ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»: ХТО БУДЕ ФОРМУВАТИ НАУКОВУ ГАЛУЗЬ?

Автор(и)

  • Микола Попов ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170428

Ключові слова:

галузь знань, наукова галузь, інфраструктура науки, шлях наукової галузі.

Анотація

У статті проаналізовано основні шляхи становлення галузі науки «Державне управління». За допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти виокремлені заклади вищої освіти, що проваджують освітню діяльність за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Запропоновано шляхи формування наукової галузі «Публічне управління та адміністрування» та інфраструктури цієї науки.

Біографія автора

Микола Попов, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

перший заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент.

Посилання

В Киеве прошла презентация энциклопедии государственного управления. URL: http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/44695.

Єдина державна електронна база з питань освіти. Вступна кампанія 2018. URL: https://vstup2018.edbo.gov.ua.

Ковбасюк Ю. Наука державного управління в умовах системних державно-управлінських трансформацій. Київ: Вісн. НАДУ. 2012. № 1. С. 5–20.

Концептуальні засади розвитку галузі науки «Державне управління»: наук. розробка / кол. авт. : К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін, Л. І. Загайнова та ін. / за заг. ред. К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна, Л. І. Загайнової. Київ: НАДУ, 2013. 48 с.

Моль А. Социодинамика культуры ; Пер. с фр. / Предисл. Б. В. Бирюкова. Изд. 3-е. Москва: Издательство ЛКИ, 2008. 416 с.

Новикова В. І. Інфраструктура: сутність поняття, види, застосування у рекреаційній сфері. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Географія». 2016. Вип.1(64). С. 18–22.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n16.

Про затвердження Переліку спеціальностей наукових працівників: Наказ ВАК № 86 від 13.03.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0133-97.

Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Наказ ВАК № 288 від 10.06.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0425-99.

Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266; Наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15.

Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: Указ Президента України № 398/95 від 30.05.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/95.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ