DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019178965

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР», «ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ», «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Наталя Яруліна

Анотація


У статті проаналізовано співвідношення між поняттями «інформаційний простір», «інформаційне середовище», «інформаційно-комунікативне середовище» в контексті управлінської діяльності, визначено їх зміст та сутність. Досліджено поняття «простір», його відмінність від «середовища». Систематизовано визначальні для сьогодення уявлення про інформаційне середовище. Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення поняття «інформаційний простір». Надано робоче визначення терміну «інформаційно-комунікативне середовище».


Ключові слова


середовище; простір; інформаційний простір; інформаційне середовище; інформаційно-комунікативне середовище.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Архипова Є. О., Дмитренко Н. О. Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства. Інвестиції. URL: HYPERLINK "http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623721": практика та HYPERLINK "http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623721"досвід. 2016. № 1. С. 92–96.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад, і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Виноградов В. В. История слов / Российская академия наук. Отделение литературы и языка: Научный совет «Русский язык: история и современное состояние». Институт русского языка РАН; Отв. ред.чл.-корр. РАН Н. Ю. Шведова. Москва: Толк. 1994. 1138 с. UPL: http://wordhist.narod.ru/sreda.html.

Дрешпак В. М. Інформаційний, комунікативний, семіотичний простори державного управління: спільне, відмінне та особливе. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2012. Вип. 2(8). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik%20/2012-02(8)/12dvmsvo.pdf.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.

Жмуров В. А. Большая энциклопедия по психиатрии. 2-е изд. Москва: Джангар, 2012. URL: https:// https://vocabulary.ru/slovari/bolshaja-enciklopedija-po-psihiatrii-2-e-izd-.html.

Зотов В. В. Становление информационно-коммуникативной среды как основание общественных трансформаций. Общество: политика, экономика, право. 2008. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-informatsionno-kommunikativnoy-sredy-kak-osnovanie-obschestvennyh-transformatsiy.

Інформаційна складова державної політики та управління : монографія / Соловйов С. Г., та ін. ; заг. ред. Грицяк Н. В. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. Київ: К.І.С., 2015. 320 с.

Калюжный К. А. Информационная среда и информационная среда науки: сущность и назначению. Наука. Инновации. Образование. Научно-технологическая политика и комплексные проблемы развития науки. 2015. Вып. 18. С. 8–23. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-sreda-i-informatsionnaya-sreda-nauki-suschnost-i-naznachenie#ixzz4RxUiS211.

Каткова М. В. Понятие «информационное пространство» в современной социальной философии. Известия Саратовского университета. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып.2. 2008. URL: http://www. sgu.ru/files/nodes/32527/2008-2-6.pdf.

Конт-Спонвиль, Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е. В. Головиной. М.: Этерна, 2012. 752 с. URL: https://books.google.com.ua/books?id=QTa4BwAAQBAJ HYPERLINK "https://books.google.com.ua/books?id=QTa4BwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru"& HYPERLINK "https://books.google.com.ua/books?id=QTa4BwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru"printsec=frontcover HYPERLINK "https://books.google.com.ua/books?id=QTa4BwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru"& HYPERLINK "https://books.google.com.ua/books?id=QTa4BwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru"hl=ru#v=onepage HYPERLINK "https://books.google.com.ua/books?id=QTa4BwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru"& HYPERLINK "https://books.google.com.ua/books?id=QTa4BwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru"q HYPERLINK "https://books.google.com.ua/books?id=QTa4BwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru"& HYPERLINK "https://books.google.com.ua/books?id=QTa4BwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru"f.

Краткая философская энциклопедия. Москва: Прогресс-Энциклопедия, 1994. 576 с.

Манойло А. Государственная информационная политика в особых условиях: монография. Москва: МИФИ, 2003. 388 с.

Москалик Г. Поняття, природа і джерела формування інформаційно–комунікаційного середовища. Гілея: науковий вісник. 2013. № 77. С. 149–153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_77_47

Ожерельева Т. А. Об отношении понятий информационное пространство, информационное поле, информационная среда и семантическое окружение. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2014. № 10. С. 21–24.

Оксфордский толковый словарь по психологии ; Под ред. А. Ребера: в 2-х тт: Т.1. / Пер. с англ. Чеботарева Е. Ю. Москва: Вече АСТ, 2003. URL: https://www.psyoffice.ru/slovar-s55.htm.

Прохоров А. М. Большой энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1991. 1631 с. URL: https://slovar.cc/enc/bolshoy.html.

Селезньова О.М. Теоретико-методологічне трактування окремих засадничих категорій інформаційного права. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: зб. матер. наук.-практ. конф. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 136–143.

Семенов А. Захист національного інформаційного простору Великої Британії. Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації: матеріали міжнар. конф. ; за ред. В. Бебика. Київ: ВАПН, 2016. C. 91–93.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. HYPERLINK "http://sum.in.ua/p/9/137/1"К.: Наукова думка, 1970—1980 HYPERLINK "http://sum.in.ua/p/9/137/1". URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh.

Солдатенко О. Інформаційний простір у мережі Інтернет: правове регулювання та контроль. П HYPERLINK "http://pgp-journal.kiev.ua/"ідприємництво HYPERLINK "http://pgp-journal.kiev.ua/", HYPERLINK "http://pgp-journal.kiev.ua/"господарство HYPERLINK "http://pgp-journal.kiev.ua/" і право: загальноукраїнський наук.-практ. господар.-правовий журнал. 2018. № 5 (267). С. 134–141.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration