DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019178957

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА СОЦІУМУ В ЛІТЕРАТУРІ: АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Зіновій Коваль

Анотація


Публікація присвячена аналізу малодослідженої теми інформаційно-психологічної стійкості особистості, соціуму в інформаційну епоху. Проаналізовано деякі підходи до характеристики явища психологічної стійкості. Запропоновано в інформаційну епоху характеризувати стан інформаційно-психологічної стійкості.


Ключові слова


психологічна стійкість; емоційна стійкість; інформаційно-психологічна стійкість,інформаційна епоха; управлінські процеси; норми права.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Bernard B. Fostering Resiliency in Kids: Protective Factors in the Family, School and Community.Minneapolis : University of Minnesota, 1991. 22 p.

Kobasa, S. C. Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness. Journal of Per-sonality and Social Psychology, Vol. 37 (1), Jan 1979. P. 1–11.

Maddi, Salvatore R., Khoshaba, Deborah M. Hardiness and Mental Health. Journal of Personality Assessment, 1994 Oct, v 63 (n 2). Р. 265–274.

Амінєва Я. Р. Емоційна стійкість особистості як одна з детермінант ефективного подолання складних життєвих ситуацій. Вісник ДНУ. Серія: Педагогіка і психологія, 2012, Вип. 18, т. 20, № 9/1.

Андреєва Т. I. Допомога курцям у припиненні паління: практичне керівництво для працівників охорони здоров'я. Київ, 2002. 146 с.

Аршава І. Ф., Носенко Е. Л. Роль емоційної стійкості у збереженні здоров’я людини. URL: [iarshava@mail.ru, enosenko2001@mail.ru]

Аршава, І. Ф., Носенко Е. Л. Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості людини: моногр. Дніпро: Вид-во ДНУ, 2008. 468 с.

Баландин М. М. Условия формирования психологической устойчивости у старшеклассников: автореф. канд. психол. н. Москва, 2003. 22 с.

Белюмов В. М., Костенко О. Р. Вред алкаголя, никотина и наркотиков. Київ, 1989. 192 с.

Запорожненко В. Г. Образ жизни и вредные привычки. Москва, 1984. 184 с.

Лентьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е. изд. Москва: Политиздат, 1977.

Леонтьев Д. А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации. Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова; под ред. Б. С. Братуся, Д. А. Леонтьева. Москва : Смысл, 2002. Вып. 1. С. 56–65.

Мазур Т. В., Лещенко М. Є., Орешета Ю. В., Інтегральна характеристика психологічної стійкості особистості у важких життєвих ситуаціях. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія № 1(9), 2017. С. 42.

Маклаков А. Г., Чермянин С. В. Психологическое прогнозирование в экстремальных условиях деятельности. Вестник Санкт-Петербургского Университета. 2009. Вып. 4 серия 12 декабрь 2009.

С. 142–148.

Мітина Л. М., Асмаковец Е. С. Ємоциональная гибкость учителя: психологическое содержание, диагностика, коррекція. Москва: МПСИ: ФЛИНТА, 2001. 192 с.

Носенко Е. Л. Особистісні фактори успішності вирішення людиною основних життєвих задач (у світлі сучасних теорій особистості): матеріали ІІ Всеукр. психол. конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (м. Київ, 19–20 квітня 2010). Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. Т. 1. С. 273–278.

Психология здоровья: учебник для вузов / под ред. Г. С. Никифорова. СПб.: ИТЕР, 2003. 607 с.

Ребер, А. Большой толковый психологический словарь: в 2 т. Москва: Вече, 2003. Т. 1. 559 с.

Рогачева Т. В., Залевский Г. В., Левицкая Т. Е., Психология экстремальных ситуаций и состояний: учеб. пособие. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. 276 с.

Чудновский В. Є. Нравственная устойчивость личности: Психол. Исследования. / Научно-исслед. Институт общ. и пед. Психологии АПН СССР. Москва: Педагогика, 1981. 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration