КОНФЛІКТИ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1822021229124

Ключові слова:

конфлікт, публічне управління, управлінська діяльність, типи конфліктів, причини конфліктів, конфліктна взаємодія, державна служба

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади поняття «конфлікт», типологія конфліктів, феномен конфліктної взаємодії у публічному управлінні та причини виникнення конфліктів в державних установах. Конфліктні ситуації у галузі публічного управління можуть бути початком різних криз, а особливо криз суспільного розвитку. Публічне управління, як система врегулювання конфліктних і кризових ситуацій суспільного розвитку та виходу з них, створює основу стабільності політичного, економічного та соціального характеру, саме тому зараз необхідно детально вивчати питання та особливості протікання конфліктів саме у сфері публічного управління. Це свідчить про те, що в процесі формування нової для України політичної системи проблема конфлікту потребує як наукового осмислення, так і вивчення типології конфліктної взаємодії. Тому і маємо, що загальний підхід щодо питань типології, визначення конфліктних ситуацій у публічному управлінні не завжди дає змогу здійснити якісний аналіз особливостей окремого конфлікту з метою його конструктивного розв’язання.

Біографія автора

Юлана Рак, НАДУ при Президентові України

аспірантка кафедри публічного управління та публічної служби
НАДУ при Президентові України

Посилання

Карлов Т. В. Теоретичні засади конфліктної взаємодії в публічному управлінні. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 2. С. 104–110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_2_18

Федчун Н. О. Конфлікти в діяльності органів місцевого самоврядування: причини, шляхи розв’язання та прогнозування: автореф. дис. … к.держ.упр. Київ, 2009. 18 с.

Новікова Н. Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики. Галицький економічний вісник. 2013. № 2. С. 79–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2013_2_14

Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тисяч слів і словосполучень; уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк; за ред. Г. П. Півторак; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. Київ: Довіра, 2006. 790 с.

Долинська Л. В., Матяш-Заяц Л. П. Психологія конфлікту: навч. посіб. Київ: Каравела, 2010. С. 7–14.

Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навч. посіб. Київ: ВД Професіонал, 2006. 416 с.

Калаур С. М., Фалинська З. З. Соціальна конфліктологія: навч. посіб. Тернопіль: Астон, 2010. 360 с.

Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология. Харьков: Ун-т внутрен. дел. 1997. 196 с.

Пірен М. І. Конфліктологія: підручник. / Київ: МАУП, 2003. 360 с.

Тимофієв В. Г. Управління конфліктами в діяльності державних службовців : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. Дніпропетровськ, 2006. 20 с.

Андріянова Ю. В. Конфлікт як явище управлінської діяльності: аналіз наукових досліджень. Державне управління та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 3(14). С. 183–193.

Криворучко О. Аналіз конфлікту в колективі. Персонал. 2003. № 4-5. С. 101–103.

Тимофієв В. Г. Управління конфліктами в діяльності державних службовців: дис. ... канд. наук з держ. упр. Дніпропетровськ, 2006. 205 с.

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: учеб. для вузов. Москва: ЮНИТИ, 1999. 551 с.

Пірен М. І. Конфлікти в системі політико-управлінської діяльності: навч. посіб. Київ: Видавництво НАДУ, 2003. 240 с.

Мацієвський Ю. Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів. Людина і політика. 2004. № 3. С. 115–128. URL: https://eprints.oa.edu.ua/109/1/teoretychni.pdf

Сорокин П. Новые материалы к научной биографии: сб. науч. тр. Москва, 2012. 232 с.

Олешко О. Особливості управління конфліктом інтересів у сфері державної служби. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 1. С. 254–265. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_1_28

Тертишна О. А. Використання конструктивного ресурсу конфлікту в системі державної служби України: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Дніпропетровськ, 2010. 20 с.

Довгань Н. Технології врегулювання конфліктів у державному управлінні. Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 28 трав. 2004 р.). Київ: Вид-во НАДУ, 2004. Т. 1. С. 148–149.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ