РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229162

Ключові слова:

закордонний досвід, державне управління, державне регулювання, медична політика, медична реформа, медична послуга, медична допомога, система охорони здоров’я, модель

Анотація

Розглянуто досвід здійснення медичної політики за кордоном. Ця політика є одним із найважливіших пріоритетів збереження, функціонування і розвитку суспільства. Його цінність полягає у сприянні покращенню побудови «державної» моделі надання медичної допомоги в Україні. Привабливими аспектами для її побудови є: обґрунтування переваг «державної» моделі, особливості її фінансування з бюджету країни і накопичень медичного страхування, регулювання державою ціноутворення медичних послуг; пріоритети кадрової політики; децентралізації медичної галузі, автономізації медичних закладів, лібералізації фармацевтичного ринку; посилення стратегічної спроможності державного управління шляхом запровадження Концепцій, Державних програм, інноваційних стратегій, інструментів державно-приватного партнерства у формуванні і реалізації медичної політики в Україні.

Біографії авторів

Сергій Попов, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

Інна Вошко, «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради, Житомирська обл.

директор комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Новоград-Волинської міської ради, Житомирська обл.

Посилання

Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр.: у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. Київ: НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.

Бондарєва Л. В. Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання: дис. … канд. наук з держ. упр. Івано-Франківськ, 2014 . 263 с. URL: https://nung. edu. ua/files/attachments/bondareva_dis. pdf

Воробйов В. В. Досвід провідних країн світу в управлінні сферою охорони здоров’я. Форум права. 2011. № 2. С. 139–146. URL: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/FP/2011-2/11vvvcoz. pdf

Гайдаш Д. С. Державно-управлінські механізми реформи системи охорони здоров’я Польської Республіки в умовах підготовки до вступу в ЄС: досвід для України: дис. … канд. наук з держ. упр. Запоріжжя, 2019. 23 с. URL: https://nung. edu. ua/files/attachments/bondareva_dis. pdf

Камінська Т. Уроки зарубіжних країн для реформування охорони здоров’я в Україні. Економічна теорія та право. № 1(20) 2015. URL:http://econtlaw. nlu. edu. ua/wp-content/uploads/2015/11/%E2%84%96-1-38-50. pdf

Карпишин Н. І. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення охорони здоров’я та можливості його використання в Україні. URL: http://dspace. wunu. edu. ua/bitstream/316497/12492/1/%d0%97%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d0%b4%20%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f. pdf

Карпишин Н. І. Фінансове забезпечення охорони здоров’я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг. автореф. дис. … канд. економ. наук. Тернопіль, 2006. 23 с. URL: http://dspace. wunu. edu. ua/bitstream/316497/901/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82. pdf

Коба Н., Ісаєнко Р. М., Короленко В. В., Глушаниця О. Ф., Ременник О. І., Лазоришинець В. В. Основні проблеми державної кадрової політики з підготовки керівників охорони здоров'я. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2012. № 2. – С. 16-22. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Unmmj_2012_2_5

Коваленко О. Наближення засад підготовки сучасних керівних кадрів з охорони здоров’я України до світових стандартів. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 2(29). С. 143–146.

Лазоришинець В., Слабкий Г., інші. Державне управління охороною здоров’я України: монографія. Київ, 2014. 312 с.

Муляр Г. Зарубіжний досвід функціонування системи охорони здоров’я в контексті забезпечення реалізації права на охорону здоров’я. Вісник АПСВТ, 2020. № 1-2.

Паршикова А. Міжнародний досвід реформування системи охорони здоров’я (досвід країн Європейського Союзу): інформаційна довідка: Європ. Інфор.-дослід. центр. Програма USAID «Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», Фонд «Східна Європа». URL: http://euinfocenter. rada. gov. ua/uploads/documents/29185. pdf

Руських К. Реформи первинної медичної допомоги в країнах Центральної та Східної Європи. Уроки для України: проект «Популярна економіка: моніторинг реформ (№ 8) 12. 12. 2012 року: Місячний звіт. URL: https://eba. com. ua/static/members_reviews/Case_Study_1_2013_ukr. pdf.

Співак М. В. Державна політика здоров’язбереження: світовий досвід і Україна: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Видавництво «Логос», 2016. 536 с.

Тітова А. Формування професійної компетентності майбутніх сімейних лікарів із використанням ВЕБ-технологій: дисертація. ... д-а філос Полтава, 2020.

Худоба О. Зарубіжний досвід державного управління системою охорони здоров’я: порівняльний аналіз. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 1(20)

Чорномаз В. Ц., Піроженко Н. В. Удосконалення державної політики щодо надання первинної медико-санітарної допомоги: світовий досвід. Державне будівництво. 2011. № 1. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/DeBu_2011_1_45.

Юристовська Н. Зарубіжний досвід державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 3(52). Ч. 1. 192-199 с.

Яремчук О. Кращі зарубіжні практики в сімейній медицині: досвід для України. Державне управління: удосконалення та розвиток: електрон.вид.

№ 11 2018, 30.11.2018. URL: http://www. dy. nayka. com. ua/index. php?op=1&z=1337.

Ogata H. Health care delivery system in Japan: features, challenges and perspectives. Fukuoka Igaku Zasshi. 2012 Mar;103(3): 49–58.

Oleszczyk, M. et. al. Family medicine in post-communist Europe need a boost. Exploring the position of family medicine in healthcare systems of Central and Eastern Europe and Russia. BMC family practice 2012.

Rechel, B. et. al. Lessons from two decades of health reform in Central Asia. Health policy and planning 2012. Рp. 281–287.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ