СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ: ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • Альона Студенецька аспірант кафедри державознавства і права НАДУ при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237308

Ключові слова:

система управління державною службою, функції, повноваження, організаційний статус, загальні функції, спеціальні функції, забезпечувальні функції

Анотація

Статтю присвячено розкриттю правового регулювання та практики здійснення функцій суб’єктами системи управління державною службою в Україні. Акцентовано увагу на залежності змісту функцій від організаційного статусу суб’єктів системи. Аналіз функцій самостійних суб’єктів системи здійснено, виходячи з їх поділу на загальні та спеціальні. Розкрито особливості повноважень суб’єктів системи в межах таких загальних функцій, як регулятивна, установча, кадрова, контролю та планування. Виокремлено особливості повноважень суб’єктів системи, що реалізують забезпечувальні функції. Виокремлено проблеми практики функціонування суб’єктів системи та обґрунтовано засоби їх вирішення, в тому числі шляхом внесення змін до актів законодавства.

Біографія автора

Альона Студенецька, аспірант кафедри державознавства і права НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри державознавства і права
НАДУ при Президентові України

Посилання

Балух Д.В. Управління державною службою в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2009. 19 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1930/%d0%

Боговіс Є. В. Історико-правовий аспект становлення інституту державної служби України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 43(2). С. 33–37. URL: доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_43%282%29__7

Гаркуша А. Т. Державна служба як сфера функціонального управління Національного агентства України з питань державної служби. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Випуск 1(16). URL: http://pjv.nuoua.od.ua/v1_2017/17.pdf

Грищук А. Б. Нормативно-правове регулювання діяльності державних службовців в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2017. Вип. 4. С. 79–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2017_4_12

Звіт щодо діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби за 2018 рік. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/Komisia%20A/zvit-kvkds-za-2018-rik.pdf

Звіт щодо діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби за 2020 рік URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/Komisia%20A/2020/Zvit%20Komisii/komisii-2020.pdf

Конституція України від 28 червня 1996 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Кравченко О. О. Управління державною службою в Україні: організаційно-правові засади: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2010. 213 с.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред. кол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець (відп.ред.). Київ: ФОП Москаленко О. М. 2017. розділ ІІІ. С. 124–165

Панова Н. С. Правовий статус комісії з питань вищого корпусу державної служби. Проблеми становлення правової демократичної держави. Південноукраїнський правничий часопис. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2019/4/part_1/13.pdf

Пархоменко-Куцевіл О. Закордонний досвід організації та функціонування системи управління персоналом державної служби. 2015. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_02(5)/10poipds.pdf

Пархоменко-Куцевіл О. Принцип легітимності в системі управління персоналом державної служби України. Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 3. С. 10–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_3_4

Пархоменко-Куцевіл О. Сучасна система управління персоналом державної служби України: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник. 2010. Вип. 5 «Демократичне врядування» URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik5/fail/+Parhomenko.pdf

Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби: Закон України № 1285-IX від 23.02.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1285-20#Text

Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади: Закон України № 117-IX від 19.09.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-20#n54

Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі: Закон України № 1086-IX від 16.12.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1086-20#Text

Про державну службу: Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

Про державну службу: Закон України від № 3723-XII 16.12.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12#Text

Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби: постанова Кабінету Міністрів України № 243 від 25.03.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF#Text

Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби: постанова Кабінету Міністрів України № 500 від 01.10.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF#Text

Про затвердження Положення про систему моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державними службовцями апарату НАДС, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»: наказ Національного агентства України з питань державної служби № 59-21 від 02.04.2021 р. URL: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sistemu-monitoringu-vikonannya-zavdan-i-vikonannya-klyuchovih-pokaznikiv-rezultativnosti-efektivnosti-ta-yakosti-sluzhbovoyi-diyalnosti-derzhavnimi-sluzhbov

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України № 246 від 25.03.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#Text

Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку: наказ Національного агентства України з питань державної служби № 50 від 03.03.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-16#Text

Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу: наказ Національного агентства України з питань державної служби № 47 від 03.03.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16#Text

Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади: наказ Національного агентства України з питань державної служби № 277 від 20.12.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-17#Text

Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 794-VII від 27.02.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України № 3166-VI від 17.03.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text

Рабей Н.Р. Організація та функціонування системи управління персоналом державної служби: вітчизняний та зарубіжний досвід // Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології. Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2018. Ч. 1. С. 574–588 URL: http://www.vtei.com.ua/images/VN/19_10_2018_1.pdf#page=574

Річний звіт Національного агентства України з питань державної служби за 2018 рік URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/PRO%20NADS/PLANI%20TA%20ZVITI/zvit-nads-2018-stisnuto.pdf

Статистичні дані Національного агентства України з питань державної служби про кількісний склад державних службовців у органах державної влади за 2019 та 2020 роки URL: https://nads.gov.ua/diyalnist/kilkisnij-sklad-derzhavnih-sluzhbovciv/kilkisnij-sklad-derzhavnih-sluzhbovciv

Стець О.М. Принципи управління державною службою в Україні. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 57. С. 98–106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_57_13

Тищенко О.П., Королюк Т.О. Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби. Університетські наукові записки. 2017. № 1. С. 343–355. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_36

Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку: матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.): у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2020. Т. 3. С. 154–156

Федоренко М.В. Утвердження, розвиток та основні напрямки удосконалення систем управління державною службою в Україні та Республіці Польща. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/1198

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ОДЕСЬКА ІНІЦІАТИВА»