УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ КАРДІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ірина Бабова ОРІДУ НАДУ при Президентові України
  • Тетяна Безверхнюк ОРІДУ НАДУ при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-2567-8729
  • Денис Себов КНП «Міська клінічна лікарня № 10»
  • Анжела Кіносян КНП «Міська лікарня № 5»

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229136

Ключові слова:

система охорони здоров'я, управління змінами, стратегічні пріоритети, кардіологічна служба України

Анотація

В статті проаналізовано статистичні дані щодо захворюваності та смертності від хвороб серцево-судинної системи в Україні, зокрема в Одеській області, та в світі; стан кардіологічної служби в Україні та зміни, що відбулись в неї в останні роки. Аналіз змін дозволив нам узагальнити пріоритетні напрями стратегії розвитку кардіологічної служби України, шляхи та методи їх реалізації: профілактична спрямованість, доступність, наступність та безоплатність, якість надання медичної допомоги, поєднання методологічних підходів науки та практики при наданні кардіологічної допомоги, підготовка медичних кадрів.

Біографії авторів

Ірина Бабова, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

професор кафедри проектного менеджменту
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.мед.н., с.н.с.

Тетяна Безверхнюк, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

завідувач кафедри проектного менеджменту,
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

Денис Себов, КНП «Міська клінічна лікарня № 10»

головний лікар КНП «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради, головний позаштатний кардіолог, д.мед.н., професор Одеського національного медичного університету

Анжела Кіносян, КНП «Міська лікарня № 5»

завідувач стаціонарного відділення № 2 КНП «Міська лікарня № 5»
Одеської міської ради

Посилання

Білинська М.М., Авраменко Т.П. Управління змінами сфери охорони здоров'я : навчально-методичні матеріали. Київ: НАДУ, 2015. 80 с.

Всемирный атлас профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с ними / под ред. Mendis S., Puska P., Norrving B. Всемирная организация здравоохранения, Женева. 2013. 163 с.

Вимоги ПМГ 2020 / Національна служба здоров’я України: URL: https://nszu.gov.ua/likar-2020

Деякі питання реімбурсації лікарських засобів : постанова КМУ від 27.02.2019 № 135. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/135-2019-%D0%BF

Деякі питання створення госпітальних округів: постанова КМУ від 27.11.2019 № 1074. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-2019-%D0%BF

Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2017 році: статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ. 2018. 109 с.

Звіт про здійснення Одеською обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку території у 2018 році – 101с. : офіційний сайт. URL: https://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5c541a5409eb5.pdf

Здорове серце / Інформаційна кампанія : офіційний сайт. URL: https://moz.gov.ua/article/health/chomu-vinikajut-hvorobi-sercja-i-jak-minimizuvati-riziki

Комплексные коммунальные программы борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями в Европе / под ред. P.Puska в сотрудничестве с Е. Лепарским и др. Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 1991. 106 с.

Лехан В. М., Крячкова Л. В., Волчек В. В. Управління змінами в системі охорони здоров’я України: історія та уроки пілотних регіонів : навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2016. 53 с.

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років./ МОЗ України: URL : http://healthsag.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/Strategiya_UKR.pdf

Настанова з кардіології / за ред. В.М. Коваленка. Київ: МОРІОН, 2009. 1368 с.

Перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації для відшкодування витрат за надані застрахованим особам послуги із реабілітаційного лікування / Фонд соціального страхування України : офіційний сайт. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/printable_article/952253

Показники здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я м. Одеса за 2016-2017 рр. / Департамент охорони здоровя Одеської міської ради, КУ «Інформацийно-аналітичний центр медичної статистики». Одеса. 2018. 320 с.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 № 216 8-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»: наказ МОЗ України від 27.11.2019 р. № 2347. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-27112019--2347-pro-zatverdzhennja-zmin-do-dovidnika-kvalifikacijnih-harakteristik-profesij-pracivnikiv-vipusk-78ohorona-zdorov %e2 %80 %99ja

Про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку: розпорядження КМУ від 26.07.2018 № 530-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2018- %D1 %80

Про систему кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров'я України: наказ МОЗ України від 24.07.2013 № 621/60. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-13

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров'я України : наказ МОЗ України від 29.08.2017 № 975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1209-17

Радиш Я.Ф., Поживілова О.В., Дарчин Б.С. Державне управління системою кардіологічної допомоги в Україні (за матеріалами літературних джерел). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. №5. URL: file:///C:/Users/ %D0 %98 %D1 %80 %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %B0/Downloads/Duur_2011_5_4 %20(4).pdf

Регіональна діяльність ВООЗ : офіційний сайт. URL: https://www.who.int/cardiovascular_diseases/region/ru/

Реперфузійна мережа України вже налічує 39 центрів. Ваше здоров’я, 14.04.2019. URL: https://www.vz.kiev.ua/reperfuzijna-merezha-ukrayiny-vzhe-nalichuye-39-tsentriv/

Санаторный этап реабилитации больных ишемической болезнью сердца : монография / под ред.

В. А. Боброва, И. К. Следзевской. Київ: Здоров’я, 1995. 112 с.

Стан здоровя народу України та медичної допомоги третинного рівня : посібник / під ред. В. М. Коваленка, В. М. Корнацького ; Національна академія медичних наук України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска». Київ, 2019. 223 с.

Сучасна кардіологія в Україні: від невідкладних станів до глобального реформування галузі. Український медичний часопис. 2018, 17 жовтня. URL : www.umj.com.ua.

Цілі сталого розвитку: Україна / Національна доповідь, яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) 2017 р. URL: http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukraina-iaka-vyznachaie-bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku-tssr

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ: МВЦ «Медінформ», 2018. 458 с.

Cardiovascular diseases (CVDs). Key facts. WHO, 2017. URL: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)

Deaths caused by chronic diseases worldwide. URL: https://www.statista.com/statistics /265089/deaths-caused-by-chronic-diseases-worldwide/

Institute for Health Metrics and Evaluation. URL: http://www.healthdata.org/ukraine.

Prevention and epidemiology Euripean Society of Cardiology Cardiovascular Disease Statistics 2017. European Heart Journal. 2018. No. 39. P. 508–577.

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ