МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229155

Ключові слова:

моделі публічного управління, туристична сфера, адаптація міжнародного досвіду, механізми державного управління

Анотація

Розглянуто сутність моделей публічного управління у сфері туризму. Проаналізовано основні законодавчі напрями діяльності держави в туристичній сфері. З’ясовано важливість упровадження міжнародного та європейського досвіду щодо практики державної політики у сфері туризму. Визначено, що вітчизняна сфера туризму розвивається не системно, реактивно використовує міжнародний досвід та неефективно адаптує його до національних реалій. Встановлено, що механізми державного управління потребують удосконалення.

Біографія автора

Ганна Крутій, ХРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри політології та філософії
ХРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Алєксєєва Ю. В. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. Одеса, 2005. 20 с.

Бабарицька В. К. , Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи,сервісне забезпечення турпродукту. Київ: Альтапрес, 2004. 228 с. URL: https://tourism-ok. com/pbooks/book32/ua/chapter-1608/ (дата звернення: 05. 08. 2019).

Балабанов Г. В. , Сайчук В. С. Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні: аналіт. доп. Київ: НАУ, 2017. 100 с.

Воронкова В. Г. Розвиток туризму як соціального і культурного явища в умовах глобалізації та крос-культурноїкомунікації. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. 2010. Вип. 8. С. 23–35.

Гаврилюк А. М. Соціогуманітарні засади формування та реалізації державної політики у сфері туризму в Україні: автореф. дис. . . . д-ра наук з держ. упр. : Київ, 2019. 40 с.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядж. Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. №168-р. URL: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/168-2017-%D1%80

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. URL: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу. Київ: КНТЕУ, 2009. 462 с.

Федорченко В. К. , Пазенок В. С. , Кручек О. А. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму. Київ: ВЦ «Академія», 2013. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ