ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Володимир Стець аспірант кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237295

Ключові слова:

національна безпека, кібербезпека, суб’єкти забезпечення кібербезпеки, органи місцевого самоврядування, повноваження

Анотація

Стрімка інформатизація усіх сфер суспільного життя з одночасним зростанням кількості та рівня кіберзагроз потребує створення адекватної цим кіберзагрозам національної системи кібербезпеки України. Основою цій системи є сукупність суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, одним з яких законодавчо визначені органи місцевого самоврядування (ОМСВ). Метою статті є розгляд місця та ролі органів місцевого самоврядування в національній системі кібербезпеки, особливостей їх правового статусу як суб’єктів забезпечення кібербезпеки України та окремих проблемних питань щодо теми дослідження. У ході дослідження були розглянуті фактори, що визначають місце та роль ОМСВ в системі забезпечення кібербезпеки України. Акцентована увага на поєднанні державного та місцевого інтересів в сфері забезпечення кібербезпеки України на локально-територіальному рівні. Розглянуто структуру системи ОМСВ і наявні термінологічні та організаційно-правові проблеми щодо точного визначення цієї структури. Досліджена конституційна компетенція ОМСВ і додаткова компетенція, яка визначена в спеціалізованих законах, підкреслена невідповідність Конституції існуючого порядку закріплення в законах повноважень ОМСВ, зокрема з забезпечення кібербезпеки. За результатами досліджень з’ясовано, що ОМСВ не включені до сектору безпеки та оборони України, не виділені як окремий суб’єкт забезпечення кібербезпеки та не наведено їх конкретних повноважень у цій сфері. ОМСВ віднесені до суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи із забезпечення кібербезпеки, але вони не належать до основних суб’єктів цієї діяльності. З’ясовано, що ОМСВ є недержавною підсистемою публічного управління забезпеченням кібербезпеки України на територіальному рівні. Зроблено висновок щодо необхідності диференціації повноважень ОМСВ у сфері забезпечення кібербезпеки для різних типів ОМСВ з врахуванням реальної потреби в цих повноваженнях та спроможності їх виконувати. Доведено, що законодавство України щодо забезпечення кібербезпеки ОМСВ є суперечливим та потребує вдосконалення і подальшого розвитку.

Біографія автора

Володимир Стець, аспірант кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Демиденко В.О. Місце й роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні національної безпеки України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 3 (108). С.238–249.

Демиденко В.О. Принципи застосування органами місцевого самоврядування законодавства України у сфері кібербезпеки. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (15). С.141–153.

Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення. Словник-довідник. Навчальний посібник. 2-е навч.-наук. вид., перероб. та доп. Київ: Дакор, 2006. 352 с.

Конституція України : Закон від 28 черв. 1996 р. № 254. Редакція від 01.01.2020. Офіц. сайт Верхов. Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 22.03.2021).

Про місцеве самоврядування України: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. Офіц. сайт Верхов. Ради України. Редакція від 18.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 22.03.2021).

Про національну безпеку України : Закон України від 21 черв. 2018 р. № 2469. Офіц. сайт Верхов. Ради України. Редакція від 24.10.2020. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 22.03.2021).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2163-19. Офіц. сайт Верхов. Ради України. Редакція від 24.10.2020. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text (дата звернення: 22.03.2021).

Рішення КСУ від 26 березня 2002 року N 6-рп/2002. Офіц. сайт Верхов. Ради України. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-02#Text (дата звернення: 22.03.2021).

Рішенні КСУ від 1 квітня 2010 року N 10-рп/2010. Офіц. сайт Верхов. Ради України. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-10#Text (дата звернення: 22.03.2021).

Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. Харьков: Эспада, 2005. 840 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ