УПОРЯДКУВАННЯ ПОЛЯ ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Юлія Ковтун аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170495

Ключові слова:

децентралізація, органи публічної влади, оптимізація, реформування.

Анотація

Стаття присвячена аналізу процесу децентралізації публічного управління. На основі вітчиз¬няного досвіду пропонуються шляхи функціональної та струк¬турної опти-мізації зазначеної систе¬ми, упорядкування функцій та перерозподілу повноважень між органами публічної влади в умовах децентралізації, акцентується увага на характерних рисах децентралізації, які необхідно враховувати під час визначення змісту заходів щодо вдосконалення системи органів публічної влади.

Біографія автора

Юлія Ковтун, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Баймуратов М. А., Григорьев В. А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине: монография. Одеса: Юридична література, 2003. 248 с.

Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навч. посіб. для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. Київ: ПРООН/ МПВСР, 2007. 269 с.

Коліушко І., Тимощук В. Реформа публічної адміністрації на місцевому та регіональному рівнях як один з напрямів адміністративної реформи. Проблеми трансформації територіальної організації влади: зб. матеріалів та док. / наук. ред. М. Пухтинський. Київ, 2005. С. 254–261.

Колишко Р. А. Децентралізація публічної влади: історія та сучасні тенденції розвитку. Вісник КНУ. Серія «Міжн. відн.». 2015. Вип. 27. С. 198.

Линьов К. О. Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: Київ, 2004. 20 с.

Ляпин И. Ф. Конституционные особенности децентрализации государственной власти. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. Вып. № 1. С. 152.

Макаров Г. В. Очікувані ризики у процесі децентралізації влади в Україні: аналітична записка. Нац. ін-т стратегічних дослідж. при Президентові України. URL: www.niss.gov.ua/articles/1021/.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року. URL: http://zakon.rada.gov.uа.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування районних рад» № 4165 від 29 лютого 2016 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку утворення та ліквідації місцевих державних адміністрацій» № 6641 від 23 червня 2017 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.uа.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ, Стратегія від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Фінанси: Курс для фінансистів: навч. посіб. / За ред. В. І. Оспіщева. Київ, 2008. 567 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 2003. URL: http://leksika.com.ua/19320925/legal/detsentralizatsiya.

Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL: www.land.gov.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ