DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201809

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В МАРКЕТИНГУ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ

Тетяна Безверхнюк, Віолета Вишневська

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність застосування проектного управління життєвими циклами туристичного продукту та туристичного проекту як методологічного підходу до маркетингу туристичних територій. Наголошено, що основою маркетингу туристичної території є формування та розвиток затребуваного конкурентоспроможного продукту, що потребує розроблення конкретного туристичного проекту. Доведено, що без розуміння повного життєвого циклу продукту проект може виявитися вже завідома в програній позиції по відношенню до конкурентів. Визначено чотири етапи життєвого циклу продукту (туристичної інновації) з характеристикою маркетингових заходів на кожному етапі та життєвий цикл туристичного проекту з оцінкою здійсненності проекту та завданнями маркетингу. Запропоновано для забезпечення реалізації фази життєвого циклу продукту – зростання, здійснювати подальший супровід продукту шляхом реалізації нового проекту – маркетингової стратегії з забезпечення конкурентоспроможності та утримання позицій на ринку.


Ключові слова


життєвий цикл; продукт; проект; маркетинг туристичних територій; маркетинг проекту; проектне управління; маркетингова стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарова Н. А. Управление жизненным циклом дестинации. Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 318. № 6. С. 52–56.

Джанджугазова Е. А. Туристско-рекреационное проектирование: учебник. М. : Академия, 2014. 217 с.

Зорин А. Дестинация : монография. Москва: РМАТ, 2009. 90 с.

Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій : монографія. За ред. проф. Ярошенка Ф.О. Київ: Новий друк, 2010. 160 с.

Кирьянова Л. Г. Маркетинг дестинаций как современный подход к управлению туристским регионом. Известия Томского политехнического университета. Экономика. 2010. Т. 316. № 6. С. 35–40.

Леонт’єва Ю. Ю. Формування та реалізація стратегії розвитку регіональної туристичної дестинації : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. економ. наук за спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Харківська національна академія міського господарства. Харків 2010. 20 с.

Проектний менеджмент у публічному управлінні: підручник. Кол. авт.; за наук. ред. Ю. П. Шарова. Київ. 2017. 344 с.

Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності : монографія; за заг. ред. Іжі М. М., Бабова К. Д., Безверхнюк Т. М. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. 626 с.

Технологія управління соціальними проектами: монографія; за заг. ред. Т. М. Безверхнюк. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. 292 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide. 5th Edition. Project Management Institute, 2013. 616 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide). 6 Ed.Project Management Institute, Inc. Independent Publishers Group. Chicago, IL, 2017. 756 c.

Bezverkhniuk T., Sencha I. Investment potential of recreation areas: essence, components, development strategies, methods of evaluation. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village: Monograph. Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. Nysa: Publishing Office University of Applied Sciences in Nysa, 2019. Р. 329–337.

Kotler P. Marketing places / P. Kotler. New York: Free press, 1993. 367 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration