ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Владислав Сухаренко директор державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України», аспірант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237230

Ключові слова:

ресурси, ресурсне забезпечення, санаторно-курортна галузь, санаторно-курортні заклади, процес ресурсного забезпечення, формування, розподіл, відтворення ресурсів

Анотація

У статті розглянуті фундаментальні концепції, теорії, моделі вітчизняних та зарубіжних вчених в сфері дослідження еволюції теоретичних уявлень про категорію «ресурси» від розуміння сутності ресурсу як фактора суспільного виробництва в класичній економічній думці до появи ресурсної теорії фірми. Уточнено термінологічний апарат управління ресурсним забезпеченням санаторно-курортної галузі. Надано авторське визначення ресурсного забезпечення санаторно-курортної галузі. Запропоновано модель ресурсного забезпечення суб’єктів господарювання санаторно-курортної галузі з позиції процесно-функціонального підходу.

Біографія автора

Владислав Сухаренко, директор державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України», аспірант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України

директор державного закладу «Спеціалізований (спеціальний)
санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України»,
аспірант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Галаченко О. О. Розвиток сфери санаторно-курортних послуг: регіональний аспект: монографія. Львів: Вид-во ПП «Арал», 2017. 360 с.

Господарський кодекс України: Кодекс України: Закон України від № 436-IV 16.01.2003 р. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/card/436-15#n1710

Класифікація видів економічної діяльності: Наказ, Класифікатор Держспоживстандарт України від № 457 від 11.10.2010 р. URL: https://evrovektor. com/kved/2010/122/Ohorona-zdorov-ja

Верхоглядова Н.., Письменна О. Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням. Інвестицій: практика та досвід. 2015. №16. С. 27–31.

Сэй, Ж. Б. Трактат по политической экономии. Москва: Директ-Медиа, 2007. 67 с. URL: https://biblioclub. ru/index. php?page=book&id=26847

Hurwicz L. But who will guard the guardians? Nobel prize lecture. December 8. 2007. p. 280–291.

Maskin E. Mechanism design: how to implement social goals. Nobel prize lecture. December 8. 2007.

Pp. 296–307.

Myerson R. Perspectives of mechanism design in economic theory. Nobel prize lecture. December 8. 2007. Pp. 320–341.

Маскин Э. С. Конструирование экономических механизмов: как реализовать социальные цели: Докл. к X Междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 7 9 апреля 2009 г. / пер. с англ. Ю. М. Яновской; ред. пер. Ф. Т. Алескеров. Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. 22 с. URL: http://www. hse. ru/data/565/294/1241/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD. pdf

Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. First Edition. Boston: Harpercollins College Div, January 1984. 275 p.

Пономаренко В. С. Стратегія управління підприємством. Харків: Основа, 1999. 620 с.

Галаченко О. О. Регіональна політика розвитку сфери санаторно-курортних послуг: автореф. дис.... д-ра економ. наук. Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішньогого НАН України. Львів, 2019. 40 с.

Державне управління: навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко ; за ред. А. Ф. Мельник. Киїі: Знання-Прес, 2003. 343 с.

Чорна А. Структура ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 4. Т. 1. С. 93.

Кремінь О. М. Ресурсне та організаційне забезпечення ефективного розвитку підприємств (за матеріалами цукрових заводів України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: Київ, 2009. 21 с.

Безверхнюк Т. Принципи ресурсного забезпечення регіонального управління. URL: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_1/ Bezverhruk. pdf

Соковых И. С. Ресурсное обеспечение предприятий: сущность и принципы формирования. URL: http://cyberleninka. ru/article/n/resursnoe-obespechenie-predpriyatiysuschnost-i-printsipy-formirovaniya

Літвінов О. С. Відтворення нематеріальних ресурсів підприємства: сутність та види. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 59–63. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/ecde_2015_3_15

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ