DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019179068

ІЄРАРХІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Світлана Козуліна

Анотація


У статті досліджено сучасний стан та актуальні питання ієрархії нормативно-правових актів в Україні. Підкреслено, що саме юридична сила нормативно-правового акта визначає місце, яке він займає в ієрархічній (вертикальній) структурі чинного законодавства. Проаналізовано зміст окремих законів України, в т.ч. таких, що регламентують діяльність органів публічної влади, та доведено, що між ними існують неузгодженості щодо розташування нормативно-правових актів за юридичною силою, а на практиці вирішальним тут є суб’єктивізм правозастосовника, в т.ч. і при прийнятті судових рішень. В цілому це негативно впливає на стан законності в державі. Обґрунтована необхідність законодавчого закріплення ієрархії нормативно-правових актів.


Ключові слова


нормативно-правові акти; ієрархія; юридична сила; закон; міжнародний договір; постанова; указ.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Андрусів Л. Теоретико-правові засади системи нормативно-правових актів. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 4. С. 128–131.

Бєлкін Л. М. Проблеми ієрархії нормативно-правових актів в контексті забезпечення законності в сфері державного управління в Україні. Універсальні наукові записки. 2011. № 3(39). С. 398–405.

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ: Тов. «Видавництво Юридична думка», 2007. 992 с.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів: міжнародний документ ; приєднання 14.04.1986, підстава 2077-XI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV (чинний в ред. Закону від 03.10.2017 № 2147-VIII). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15?find=1&text=%F1%E8%EB%F3.

Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Красюк І. А. Конкретизація права в забезпеченні ієрархії нормативно-правових актів. Актуальні проблеми держави і права. 2013. Вип. 70. С. 127−134.

Положення про Національне агентство України з питань державної служби : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-п.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%EC%B3%E6%ED%E0%F0%EE.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17?find=1&text=%F3%F2%EE%F7%ED%E5%ED%FC.

Рішення Конституційного Суду України від 19.06.2001 № 9 рп/2001 (справа щодо стажу наукової роботи). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-01.

Рішення Конституційного Суду України від 09.07.1998 № 12-рп/98 (справа про тлумачення терміну «законодавство»). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98.

Романов Я.В. Підзаконні акти в системі законодавства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Т. 1. Вип. 3. С. 57−61.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.03.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration