ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД ЄВРОПИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Микола Іжа директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України, Україна https://orcid.org/0000-0001-7221-4794
  • Андрій Маєв доцент кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185421

Ключові слова:

регіональне управління, асиметрична децентралізація, сепаратизм.

Анотація

У науковій праці представлено аналіз основних причин виникнення міжрегіональних диспропорцій та загострення міжетнічних протиріч в Україні після поновлення незалежності у 1991 році, визначено інструменти протидії сепаратистським тенденціям в процесі реформування регіонального управління з урахуванням історичних факторів, внутрішніх чинників та зовнішніх загроз.
Авторами приділено увагу питанням розробки та реалізації державної регіональної політики, яка в усьому світі є дієвим інструментом подолання економічних диспропорцій, соціо-ментальних відмінностей між регіонами та протидії сепаратистським тенденціям. В той же час, у сучасній Україні регіональні інтереси і регіональна політика актуалізувалися насамперед у контексті особистих чи корпоративних цілей владних еліт. Отже, незважаючи на створення нормативної та інституційної бази для впровадження регіональної політики, за роки незалежності не було досягнуто відчутного зменшення міжрегіональних диспропорцій, зусилля держави не вплинули на системне вирішення проблем депресивних територій.
Важливим фактором зростання соціально-політичної напруги у суспільстві були етнічні та мовні питання, які активно використовувалися політиками під час передвиборчих перегонів. Безсистемна законотворчість у сфері мовної політики сприяла трансформації питання мови у дестабілізуючий чинник.
У статті детально розглянуто досвід застосування моделі асиметричної децентралізації у низці європейських країн: Іспанії, Італії та Франції; проаналізовано можливості та запобіжні чинники щодо його імплементації в процесі реформи децентралізації влади, що триває в Україні. Зокрема, розглянуто які фактори були рушійними силами для розвитку сепаратистських тенденцій в окремих регіонах, та які механізми застосовував центральний уряд для їх мінімізації та забезпечення територіальної цілісності держави.
Автори також звертають увагу на історичний досвід державотворення на українських землях, що свідчить про формування України саме як унітарної держави. Лише розглядаючи територіальний устрій у період Київської Русі, можна говорити про федеративне (часом конфедеративне) об’єднання. Українська козацька держава формувалася як унітарна, так само не йшлося про федеративній устрій і в період УНР, Гетьманату та Директорії.
У статті зазначено, що небезпека федералізації в Україні обумовлена політичними факторами і зовнішнім тиском, і не пов’язана з самою концепцією федеративної держави. Сьогодні Росія розглядає федералізацію України як засіб забезпечення її нейтралітету, в той час як основний принцип федералізації полягає в тому, щоб надати субнаціональним одиницям конституційно закріплені права на загальний суверенітет, а не гарантувати певний рівень політичного впливу на центральну владу.
На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що в Європі навчилися протидіяти сепаратистським тенденціям, адекватною відповіддю на які стала децентралізація, що була реалізована у багатьох європейських унітарних державах. В той же час, в умовах, що склалися в Україні, дуже важливо в процесі децентралізації не допустити відцентрових тенденцій, повернення до ідей федералізації та посилення сепаратизму. Отже, слід дуже обережно підходити до застосування моделей, що передбачають асиметричну децентралізацію.

Біографії авторів

Микола Іжа, директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України

директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України,
д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України

Андрій Маєв, доцент кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

доцент кафедри української та іноземних мов
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

Посилання

В Каталонии объявили окончательные результаты референдума. URL: https://www.segodnya.ua/world/europe/v-katalonii-obyavili-okonchatelnye-rezultaty-referenduma-1062032.html

Енциклопедія державного управління: у 8 т. Ред. колегія: Ю. Ковбасюк (голова) та ін. Том 3: Історія державного управління. Наук.- ред. колегія: А. Михненко (співголова), М. Білинська (співголова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. 788 с.

Забейворота Т. Модернізація системи державного управління в умовах децентралізації влади: дис. на здобуття наук. ступеня к-та наук з держ. управління: спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління». Харків, 2017. 276 с.

Конституція України від 28.06.1996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) від 29.04.1918. URL: http://web.archive.org/web/20081206132214/http://vilegas.com.ua/content/ view/1823/109/.

Лісничук О., Сушко О. Децентралізація: ідея завтрашнього дня? URL: http://www.fes.kiev.ua/Dokument/suschko-ua.pdf.

Лялюк О. Конституційно-правовий статус автономних утворень в зарубіжних країнах. URL: http://cau.in.ua/ua/activities/analytics/id/ljaljuk-oju-konstitucijno-pravovij-status-avtonomnih-utvoren-v-zarubizhnih-krajinah-724/.

Надолішній П. Мова як чинник етнонаціональної мобілізації і як каталізатор соціально-політичної напруги. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. (Одеса, 27 жов. 2017 р.) Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. С. 157–159.

Не только Каталония: какие регионы в Западной Европе хотят независимости? URL: https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5

Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей: Закон України від 05.10.2018 р. № 1680-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Саханєнко С. Територіальні основи організації публічної влади в Україні: конспект лекцій. Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2003. 194 с.

Сталенна Л. Державна регіональна політика: сучасний стан та реальні потреби. Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні: матеріали ІІІ-го веб-семінару для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади, громадських організацій. Одеса, 2015, с. 5.

Центральна виборча комісія. Офіційний веб-сайт. URL: http://www.cvk.gov.ua/vp_2010/

Чернеженко О. Демократичний розвиток та консолідація місцевої влади в Іспанії. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_1_21

Decentralization: Ukraine’s Rub. URL: http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=55612

La Corse et les quatre régions d'outre-mer bénéficient d'un statut spécial. URL: https://www.lesechos.fr/06/03/1998/LesEchos/17600-223-ECH_la-corse-et-les-quatre-regions-d-outre-mer-beneficient-d-un-statut-special.htm

Région autonome à statut spécial. URL: http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/R%C3%A9gion%20autonome%20%C3%A0%20statut%20sp%C3%A9cial/fr-fr/

Watts R. A comparative perspective of asymmetry in federations. URL: https://www.queensu.ca/iigr/sites/webpublish.queensu.ca.iigr. www/files/files/WorkingPapers/asymmetricfederalism/Watts2005.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ