ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ РОЗПОДІЛ ЇХ РИЗИКІВ

Автор(и)

  • Іван Комаровський аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170497

Ключові слова:

місцевий економічний розвиток, ризики державного управління, публічне адміністрування, функціональні механізми державного управління.

Анотація

Питання підвищення ефективності програм місцевого економічного розвитку (МЕР) розглядається в контексті зменшення ризиків управління. Доведено, що основним джерелом виникнення ризиків управління є взаємодія «доменів впливу», що представляють учасників МЕР. Для управління ризиками з боку «домену впливу» політика (органи публічної влади) пропонується застосовувати функціональні механізми державного управління: нормативно-правовий, економічний, соціальний та організаційний. При застосуванні запропонованого підходу оптимальний розподіл ризиків буде отриманий за рахунок віднесенням ключових факторів впливу на той «домен впливу», який здатен більш ефективно управляти і контролювати відповідний ризик.

Біографія автора

Іван Комаровський, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Білявська О. Б. Концептуальні принципи управління ризиками в державному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2010_6_5.

Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Вісник НУЦЗУ. Серія: Державне управління. 2017, Вип. 1(6).

Герасименко О. М. Еволюція світового ризик-менеджменту. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 12, С. 26–31.

Гречаніченко, О. О. Ризик – орієнтоване управління як механізм публічного управління державними фінансами в Україні. Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». URL :http://www.dy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%9E.+%D0%9E.+%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.

Дєгтяр О. А., Напрями удосконалення засобів управління соціальним ризиком. Вісник НУЦЗУ. Серія: Державне управління. 2017, Вип. 1(6), 9 с.

Михно П. Державне управління ризиком як механізм мінімізації невизначеності: зб. наук. праць НАДУ при Президентові України. 2012. Вип. 2. С. 90–100. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2012_2_12.

Механізми державного управління / Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова та ін. Енциклопедія державного управління: у 8 т. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін (співгол.), П. І. Надолішній (співгол.) та ін. С. 375–376.

Радченко О. В. Категорія «механізм» у системі державного управління. URL: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/du/2009_3/files/DU309_14.pdf.

Устенко О. Л. Теория экономического риска: монографія. Київ: МАУП, 1997. 164 с.

Штефанич Д. А. Управління підприємницьким ризиком: навч. посіб. Тернопіль: «Економічна думка», 1999, 224 с.

Paul James, Andy Scerri, Manfred Steger. Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability. Routledge, London, 2015. URL www.circlesofsustainability.org/.../Ch-08-Circles-Questionna.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ