ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНИМ ЗАХИСТОМ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ: СУМІЩЕННЯ ФУНКЦІЙ

Автор(и)

  • Ігор Дем’янчук аспірант кафедри ґлобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170486

Ключові слова:

цивільний захист, велике місто, органи управління, законодавство, суміщення функцій

Анотація

Сьогодні в Україні відбуваються системні зміни систем управління та адміністративно-територіального устрою, що мають на меті оптимізацію роботи державних органів, усунення громіздких та неефективних органів, що мають дублюючі повноваження, наближення до світових стандартів надання державних послуг та захищеності громадян. Одним з основних напрямків цього процесу є удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту.
Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Закон) управління містами нашої держави здійснюється територіальними громадами міст через відповідні міські ради та їх виконавчі органи. До делегованих повноважень виконавчих органів міських рад належить цивільний захист населення (Стаття 36 «Повноваження в галузі оборонної роботи»). Пунктом 3 цієї статті передбачено, що виконавчі органи міських ради організують та здійснюють заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом на відповідній території.
Об’єднання в одному пункті статті Закону абсолютно різних за своїм значенням завдань призводить до суперечливості вимогам статті 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», якою заборонено об’єднання мобілізаційних підрозділів з іншими структурними підрозділами органів влади та сумісництво працівників з питань мобілізаційної роботи, а також покладання на них функцій, які не пов’язані з розв’язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки. На практиці таке суміщення має місце.
Так, у 4 з 10 найбільших міст - обласних центрів України мобілізаційні підрозділи об’єднані з підрозділами з питань цивільного захисту в одному департаменті (управлінні, відділі) та не підпорядковуються безпосередньо міському голові. Це міста: Харків, Одеса, Дніпро, Вінниця, у яких мешкає 3 799 тис. чоловік, що складає 8,4% населення України.
Дослідження вчених досить детально охоплюють системи цивільного захисту багатьох країн світу та України, проте проблеми органів управління заходами цивільного захисту міст, агломерацій та мегаполісів в доступній літературі вивчені недостатньо.
Метою статті є розгляд законодавчих підстав формування існуючих структур управління цивільним захистом великих міст України, визначення причин виникнення проблем та надання рекомендацій щодо їх усунення.
Існують різні визначення терміну «місто». Академічний тлумачний словник української мови дає таке визначення: «місто» - це великий населений пункт; адміністративний, промисловий, торговий і культурний центр. З. Герасимчук надає уточнення: «місто» - це населений пункт, який «виконує економічну, соціальну, екологічну, інфраструктурну функції з метою забезпечення високої якості життя місцевих жителів шляхом створення нових та нарощення наявних конкурентних переваг». За методологією В. Наконечного під поняттям «велике місто» розуміють міста з населенням від 100 до 250 тис. осіб.
З. Герасимчук та К. Бєліков уточнюють, що за чисельністю населення та розвитком промисловості до великих промислових міст відносять ті населені пункти, населення яких нараховує понад 250 тис. осіб та за своєю спеціалізацією належать до промислових центрів.
При подальшому розвитку місто дістає статусу мегаполісу. Мегаполіс — група агломерацій населених пунктів. Мегаполіси характерні для країн, у яких на основі територіальної концентрації господарства стихійно формуються високо урбанізовані зони. Мегаполіси можуть об’єднувати десятки мільйонів населення. Їм притаманні переважно лінійно витягнутий характер забудови, поліцентрична структура, порушення екологічної рівноваги навколишнього середовища.
Управління містами, як адміністративно-територіальними одиницями, здійснюються органами місцевого самоврядування. На сьогоднішній день «інститут місцевого самоврядування відіграє значну роль в процесі формування громадянського суспільства, оскільки всі громадянські права і масові форми активності громадян, різні позадержавні прояви суспільного життя зароджуються і зрештою реалізуються в місцевих громадах, що створюють базу громадянського суспільства. Саме місцеве самоврядування відіграє вирішальну роль в реалізації одного з головних завдань сучасності – об’єднання в єдине ціле інтересів держави, суспільства і особистості, оскільки сама його сутність полягає в гармонізації прав і свобод людини та громадянина з інтересами держави і суспільства».
Під час формування сучасної системи цивільного захисту України поступово поняття «цивільна оборона» було переформатовано у «цивільний захист». Відбулося розширення завдань та функцій систем від суто оборонних до більш загальних питань. У ранніх редакціях статті 36 Закону про місцеве самоврядування в Україні замість «цивільний захист» було зазначено «цивільна оборона». Незважаючи на прийняття у 2004 році Закону України «Про правові засади цивільного захисту», правки до цієї статті були внесені у 2012 році із прийняттям Кодексу цивільного захисту. Цей Кодекс врегулював відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища і майна від надзвичайних ситуацій, замінивши собою декілька законів цієї сфери державного управління.
Тому, при оптимізації організаційно-штатної структури виконавчих органів деяких міських рад відповідні комісії не беруть до уваги вимоги Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», обмежуючись перейменуванням та злиттям мало сумісних між собою органів управління.
Для того, щоб уникати в подальшому таких порушень, рекомендуємо внести зміни до нормативних актів, а саме:
1. Пункт 7 статті 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» викласти у наступній редакції: «забороняється об’єднання мобілізаційних підрозділів органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування з іншими структурними підрозділами цих органів та сумісництво працівників з питань мобілізаційної роботи, а також покладання на них функцій, які не пов’язані з розв’язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки».
2. Вилучити з пункту 3 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» слова «та цивільним захистом».
3. Додати до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян) в частину 1 до пункту «б» (делеговані повноваження) пункт 9 «виконання повноважень, передбачених «Кодексом цивільного захисту України».

Біографія автора

Ігор Дем’янчук, аспірант кафедри ґлобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри ґлобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Астапова Т. Адаптація зарубіжного досвіду реформування діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Автореф.дис... к-та наук з держ. упр.. Харків. 2010.

Бєліков К. А. Велике промислове місто: сутність поняття. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2013-02(10)/23.pdf.

Герасимчук З., Середа О. Особливості типології міст як передумова ефективного стратегічного управління їх розвитком. Луцьк : Луцький національний технічний університет. Економічний форум. 1/2012. 9 с.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/print.

Конституція України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Костенко В. О. Діяльність місцевої влади у сфері цивільного захисту і надзвичайних ситуацій в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 2. С. 158–165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_2_25.

Мегалополіс // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. 2-ге вид. Київ: Головна редакція УРЕ, 1974–1985.

Наконечний В. В. Феномен міста: методологія визначення статусу. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/pubupr/2012_3/doc/5/06.pdf.

Приходько Р. В. Організаційно-правовий механізм регулювання сфери захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій. Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 3. С. 279-285. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_3_45.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980). URL: http://sum.in.ua/s/misto.

CONTRIBUŢIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. 23 februarie 2018. CHIŞINĂU, 2018. С. 186-194.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ