ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Олена Гладунова ОРІДУ НАДУ при Президентові України

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229127

Ключові слова:

державна служба, інституційний підхід, інститут, принципи, підінститути, органи державної влади

Анотація

У статті досліджено застосування інституційного підходу до розуміння сутності державної служби як багатогранного інституту. Виділено її основні властивості та охарактеризовано певні особливості, окреслено різновиди інституту державної служби.

Біографія автора

Олена Гладунова, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади і права людини в світлі адміністративної реформи. Вісн. держ. служби України. 1997. № 4. С. 60–65.

Бурдяк В. І. Державна служба як особливий різновид суспільнокорисної праці. Публічне управління: теорія і практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. Харків: Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2011. № 1(5). С. 140–147.

Государственное управление, основы теории и организации:учебник / под ред. В. А. Козбаненко. Москва: Статут, 2000. 912 с.

Грінівецька Н. М. Державна служба як соціальний інститут: проблеми концептуального аналізу. Київ: ФАДА, ЛТД, 1999. 31 с.

Державна служба: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) та ін.. Київ; Одеса: НАДУ, 2012. Т. 1. 372 с.

Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. проф. Н. Р. Нижник. Київ: Ін Юре, 1999. 398с.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.

Запорожець М. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України: дис... канд. юрид. наук. Xарків, 2004. 181 арк.

Запорожець М. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України : автореф. дис... канд. юрид. наук. Харків, 2004. 20 с.

Золотарьова Я. С. Особливості проходження державної служби в судових органах. Митна справа. 2015. № 2(2. 1). С. 168–173. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Ms_2015_2%282. 1%29__30

Ільченко Н. М. Методологія дослідження проблем державного управління: інституціональний підхід. Актуальні проблеми державного управління. 2011. № 1. С. 56–64. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/apdy_2011_1_8

Кагановська Т. Є. Інститут державної служби в системі адміністративного права України. Правова держава. 2015. № 20. С. 45–50. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Prav_2015_20_11

Кырдина С. Социокультурный и институциональный подходы как основа позитивной социологии в России. Соц. исслед. 2002. № 12. С. 23–33. URL: www. ecsocman. edu. ru.

Ковалик В. В. Поняття, основні риси і принципи державної служби як інституту адміністративного права. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2014. № 10. С. 113–117. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Nivif_2014_10_18

Коліушко І., Петришин О. Основі напрямки реформування законодавства про державну службу. Вісник Академії правових наук України. 1998. № 4.

С. 92–112.

Липовська Н. А. Інтерпретація концепту «державна служба»:методологічна полеміка. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2011. Вип. 3 (10). URL: http://www. dridu. dp. ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/11lnasmp. pdf

Липовська Н. А. Особливості інституціонального розвитку державної служби. Публічне адміністрування: електронний зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2009. Вип. 2 (2). URL: http://www. dbuapa. dp. ua/zbirnik/2009-02/09lnadsu. pdf

Луцький О. Ю. Інституційний характер державної служби в контексті формування її іміджу. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. 2013. Вип. 2. С. 290–299. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Nvamu_upravl_2013_2_36

Малиновський В. Я. Державне управління: : навч. посібник. Київ: Атіка, 2003. 575 с.

Михайлова В. Н. Государственная служба как социокультурноеобразование. Учёные записки Российского государственного социального университета. 2007. № 4. С. 21–24.

Оболенський О. Ю. Державна служба: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2003. 344 с.

Оболенський О. Принцип професіоналізму в державній службі. Вісник державної служби України. 1998. № 1. С. 54–61.

Петришин А. В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ. Харків: Факт, 1998. 168 с.

Серьогін С. М. Мета, завдання та функції державної служби. Аспекти публічного управління. 2013. № 1. С. 58–65. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/aplup_2013_1_12

Словарь иностранных слов / отв. ред. В. В. Бурцева, Н. М. Семенова. 6-е изд. Москва: Рус. яз. Медиа; Дрофа, 2009. 817 c.

Словник іншомовних слів / уклад.: Л. О. Пустовіт та ін. Київ: Довіра, 2000. 1018 с.

Стрижак А. А. Державне управління забезпеченням діяльності судів загальної юрисдикції. дис. . . канд. юрид. наук. Київ, 2005. 183 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА