DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019179027

ОЗНАКИ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ГРУЗІЇ ТА КИРГИЗІЇ

Тетяна Тарасенко

Анотація


В статті розкрито досвід Грузії та Киргизії щодо визначення політичної відповідальності представницьких органів та виборних осіб місцевого самоврядування в контексті запровадження Європейської хартії місцевого самоврядування. Підкреслюється актуальність дослідження політичної відповідальності у вимірі сучасних підходів до розвитку публічної влади на місцевому рівні. Розкрито основні процедури дострокового припинення повноважень, висловлення недовіри членам представницьких органів місцевого самоврядування, виборним особам виконавчих органів місцевого самоврядування. Підтверджено орієнтування законодавства цих держав на фіксування відповідальності органів місцевого самоврядування за свою діяльність як сутнісної риси природи місцевого самоврядування.


Ключові слова


місцеве самоврядування; органи місцевого самоврядування; відповідальність; політична відповідальність; представницька демократія; публічне управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Адашис Л. І. Зв’язок депутатів із виборцями: політична відповідальність чи імперативний мандат? Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. 2014. № 2. С. 39–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2014_2_6.

Європейська Хартія місцевого самоврядування: м. Страсбург від 15.10.1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

Кодекс о местном самоуправлении: Грузія: от 05.02.2014 г. № 1958-II с. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/download/2244429/4/ru/pdf.

La charte européenne de l’autonomie locale: la verification d’une convergence entre l’évolution en Europe et en France. Sénat. Un site au service des citoyens. URL: https://www.senat.fr/ct/ct07-01/ct07-012.html.

Майборода О. М. Модель виборчої системи і політична відповідальність депутата: проблема взаємозалежності. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2008. Вип. 38. С. 45–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2008_38_7.

Малкіна Г. М. Морально-політична відповідальність: теоретичні засади аналізу. Софія. 2014. № 1. С. 54–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2014_1_15.

Методика оценки деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек и Ош и их руководителей, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях: постановление Правительства Кыргызской Республики от 17.06.2016 г. № 329. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98562?cl=ru-ru.

О местном самоуправлении: Закон Кыргызской Республики от 15.06.2011 г. № 101. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203102.

Об оценке деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек, Ош и их руководителей, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях : постановление Правительства Кыргызской Республики от 17.06.2016 г. № 329. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98561?cl=ru-ru.

Положение об «Индексе доверия населения» к деятельности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, мэрий городов Бишкек и Ош, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и глав местных государственных администраций – акимов районов: утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17.06.2016 г. № 329. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98563?cl=ru-ru.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002 р. № 93-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15.

Проценко О. В. Політична відповідальність влади та громадян в умовах партисипаторної демократії. Політологічні записки. 2011. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2011_4_49.

Pugach A., Sychenko V., Molodchenko T., T. Tarasenko Supervision and control of local self-government bodies in Ukraine: theoretical and legal approaches to clarification of concepts. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 2. С. 472–479. URL: http://fkd.org.ua/issue/view/8470.

Rapport sur la democratie, la limitation des mandats et l’incompatibilite de fonctions politiques : Adopté par le Conseil des élections démocratiques lors de sa 32e réunion (Venise, 11 octobre 2012) et par la Commission de Venise lors de sa 93e session plénière (Venise, 14-15 décembre 2012). Sur la base des observations de Mme Gordana Siljanovska-Davkova (membre, «l’ex-République yougoslave de Macédoine») Mme Tanja Karakamisheva-Jovanovska (ancien membre suppléant, «l’ex-République yougoslave de Macédoine») / Commission europeenne pour la democratie par le droit (Commission de Venise), Strasbourg, le 17 décembre 2012, Etude n° 646 / 2011. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)027-f.

Сахань О. М. Політична відповідальність як чинник запобігання деструктивності влади в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. № 3. С. 121–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_3_17.

Штирьов О. М. Взаємодія елементів системи місцевого самоврядування на муніципальному рівні: зарубіжний досвід та національні особливості. Наукові праці. Державне управління. 2014. Том 235. № 223. С. 133–138. URL: http://official.chdu.edu.ua/article/view/28279/25204.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration