ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Автор(и)

  • Владислав Омельченко аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237305

Ключові слова:

громадський контроль, комунікація, індивідуальний громадський контроль, блогерство, засоби масової інформації, публічне управління

Анотація

Стаття присвячена реалізації громадського контролю в умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства в сфері публічного управління у зв’язку з відсутністю законодавчого врегулювання категорійних понять «індивідуальний громадський контроль» та «блогерство», які сьогодні набувають стрімкого розвитку серед громадськості в Україні. Аналізується діяльність громадського контролю, через призму засобів масової інформації. Доводиться необхідність в глибокому дослідженні поняття індивідуальний громадський контроль який здійснюється з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних мереж мас-медіа, враховуючи його потенціал впливу а саме: дослідити природу та правосуб’єктність індивідуального громадського контролю та «блогерства» як наслідок трансформації інституту громадського контролю в епоху інформаційного суспільства з урахуванням останніх змін законодавства .

Біографія автора

Владислав Омельченко, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Авякян С.А. Точка отсчета народ. Суверенная демократия в конституционно правовом измерении: б.статей и материалов сост. С.Е. Заславский. Москва, 2007.

Associated Press (АР) – інформ. видання. URL: https://apnews.com/article/taiwan-china-coronavirus-pandemic-blogging-50170ca73ed1f25ae769723e86c4d169

Висновок комітету 30.04.2020 Скорочений текст №2693 від 27.12.2019 р.,внесеного н.д. України О. Ткаченком та ін., реєстр.№2693-1 від 15.01.2020 р., внесеного н.д. України М. Княжицьким та ін. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2

Денисюк С. Ф. Сутність громадського контролю: співвідношення понять у теорії та законодавстві. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. 2008. № 2 (34). URL: http/www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2008_2/doc/5/07.pdf.

Державне управління: навч.посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Смоленський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; за ред. А.Ф. Мельник. Київ:Знання-Прес, 2003. 343 с.

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції: Закон Украъни URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20#Text

Конституционно-правовое регулирование использования современных информационно-коммуникационных технологий при осуществлении институтов прямой демократии в России. автореф. Москва. 2020 г. 20 с.

Олександр Чувардинський «Четверта влада» в структурі громадянського суспільства наукові записи. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/chuvardynskyi_chetverta.pdf

Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики» №85р. від 13.01.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2010-%D1%80#Text

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації (стаття 2). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80#Text

Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України N 976 від 05.11.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text

Про медіа а також Про медіа в Україні: Проект Закону № 2693 від 27.12.2019 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67812

Розпорядження Кабінету міністрів від 04.03.2021 р. «Про схвалення концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovih-kompetentnostej-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi-167-030321

Сквірський І. О. Інститут громадського контролю в Україні та його правова природа. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2016. №19.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. пос. Київ: Атіка, 2011. 624 с.

Терроризм и права человека. Предварительный доклад, подготовленный Специальным докладчиком г-жой К. К. Куфой. П. 18. Док. ООН E/CN.4/Sub.2/1999/27.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Глава 15 Політика з питань аудіовізуальної галузі Стаття 396 (ч.2). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ОДЕСЬКА ІНІЦІАТИВА»