РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ЯК ПРІОРИТЕТ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Корвецький доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.мед.н., доцент, Україна
  • Ліна Бондарева заступник директора департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, к.держ.упр., Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170498

Ключові слова:

реформування, охорона здоров’я, публічна політика в сфері охорони здоров’я, система громадського здоров’я, пріоритети публічної політики в сфері охорони здоров’я, правові умови.

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням реформування системи охорони здоров’я України у контексті Європейської політики «Здоров’я – 2020». Розглянуто різні наукові погляди щодо визначення сутності та змісту публічної політики стосовно охорони здоров’я. Визначено розуміння важливості розбудови системи охорони громадського здоров’я в Україні як одного з пріоритетів публічної політики. Акцентується увага на необхідності створення відповідних правових умов для впровадження системи охорони громадського здоров’я в Україні як альтернативи існуючої системи збереження, укріплення та відновлення здоров’я населення.

Біографії авторів

Олександр Корвецький, доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.мед.н., доцент

доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.мед.н., доцент

Ліна Бондарева, заступник директора департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, к.держ.упр.

заступник директора департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, к.держ.упр.

Посилання

Грузєва Т. С. Забезпечення рівності і справедливості в охороні здоров’я – стратегічна мета нової Європейської політики «Здоров’я-2020». Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. 2012. № 2–3 (18–19). С. 87–91.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Під. заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. С. 19.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України N 2802-XII від 19.11.92. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cрgi?nreg=2801-12.

Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249618799.

Державна політика у сфері охорони здоров’я: кол. моногр.: у 2 ч. / кол. авт.; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша. Київ: НАДУ, 2013. Ч. 1. С. 7.

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 4: Галузеве управління / наук.-ред. колегія : М. М. Іжа (співголова), В. Г. Бодров (співголова) та ін. 2011. 648 с.

Про систему громадського здоров’я: Проект Закону України від 19.06.2018 р. URL: http://moz.gov.ua/uploads/1/5636-pro_20180620_1.pdf.

Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2012 (документ EUR/RC62/12). 52 c.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Про утворення ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.09.2015 № 604. URL: http://www. HYPERLINK «http://www.moz.gov.ua/» moz HYPERLINK «http://www.moz.gov.ua/» . HYPERLINK «http://www.moz.gov.ua/» gov HYPERLINK «http://www.moz.gov.ua/». HYPERLINK «http://www.moz.gov.ua/» ua.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України N 2168-VIІІ від 19.10.2017. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19.

МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону «Про систему громадського здоров’я» URL: https://phc.org.ua/news/show/moz-ukrajini-oprilyudnilo-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-zakonu-pro-sistemu-gromadskogo-zdorovya.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ