DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170495

УПОРЯДКУВАННЯ ПОЛЯ ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Юлія Ковтун

Анотація


Стаття присвячена аналізу процесу децентралізації публічного управління. На основі вітчиз¬няного досвіду пропонуються шляхи функціональної та струк¬турної опти-мізації зазначеної систе¬ми, упорядкування функцій та перерозподілу повноважень між органами публічної влади в умовах децентралізації, акцентується увага на характерних рисах децентралізації, які необхідно враховувати під час визначення змісту заходів щодо вдосконалення системи органів публічної влади.


Ключові слова


децентралізація; органи публічної влади; оптимізація; реформування.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Баймуратов М. А., Григорьев В. А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине: монография. Одеса: Юридична література, 2003. 248 с.

Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навч. посіб. для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. Київ: ПРООН/ МПВСР, 2007. 269 с.

Коліушко І., Тимощук В. Реформа публічної адміністрації на місцевому та регіональному рівнях як один з напрямів адміністративної реформи. Проблеми трансформації територіальної організації влади: зб. матеріалів та док. / наук. ред. М. Пухтинський. Київ, 2005. С. 254–261.

Колишко Р. А. Децентралізація публічної влади: історія та сучасні тенденції розвитку. Вісник КНУ. Серія «Міжн. відн.». 2015. Вип. 27. С. 198.

Линьов К. О. Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: Київ, 2004. 20 с.

Ляпин И. Ф. Конституционные особенности децентрализации государственной власти. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. Вып. № 1. С. 152.

Макаров Г. В. Очікувані ризики у процесі децентралізації влади в Україні: аналітична записка. Нац. ін-т стратегічних дослідж. при Президентові України. URL: www.niss.gov.ua/articles/1021/.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року. URL: http://zakon.rada.gov.uа.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування районних рад» № 4165 від 29 лютого 2016 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку утворення та ліквідації місцевих державних адміністрацій» № 6641 від 23 червня 2017 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.uа.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ, Стратегія від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Фінанси: Курс для фінансистів: навч. посіб. / За ред. В. І. Оспіщева. Київ, 2008. 567 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 2003. URL: http://leksika.com.ua/19320925/legal/detsentralizatsiya.

Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL: www.land.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration