DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201811

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Павло Воронжак

Анотація


Наукове дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо раціоналізації процесу організації державного фінансового контролю за ефективністю використання коштів державного бюджету.
Метою роботи є дослідження процесів організації та проведення державного фінансового контролю господарської діяльності в Україні та на регіональному рівні, обґрунтування напрямів і практичних рекомендацій щодо ефективності використання бюджетних коштів.
Прикладні аспекти державного фінансового контролю господарської діяльності досліджено на основі законодавчого та економіко-правового забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, міжнародних та національних вимог і стандартів щодо фінансового контролю. Викладені у роботі наукові результати та практичні рекомендації надають можливість удосконалення проведення державного фінансового контролю господарської діяльності в Україні та обґрунтування напрямів і практичних рекомендацій щодо підвищення його ефективності. Автор пропонує концептуальне бачення процесу формування методології аналізу результативності та ефективності функціонування органів (інституцій) державного фінансового контролю на основі дотримання високих стандартів якості, поглибленого дослідження динаміки результатних показників, а також з огляду на необхідність повноцінної реалізації органом (інституцією) окремих функцій контролю.
Проведений аналіз за обраною проблематикою дослідження забезпечує концептуальною базою процесне моделювання механізму бюджетного управління в координатах системи економічної безпеки; формує платформу розбудови бюджетного та податкового механізмів. Перспективами подальших досліджень виступає вдосконалення питань щодо механізму ефективного функціонування бюджетної сфери та здійснення інтегрованого управлінського аналізу.


Ключові слова


бюджетний механізм; державний бюджет; державний фінансовий контроль; державний аудит; державна фіскальна служба; податковий механізм; органи управління бюджетом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Буряк П. Ю. Концептуальні та методичні основи аудиту ефективності. Національна бібліотека України імені Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vldfa/2009_16/BurjakP.pdf.

Voronzhak P. & Karpenko L. Вase alternatives and the paradigm of impact investing development in the coordinates of globalization changes and euro integration. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VSB Technical University of Ostrava, 2018. Pp.659–668.

Voronzhak P. & Karpenko L. (2017). Statement of Budgeting Management at Industrial Enterprises in Coordinates of the Financial and Economic Security System. International Relations 2017: Current issues of world economy and politics: Conference proceedings 18th International Scientific Conference Smolenice Castle 30th November – 1st December 2017. [Volume of Scientific Papers]. University of Economics in Bratislava, 2017.

Воронжак П. В. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування: практика застосування в Україні. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжн.уч. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 86–87.

Геєць В. М. Пріоритети соціально-економічного розвитку України та роль бюджетної стратегії в їх реалізації. Наукові праці НДФІ. 2006. Вип. 2. С. 3–6.

Дейнеко Є. В. Внутрішній контроль в умовах реформування системи державного фінансового контролю в Україні автореф. дис... канд. екон. наук. Харків, 2014. 20 с.

Данчевська І. Р. Організація та проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів України. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: кол. монографія працівників і аспірантів кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка. жов. 2016. С. 225–237.

Karpenko L. & Pashko P. Formation of the system of fair businesspractice of the company under conditions of corporate responsibility. Academy of Strategic Management Journal, London, 2019, V. 18 (2). Рр. 1–8.; Scopus. URL: https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-the-system-of-fair-business-practice-of-the-company-1939-6104-18-2-339.pdf

Karpenko L., Zhylinska O., Zalizko V., Kukhta P., Vikulova A. Human development in the context of provision of the social safety of society. Journal of Security and Sustainability. Issues 8(4). Рр. 725–734. Scopus. URL: https://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.4(15)

Карпенко Л. М. Міжнародний досвід вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні: практика застосування. Економічні перспективи підприємництва в Україні: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. Ч. 1. 321 с. Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 119. С. 136–138.

Karpenko L., Zhylinska O., Zalizko V., Gaidai T., & Kukhta P. Strategic management of entrepreneurship based on smart technologies. Journal of Entrepreneurship Education. 22(5). Scopus. URL: https://www.abacademies.org/articles/Strategic-management-of-entrepreneurship-based-1528-2651-22-5-458.pdf

Карпенко Л. М., Воронжак П. В. Оцінювання ефективності державного фінансового контролю господарської діяльності в Одеської області. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 713 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні». Т. 141), с. 369–372

Шевчук В. О., Бондарук Т. Г., Мельничук Н.Ю. Механізм управління бюджетними ресурсами: проблеми та перспективи удосконалення. Облік і фінанси. 2016. №3 (73). С. 166–175

Звіти Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration