ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229139

Ключові слова:

державно-управлінські рішення, інституціональний аспект, інституціоналізація, державне управління, безпека, транспорт

Анотація

Стаття присвячена врахуванню інституціонального аспекту при прийнятті державно-управлінських рішень на прикладі сучасної системи управління безпекою на транспорті. Визначено необхідність забезпечення координації та взаємодії інституцій у відповідній сфері, спрямованої на поєднання теорії і практики управління на інституціональній основі. Сформульовано алгоритм застосування послідовних дій для досягнення основних цілей управління у сфері безпеки на транспорті, який включає вибір мети, аналіз, розробку стратегій, планування майбутнього, впровадження, мотивацію діяльності та контроль. Зроблено висновок про актуалізацію інституціоналізації управління у сфері безпеки на транспорті для досягнення стратегічного курсу розвитку, підвищення ефективності державного управління та рівня безпеки на транспорті.

Біографії авторів

Вячеслав Грабовський, НАДУ при Президентові України

доцент кафедри публічного управління та публічної служби
НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент

Наталія Кращенко, НАДУ при Президентові України

аспірантка кафедри публічного управління та публічної служби
НАДУ при Президентові України

Посилання

Іванова Т., Інституціалізація публічного управління в України: виклики і перспективи розвитку. Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХV міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовт. 2019 р.) Київ. 2019, с. 73.

Білинська М. М., Петроє О. М. Інституціоналізація публічного управління в Україні: наук.-аналіт. доп. Київ: НАДУ, 2019. 210 с.

Колісніченко Н. М., Войновський М. М. Інституційна та інституціональна спроможність місцевого самоврядування: сутність понять та особливості визначення. Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фах. вид. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. Вип. 16. 310 с.

Мальцева Є. В. Теоретико-правові засади сутності виконавчої влади. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 2. С. 80–87.

Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади : теоретико-правовий і конституційний аспекти. Право України. 2003. № 8. С. 25−29.

Державне управління: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред.кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. Київ-Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. Т.1 С. 502.

В. Д. Ногин. Принятие решений при многих критериях: учеб.-метод. пособ. Санкт-Петербург. Изд-во «Ютас», 2007. 104 с.

Beach, L. R., and Mitchell, T. R. A Contingency Model for the Selection of Decision Strategies. Academy of Management Review. Vol. 3. 1978. pp. 439–449.

Public decision-making in the face of uncertainty. Clarifying the rules, improving the tools.Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy. Composition of the CPP. Paris, March 2010. 48 p.

Бакуменко В. Д., Усаченко Л. М., Червякова

О. В. Теоретичні засади державного управління: навч. посібник. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 174 c.

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р.

№ 430-р. Офіційний вісник України. 2018 р. № 52, с. 533.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442. Офіційний вісник України. 2014 р. № 74. С. 57.

Муцко В. Ф. Адміністративно-правове регулювання безпеки дорожнього руху в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: Київ. 2011. 18 с.

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України. 17.03.2011 р. № 3166-VI. Голос України. 2011 р. № 65.

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ