОТИЗМУ

Автор(и)

  • Сергій Широков аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0168-6756

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185427

Ключові слова:

патріотизм, національно-патріотичне виховання, національно-патріотична свідомість, джерела, витоки.

Анотація

Стаття присвячена пошуку та обґрунтуванню джерел, витоків та першооснови явища патріотизму, які б були незмінними на протязі усієї історії розвитку людства, від давнини до наших днів. Наданий аналіз історичного шляху розвитку явища, зазначена поява нового його напрямку. Прояви явища розглядаються з урахуванням комплексу конкретно-історичних умов соціального, політичного, економічного та релігійного характеру відрізку часу, в якому вони фіксувалися. Узагальнені причини появи проявів явища незалежно від видів патріотизму. Синтезовано авторське бачення визначення явища.

Біографія автора

Сергій Широков, аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Ващенко Г. Загальні методи навчання. Київ: Українська Видавнича Спілка, 1997. 410 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. Вид. 3-тє, доопрац. і доповн. Київ: Знання, 2008. 566 с.

Енциклопедичний Словник Ф. А. Брокгауза і І. А. Єфрона в 86 томах з ілюстраціями і додатковими матеріалами, С.-Петербург, 1890–1907. URL: http://bibliograph.com.ua/bep/96.htm

Кротюк В. А. Сучасні концепції дослідження патріотизму. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харкыв:Право, 2013, N 2013. №5(19). С. 50–58. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/filosof/filosof_19.pdf

Лешан В. Ю. Основи релігієзнавства: підручник. Чернівці: Рута, 2005. 304 с.

Маркс К., Энгельс Ф.; Избранные произведения. В 3-х т. Москва: Политиздат, 1986. Т. 3. 639 с. URL: http://bibliograph.com.ua/engels.

Миронов А. В. Идея патриотизма в греческой философии. Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-patriotizma-v-grecheskoy-filosofii.

Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Материалы по этнографии. Л.: Институт народов Севера ЦИК СССР, 1935. Т. 1. URL: https://arheologija.ru/morgan-drevnee-obshhestvo/

Релігієзнавство: історія та теорія релігії: підручник / О. М.Єременко, Н. С.Звонок, Я. В. Кічук та ін.; за заг. ред. О. М. Єременка, О. О. Смоліной. Северодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даня, 2017. 268 с.

Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін.]. Київ: Знання України, 2004. Т. 2 . 2004. 797 c. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0003233

Українська радянська енциклопедія: [в 12 т.] / голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1977 - 1985. Т. 4: Електрод-Кантаридин / Головна редакція Української радянської енциклопедії. – Вид. 2-ге. – 1979. – 558, [4] с., [32] арк. фото: іл. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001200

Українська радянська енциклопедія: [в 12 т.] / голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1977 - 1985. Т. 8 : Олефіни-Поплін / Головна редакція Української радянської енциклопедії. – Вид. 2-ге. 1982. 527, [3] с., [22] арк. фото: іл.. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000948_1

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ