DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019181211

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Сергій Карпюк

Анотація


Акцентується увага на тому, що формування кадрового потенціалу державної служби – складний, багатоаспектний процес, ключовими поняттями до аналізу якого є: «кадрова політика у сфері державного управління», «кадри державної служби», «кадрове забезпечення» та інші. Підкреслюється, що основу цілісної системи роботи з кадрами в державній службі становлять відбір кадрів, їх адаптація, мотивація, професійний розвиток, формування кар’єрного зростання тощо. Звертається увага на те, що існує декілька найпоширеніших механізмів добору державних службовців, однак на сьогодні менеджмент в системі державної служби суттєво змінився, від державного службовця вимагаються такі риси, як творчість, самостійність, ініціативність, нестандартність мислення і т.ін. Суттєве значення для діяльності працівника держслужби має його психологічна підготовка та загальна управлінська культура.


Ключові слова


кадри державної служби; кадровий потенціал державної служби; менеджмент державного управління; етика і управлінська культура державного службовця.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В. М. Теоретико-методологічні засади селекції кадрів публічної служби України. Автор. дис. кандидата наук з державного управління. Київ: 2018.

Антонова О. В. Стратегічна компетентність державних службовців: монографія. Дніпро, ДРІЛУ НАДУ, 2017. 332 с.

Воронько О. П. Керівні кадри: державна політика та система управління: навч. посіб. для студентів, слухачів із спеціальності «Державне управління», «Державна служба». Київ: УАДУ, 2010. 153 с.

Менеджмент. Навч. посіб. для стр. вищ. навч. закл. / за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. Київ: МАУП, 2007. 816 с.

Пархоменко-Куцевіл О. І. Сучасні проблеми формування системи посад державної служби та шляхи їх вирішення / Публічне урядування, №.1 (1), листопад 2015. Київ: ДП Видавничий дім «Персонал», 2015. 209 с. С.163–170.

Питерс Т., Уотермен Р. В поисках еффективного управления. Москва: Прогресс, 1986. 620 с.

Ріктор Т. Л. Владна еліта в умовах нестабільного українського суспільства. Київ: Софія А. 2007. 278 с.

Романенко Є. О. Нові стандарти етики державних службовців. Публічне адміністрування. Київ: ДП Видавничий дім «Персонал», №1 (2), березень 2016. С. 71–77.

Рудакевич М. Етика державних службовців: монографія. Київ: Вид-во НАДУ, 2013. 360 с.

Сидорова К. Г. Політико-психологічний вимір підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні: автор. дис. канд. держ. упр.. Київ: 2004. 20 с.

Сучасна українська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та методи підготовки: моногр. / за ред. М. І. Пірен, В. А. Ребкала. Київ: 2003. 180 с.

Управління людськими ресурсами: (Понятійно-термінол. слов.): навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Г.В.Щокіна, О.В.Антонюка, М. Ф. Головатого. Київ: МАУП, 2006. 496 с.

Чебикін О. Я. Системно-розвиваюча концепція підготовки державних службовців як перспективна основа їх професійного становлення в аспекті інтеграції України у Європейський Союз: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 29 трав. 2002 р.) Київ: Вид-во УАДУ, 2002. С. 295–296.

Rauch I., Erans P. Bureacratic Strukture and Bureacratic Performense in Eess Development Countries. Journal of Public Economics, 2000. № 7.

Tromperaans F. riding the ways of culture: munderstanding diversity in global business. F. Tromperaans – Buzz Bridge, New York: Izwin, 1994.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration