DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201815

СТАН ДОСЛІДЖУВАНОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ПРИ РЕАГУВАННІ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО ЧАСУ

Андрій Макаренко

Анотація


У статті проводиться комплексний аналіз офіційних документів та наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів з питань забезпечення надання домедичної допомоги та екстреної медичної допомоги населенню при реагуванні на надзвичайні ситуації мирного часу та державного управління у сфері медичного захисту населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Аналіз літературних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів стосовно державного управління подоланням медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру свідчить, що проблема формування і реалізації державної політики у сфері забезпечення медичного захисту населення на випадок надзвичайних ситуацій вітчизняними дослідниками висвітлена недостатньо.


Ключові слова


надзвичайна ситуація; екстрена медична допомога; домедична допомога; рятувальники; реагування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Екстрена медична допомога (базова підтримка життя); під заг. ред. Г. Г. Рощіна. Київ: ВАТ «Поліграфкнига», 2009. 138 с.

Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п/print1446924629207352 (дата звернення 23.01.2020).

Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-VІ. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/print1360003604244711 (дата звернення 23.01.2020).

Терент’єва А.В. Державне управління медичним захистом за умов надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. Київ: 2010. 36 с.

Міхеєв Ю. В., Зеркалов Д. В., Землянська О. В. Цивільний захист: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ». 2013. 233 с.

Волянський П. Б. Концепція державного управління медичним захистом у зоні надзвичайних ситуацій. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 14. С. 127–128. URL: http://nbuv.gov.ua/j pdf/ipd_2013_14_32.pdf.

Волянський П. Б. Теоретичні засади державного управління медичним захистом населення від наслідків надзвичайних ситуацій в Україні: автореф. дис. … д-ра держ. упр. Київ: 2013. 39 с.

Волянський П. Б. Управління медичним захистом населення і територій в надзвичайних ситуаціях: монографія. Київ, 2012. 360 с.

Про утворення Державної служби медицини катастроф: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 343. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/343-97-%D0%BF/print1360003604244711.

Державна політика у сфері охорони здоров’я: кол. монографія: у 2 ч. / упоряд. проф. Я.Ф. Радиш; предм. та заг. ред. проф. М.М. Білинської, проф. Я.Ф. Радиша. Київ: НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.

Гур’єв С. О., Печиборщ В. П., Михайловський М. М. Нормативно-правове забезпечення реформування системи медичного захисту населення за умов надзвичайних ситуацій в Україні: стан та проблеми реалізації. Мат. 16-ої Всеукр. наук.-практ. конф. рятувальників (Київ, 23–24 верес. 2014 р.). Київ, 2014. С. 88.

Про утворення Державної служби медицини катастроф: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 343. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/343-97-%D0%BF/print1360003604244711.

«Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. № 827. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1050.776.0.

Близнюк М. Д., Волянський П. Б., Гафарова М. Т., Гур’єв С. О., Долгий М. Л., Іскра Н. І., Крилюк В. О., Кузьмін В. Ю., Матяш В. І., Сацик С. П., Терент’єва А. В. Медичний та біологічний захист за умов надзвичайних ситуацій: навч. посіб. Харків: ФОП Панов А.М., 2016. 324 с.

Шостак Л. Й. Роль і місце Державної служби медицини катастроф України в організації ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій: наук. вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2013. Вип. 1. С. 299-305. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_upravl_2013_1_40.pdf.

Про затвердження Загальних вимог щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих та форм медичної документації: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.2012 р. № 366. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-12 (дата звернення 23.01.2020).

Волянський П. Б. Організація медичного забезпечення постраждалих в умовах надзвичайної ситуації. Актуальні проблеми державного управління: збю наук. проаць. Одеса: ОРІДУ НАДУ 2012. № 1(49). С. 56–61.

Рощін Г. Г., Мазуренко О. В., Терент’єва А. В., Іскра Н. І. Деякі питання міжвідомчої координації в процесі подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Економіка та держава. 2010. № 6. С. 93–95. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecde_2010_6_30.pdf.

Про екстрену медичну допомогу: Закон України від 05.07.2012 р. №5081-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17.

Про внесення змін до деяких Законів України щодо удосконалення надання першої допомоги: Проект Закону України від 19.12.2018 р. № 9427.

Крилюк В. О., Гур’єв С. О., Загорій Г. В., Гудима А. А., Іскра Н.І. та ін. Екстрена та невідкладна медична допомога. Том І: допомога травмованим на догоспітальному етапі: національний підручник. Київ. 2017. 504 с.

Гринзовський А. М., Волянський П. Б., Калашченко С. І. та ін. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях: навч. посіб.; за заг. ред. Волянського П. Б. та Гринзовського А. М. Київ: ІДУЦЗ, 2018. 216 с.

Халмурадов Б. Д., Волянський П. Б. Медецина надзвичайних ситуацій: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 208 с.

Волянський П. Б., Гур’єв С. О., Долгий М. Л., Дрозденко Н. В., Іскра Н. І., Макаренко А. М., Стрюк М. П., Терент’єва А. В. Домедична допомога в умовах надзвичайних ситуацій: практ. посіб. Харків: ФОП Панов А.М., 2016. 136 с.

Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М. Захист Відчизни. Основи медичних знань: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандару. Тернопіль: Астон, 2018. 192 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration