ФОРМУВАННІ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229129

Ключові слова:

етика, етичні стандарти, професійна етика, професійна діяльність публічних службовців, зарубіжний досвід

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз вимог щодо етичних норм професійної поведінки публічних службовців у Польщі та виявлено можливості використання зарубіжного досвіду під час вирішення даної проблеми в Україні. На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових фондів, а також нормативно-правового забезпечення етичних стандартів професійної поведінки публічних службовців в Польщі, виявлено специфіку застосування етичних норм в регулюванні адміністративної діяльності публічних службовців; доведено необхідність та визначено умови запровадження польського досвіду щодо формування етичних стандартів професійної поведінки публічних службовців в Україні.

Біографія автора

Наталія Піроженко, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

доцент кафедри публічного управління та реніоналістики
ОРІДУ НАДУпри ПрезидентовіУкраїни, к.держ.упр., доцент

Посилання

теми державної служби. Демократичне врядування: електрон. наук. фахове вид. 2011. №7. URL: http://www. lvivacademy. com/visnik7/fail/vasylevska. pdf

Василевська Т. Особистісні зрізи служіння як місії державної служби. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2011. № 2 (52). березень-квітень. С. 331–341.

Гнидюк Н., Януш Г. Розвиток державної служби в Польщі. Елементи стратегії реформування державної служби та проблеми, пов’язані з її впровадженням. Вісн. УАДУ. 2007. № 3.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Программа государственного управления. Инфраструктура этики. URL: www. oecd. org/puma/ethics/pubs/ russianeth. Рdf

Підвищення ефективності публічного управління. Стан, перспективи та світовий досвід: зб. наук.праць. Київ: УАДУ. 2019. С. 213–218.

Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук ; Секретаріат Кабінету Міністрів України. Київ : Монолит, 2010. 400 с.

Шаповалова Н., Пресняков І. Адміністративна реформа у Польщі: напрямки змін та реальні результати. URL: іhttp://dialogs. org. ua/crossroad_ full. php?m_id=3636

Шаповалова Н., Пресняков І. Адміністративна реформа у Польщі: напрямки змін та реальні результати. URL: іhttp://dialogs. org. ua/crossroad_ full. php?m_id=3636

Serwis Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow. URL: http://www. dsc. kprm. gov. pl

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА