МАТРИЦЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ БАГАТОРІВНЕВОГО ВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229134

Ключові слова:

багаторівневе управління, децентралізація, матриця децентралізації, типи децентралізації, динаміка матриці децентралізації, Україна

Анотація

У статті розглядається функціонування багаторівневого управління як цілісної системи в рамках матриці децентралізації. Стаття розкриває поняття «децентралізація» та визначає роль децентралізації в механізмі багаторівневого управління. Досліджено роль децентралізації в демократичній системі. У статті проаналізовано ті частини матриці децентралізації, що складаються з деконцентрації, делегування, деволюції та дивестиції. У статті також розглядаються найпоширеніші типи децентралізації (адміністративна децентралізація, політична децентралізація, економічна (ринкова) децентралізація, фінансова децентралізація) та горизонтальна децентралізація і вертикальна децентралізація. Ці типи децентралізації розрізняють за суб’єктами та сферами впливу. Динаміка матриці децентралізації вивчається порівняно з різними етапами незалежності України та порівняно з сусідніми європейськими країнами.

Біографії авторів

Сєргєй Саханєнко, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

професор кафедри державного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ Президентові України, д.держ.упр., професор

Наталя Колісніченко, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

завідувач кафедри української та іноземних мов
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., доцент

Микола Попов, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

перший заступник директора
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент

Посилання

Бриль К.І. Поняття децентралізації як об’єкта адміністративно–правового забезпечення. 2016. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Вип. 3. С. 17-26.

Бублик Г.В. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект : дис... канд. юрид. наук ; Київський національний економічний університет. К., 2005. 20 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. 1728 с.

Гройсман В. Місце та роль децентралізації влади у процесах становлення громадянського суспільства. 2015. Демократичне врядування. Вип. 15. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2015_15_22 (дата звернення 25.07.2019)

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М. та ін.]. К.: Москаленко О.М.. 2012. 212 с.

Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні від 22 вересня 2016 р. № 688-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2016-%D1%80#n80 (дата звернення 15.09.2019)

Донченко К.А. Багатоструктурний підхід до поняття «децентралізація». 2014. Політологічний вісник. Вип. 76. С. 275-286.

Дорош У.М. До визначення поняття децентралізації влади. 2017. Ефективність державного управління. Вип. 3. С. 130-137.

Іжа М.М. Індекс децентралізації Європейських країн. 2010. Держава і право. Вип. 48. С. 629-634

Касич А.О. Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни. 2016. Актуальні проблеми економіки. № 8. С. 16-21.

Мельниченко В.І. Децентралізація та деконцентрація публічної влади на пострадянському просторі: детермінованість, значення, межі. 2004. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. № 1-2. С. 282-288

Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер. 2004. 512 с.

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. 2019. URL : https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/470/10.09.2019.pdf (дата звернення 11.09.2019)

Новак А. Делегування повноважень у механізмі децентралізації державної влади в Україні. 2017. Підприємництво, господарство і право. № 5. С. 151-155.

Онупрієнко, А.М. Принципи централізації та децентралізації в територіальній організації влади. 2014. Форум права. № 4. С. 224-227

Офіс президента анонсував приватизацію Укрзалізниці. 2019. URL : https://agropolit.com/news/13010-ofis-prezidenta-anonsuvav-privatizatsiyu-ukrzaliznitsi (дата звернення 11.09.2019)

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (дата звернення 11.09.2019)

Про громадські об’єднання. Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (дата звернення 11.09.2019)

Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення 15.09.2019)

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 (дата звернення 11.09.2019)

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015. № 156-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (дата звернення 15.09.2019)

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення 15.09.2019)

Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1406-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1406-2015-%D1%80 (дата звернення 11.09.2019)

Про затвердження плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 77-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2019-%D1%80 (дата звернення 15.09.2019)

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 №591-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80 (дата звернення 15.09.2019)

Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 №532. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-%D0%BF#n78 (дата звернення 15.09.2019)

Про затвердження Порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади: Наказ Головного управління державної служби України від 29.07.2005 № 189. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0306-10 (дата звернення 25.07.2019)

Про затвердження Порядку створення госпітальних округів : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 №932. URL : https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D0%BF (дата звернення 15.09.2019)

Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. №563. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2011-%D0%BF (дата звернення 11.09.2019)

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 11.09.2019)

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999. №586-ХІV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 (дата звернення 11.09.2019)

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.07.2014 №1508-VI URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (дата звернення 15.09.2019)

Про схвалення Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 308-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2018-%D1%80 (дата звернення 11.09.2019)

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.01.2014 №333-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення 15.09.2019)

Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1200. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1200-2018-%D0%BF/print (дата звернення 11.09.2019)

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15?find=1&text=%E4%E5%EB%E5%E3 (дата звернення 11.09.2019)

Проведення дерегуляції в країнах Європи та в Україні. 2018. URL : https://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/69.pdf (дата звернення 11.09.2019)

Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), рег. № 2217а. 2015. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 (дата звернення 15.09.2019)

Талан, В. Коефіцієнт децентралізації як інструмент аналізу організаційних структур корпорацій. 2012. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 105(2). С. 273-274.

Decentralization: a sampling of definitions (Working paper prepared in connection with the Joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP role in decentralization and local governance), October 1999. 40 р.

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ