ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМ ЄС

Автор(и)

  • Ірина Лиховідова аспірантка кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237254

Ключові слова:

належне корпоративне управління, державне регулювання та нагляд, захист інвесторів, вдосконалення державного регулювання, міжнародні стандарти

Анотація

Визначено роль державного регулювання у корпоративній сфері шляхом узагальнення негативних наслідків, спричинених зловживаннями, маніпуляціями, несправедливими та незаконними діями на ринку. Зазначено, що належне управління сприяє зміцненню довіри до компанії, підвищенню її конкурентоспроможності, ефективності та зростання, а отже, сприяє залученню іноземних інвестицій та є основою для інноваційного розвитку держави. Крім того, розглянуто систему захисту інвесторів та повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у даній сфері (далі – НКЦПФР). Визначено, що НКЦПФР, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління, проводить перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та узагальнює практику застосування законодавства з питань корпоративного управління. Також розглянуто державну систему захисту інвесторів, яка спирається на три стовпи: своєчасна, повна та коректна звітність; кваліфікація, знання та етична доброчесність професійних учасників ринку; попередження зловживань та маніпуляцій на ринку. Доведено, що розкриття інформації щодо інтеграції ризик-орієнтованого управління в ключові процеси підприємства та прийняття рішень, а також інформація щодо управління окремими ризиками у річній звітності підприємства або на власному веб-сайті дає можливість підвищувати інвестиційну привабливість підприємства. У зв’язку з чим, інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, повинна регулярно розкриватися на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання її до НКЦПФР. Також, одним із ключових завдань корпоративного управління є нагляд та можливість здійснення контролю з боку держави за діями управлінського персоналу, здійснюваний з метою забезпеченням ефективності діяльності компанії та із захистом інтересів її власників, у тому числі регулювання внутрішніх і зовнішніх ризиків. Зокрема, НКЦПФР у даній сфері має повноваження здійснювати нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Крім того, система захисту інвесторів доповнюється пруденційним наглядом, тобто наглядом на основі ризиків. НКЦПФР встановлює пруденційні нормативи та здійснює пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої ліцензії. Таким чином, у даній статті доведено необхідність державного нагляду у сфері корпоративних відносин та розглядаються шляхи вдосконалення державного регулювання цієї сфери відносин. Адже корпоративне управління у діяльності професійних учасників фондового ринку, яке враховує вимоги пруденційних нормативів, потребує запровадження світових стандартів. З цією метою розглянуто Концепцію корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу України, затверджену на виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору економіки України до 2020 року. А отже, реалізація даної Концепції повинна впровадити на ринках капіталу передову міжнародну практику та в майбутньому повинна призвести до створення ефективної системи ризик-орієнтованої моделі керування у професійних учасниках ринків капіталу. У зв’язку з чим НКЦПФР схвалено Стандарти корпоративного управління для професійних учасників фондового ринку, які базуються на вищезгаданій Концепції та метою яких є забезпечення надійної та стійкої діяльності професійних учасників ринків капіталу. Також розглянуто схвалені НКЦПФР загальновизнані принципи (стандарти), які лежать в основі ефективного корпоративного управління. У свою чергу, досліджено затверджений НКЦПФР Кодекс корпоративного управління, який відображає новітні розробки в сфері комплексного екологічного, соціального та корпоративного управління та містить рекомендації щодо належного корпоративного управління, в тому числі управління екологічними та соціальними ризиками. Крім того, проаналізовано нові інститути українського законодавства, реалізовані із норм законодавства ЄС у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а саме: процедури «сквіз-ауту» (примусовий викуп акцій) та «сел-ауту» (вимога про викуп акцій). Таким чином, у статті доведено необхідність державного нагляду у сфері корпоративного управління та розглядаються шляхи вдосконалення державного регулювання даною сферою.

Біографія автора

Ірина Лиховідова, аспірантка кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України при Президентові України

аспірантка кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України при Президентові України

Посилання

Офіційний веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/.

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.01.2013 р. : ред. від 24.04.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-19.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV: ред. від 24.09.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1597 від 01.10.2015 р. : ред. від 24.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1311-15.

Про затвердження Концепції корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу України : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 173 від 29.03.2018 р. URL: https://www.nssmc.gov.ua/documents/pro-zatverdzhennya-kontsepts-korporativnogo-upravlnnya-u-profesynih-utchasnikah-rinkv-kaptalu-ukrani/.

Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку»: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 30.07.2019 р. URL: https://www.nssmc.gov.ua/proects_of_regular/pro-zatverdzhennya-standartv-korporativnogo-upravlnnya-v-profesynih-utchasnikah-fondovogo-rinku/.

Про затвердження Принципів корпоративного управління: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14.

Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 р. URL: https://www.nssmc.gov.ua/documents/shchodo-uzahalnennia-praktyky-zastosuvannia-zakonodavstva-z-pytan-korporatyvnoho-upravlinnia/.

Про пропозиції поглинання: Директива Європейського парламенту та ради № 2004/25/ЄС від 21.04.2004 р. URL: https://minjust.gov.ua/files/32694.

Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода № 984_011 від 27.06.2014 р. : ред. від 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах: Закон України № 1983-VIII від 23.03.2017 р.: ред. від 21.10.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1983-19.

Про акціонерні товариства: Закон України від № 514-VI 17.09.2008 р. : ред. від 16.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

Конституція України: Основний Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р.: ред. від 01.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України № 1063/2011 від 23.11.2011 р.: ред. від 07.07.2020 р. /URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011.

Про затвердження Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 797 від 27.12.2019 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kl190364?an=1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ