АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

  • Андрій Марченко аспірант кафедри державознавства і права НАДУ при Президентові України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3986-2524

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237303

Ключові слова:

антикорупційна реформа, адміністративна реформа, правова реформа, реформа, характеристики

Анотація

Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню поняття «антикорупційна реформа в Україні». На основі аналізу наукових підходів до поняття «реформа» та її ключових характеристик здійснено загальну теоретичну характеристику антикорупційної реформи. Доведено змістовний зв’язок антикорупційної реформи з правовою та адміністративною реформами. Запропоновано авторське визначення поняття «антикорупційна реформа в Україні» та розкрито його сутнісні ознаки.

Біографія автора

Андрій Марченко, аспірант кафедри державознавства і права НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри державознавства і права НАДУ при Президентові України

Посилання

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text

Антикорупційна стратегія на 2021-2024 роки: проект/ Нац-не агент. запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf

Новак, А. М., Баштанник, В. В. Особливості формування та реалізації національної антикорупційної політики як основи державно-управлінських реформ. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/90/2281/4913-1?inline=1

Дем’янчук В. А. Дискусійні аспекти оцінки ефективності антикорупційної політики України. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 6 (2). С. 17-20.

Академічний тлумачний словник (1970 – 1980): веб-сайт. URL: http://sum.in.ua/s/ponjattja

Хворостянкіна А. В. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_6669

Конверський А. Є. Логіка: підручник. 2-ге вид., виправлене. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. 391 с.

Додуров О. О., Коломієць Т. О., Кушнір С. М., Макаренков О. Л. Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні: колективна монографія. Запоріжжя, 2019. 476 с.

Словник іншомовних слів / за ред. Мельничука О. С. Київ: Українська радянська енциклопедія, 1974. 776 с.

Сучасний словник іншомовних слів: прибл. 20 тис. слів і словосполучень / уклад.: О.І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. Київ: Довіра, 2006. 789 с.

Рац М. Проект «Теория реформ». URL: http://futureisrael.h1.ru/Ratz/Introduction1.htm

Черних Є. М., Камардіна Ю. В. Теоретичні аспекти визначення поняття «адміністративна реформа». Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. Одеса: Гельветика, 2020. Вип. 88. С. 144-152.

Агафонова Н. В. Конституція як об’єкт реформування. Університетські наукові записки. 2016.

№ 59. С. 351–366.

Кравченко С. Теоретичне розуміння реформ як форми суспільних змін. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 2. С. 14-21.

Управління суспільним розвитком: словник-довідник / за заг. ред. А. М. Михненка, В. Д. Бакуменка. Київ: Вид-во НАДУ, 2006. 248 с.

Філософія політики: корот. енцикл. слов. / авт.-упоряд. В. П. Андрущенко та ін. Київ: Знання України, 2002. 670 с.

Соціологія: корот. енцикл. слов. / заг. ред. В. І. Волович. Київ: Укр. Центр духов. культури, 1998. 736 с.

Філософський енциклопедичний словник / гол. редкол. В. І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 746 с.

Сурмин Ю. П., Туленков Н.В. Теория социальных технологий: учеб. пособие. Киев: МАУП, 2004. 608 с.

Кривицький Ю. В. Проблеми правової реформи в науковій спадщині академіка В. В. Копєйчикова. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. Том 102. № 1. С. 187–196.

Рабінович П. Загальна концепція правової реформи в Україні: до характеристики вихідних засад. Вісник Академії правових наук України. 1998. № 1. С. 15–24.

Ющик О. І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні: монографія. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1997. 192 с.

Лемак В. В. Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: теоретичні і практичні проблеми: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2003. 40 с.

Пархоменко Н. М. Сутність і зміст правової реформи: теоретичні аспекти. Правова держава. 2018. № 29. С. 44–49.

Бакуменко В. Д., Кравченко С. О. Адміністративна реформа. Енциклопедія державного управління. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. Т. 8. С. 21.

Білозерська Т. О. (2007). Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції. Форум права. 2007. № 2. С.11–19.

Висоцька О. М. Адміністративна реформа як основа ефективного функціонування публічного управління: поняття та зміст. Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. уч., м. Київ, 28 трав. 2010 р. Київ, 2010. Том 1. С. 114–116.

Бардачов Ю. М. (2014). Антикорупційна реформа в Україні як вагомий чинник забезпечення національної безпеки. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування 2014. № 2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2014_2/3.pdf

Волошенко А. В. (2016). Проблеми здійснення антикорупційних реформ в сучасній Україні та шляхи їх реалізації. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 8. С. 51–61.

Береза О. Д. Корупція у сфері державного управління як стримуючий фактор соціально-економічних реформ. Державне управління: теорія та практика. 2014. № 1. С. 173–180.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ОДЕСЬКА ІНІЦІАТИВА»