DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201828

ВПЛИВ СИНЕРГЕТИКИ НА МОДИФІКАЦІЮ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТИТУЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Маріан Токар

Анотація


У статті розглянуто можливості використання методологічних підходів у процесі застосування на практиці проблем оптимізації державного сприяння розвитку громадських організацій. Акцент робиться на впливі синергетики на модифікацію методології дослідження громадської організації як інституції громадянського суспільства. Проаналізовано можливості перспективної варіативності модифікації методів ідентифікації, компаративного і ситуаційного методів, методу фасилітації та ін. Опрацьована система методологічних підходів спрямована на оптимізацію спектру публічно-управлінських аспектів розвитку держави й громадянського суспільства в Україні.


Ключові слова


громадська організація; громадянське суспільство; інституція; методологія дослідження; синергетика; компаративний і ситуаційний метод; метод фасилітації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Новосяд В. В. Особливості порівняльних досліджень у науці державного управління. Аспекти публічного управління. 2014. № 7. С. 25–36.

Петровський П. М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління: навч. посіб. Львів: ЛРІДУ НАДУ. 2015. 240 с.

Старовойтова І. І. Ідентифікація як метод наукового пізнання. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Відп. ред. В.В.Лях. Вип.1. К.: Стилос, 1998. С. 192–202.

Токар М. Ю. Актуальність соціальної ролі громадської організації крізь її інституціональне розуміння. Проблеми розвитку публічного управління в Україні: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Львів, 11–12 квітня 2019 р.) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. С. 64–68. URL: http://www.lvivacademy.com/download_2019/konferenciya_2019/konf_2019.pdf

Токар М. Ю. Застосування системного методу в дослідженнях розвитку громадських організацій. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», 2019. Вип. 1 (64). С. 63 – 69.

Черленяк І. І. Синергетичні моделі оптимізації системи державного управління: монографія. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. 656 с.

Owen H. Open Space Technology: A User’s Guide, 1993, p. 62 URL: https://elementaleducation.com/wp-content/uploads/temp/OpenSpaceTechnology--UsersGuide.pdf.

Rogers C. R. A way of being. Boston: Houghton Mifflin, 1980. Р. 529.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration