СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ: ПРІОРИТЕТИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Костянтин Бабов директор ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», д.мед.н., професор, Україна
  • Тетяна Безверхнюк завідувач кафедри проектного менеджменту, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор, Україна https://orcid.org/0000-0002-2567-8729
  • Ірина Бабова професор кафедри проектного менеджменту, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.мед.н., с.н.с., Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170446

Ключові слова:

сталий розвиток, цілі сталого розвитку, туризм, курорти, національні пріоритети, Україна.

Анотація

Стрімке та некероване зростання туристичного сектору являє собою проблему з точки зору нераціонального використання ресурсів, деградації природної та культурної спадщини, а також негативних соціальних наслідків, що обумовлює необхідність зміни парадигми розвитку сфери туризму в бік раціонального управління та відповідального використання рекреаційно-туристичних ресурсів з дотриманням принципів сталого розвитку. В статті проаналізовано рекомендації Організації Об’єднаних Націй та Всесвітньої Туристичної Організації щодо імплементації цілей сталого розвитку в сферу туризму, окреслено основні пріоритети розвитку сталого туризму для курортно-туристичних дестинацій України, цілі сталого розвитку з урахуванням національних особливостей.

Біографії авторів

Костянтин Бабов, директор ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», д.мед.н., професор

директор ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», д.мед.н., професор

Тетяна Безверхнюк, завідувач кафедри проектного менеджменту, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

завідувач кафедри проектного менеджменту, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

Ірина Бабова, професор кафедри проектного менеджменту, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.мед.н., с.н.с.

професор кафедри проектного менеджменту, ОРІДУ НАДУ при Президентові України д.мед.н., с.н.с.

Посилання

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів. Здобутки і перспективи : монографія / За ред. К. Д. Бабова, О. М. Нікіпелової, А. В. Мокієнко. Одеса : Фенікс, 2017. 150 с.

Експерт Світової туристичної організації назвав найперспективніші види туризму для України (інтерв’ю). Новини URL: https://dyvys.info/2018/11/03/ekspert-svitovoyi-turystychnoyi-organizatsiyi-nazvav-najperspektyvnishi-vydy-turyzmu-dlya-ukrayiny-interv-yu/

Курорти України державного та місцевого значення / За ред. К. Д. Бабова, О. М. Нікіпелової. Одеса, ПАЛЬМІРА, 2010 220 с.

Курорти та санаторії України: Науково-практичний довідник / За ред. К. Д. Бабова, В. В. Єжова та О. М. Торохтіна. Київ: Фолігрант, 2009. 432 с.

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) 2017р.URL:http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukraina-iaka-vyznachaie-bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku-tssr

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років. URL: http://healthsag.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/Strategiya_UKR.pdf

Про курорти : Закон України від 05.10.2000 р. № 2026-14 з поточною редакцією від 18.12.2017р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2026-14.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження КМУ від 16.03.2017 р. № 168-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015р. № 5/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Про туризм : Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-вр з поточною редакцією від 11.02.2015 р.URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80

Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності : монографія / За заг. ред. М. М. Іжі, К. Д. Бабова, Т. М. Безверхнюк. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. 626 с.

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/Sustainable-Dev-Strategy-for-Ukraine-by-2030.html Global Wellness Tourism Economy November, 2018. 102 р. URL: www.globalwellnessinstitute.org

Global Wellness Tourism Economy. November, 2018. 102 р. URL: www.globalwellnessinstitute.org

Preliminary Report of Croatian Sustainable Tourism Observatory – Focal area: Adriatic Croatia / Ivan Kožić, Sanda Čorak, Zrinka Marušić, Izidora Marković, Ivan Sever / Zagreb, July 2016. 20 р.

Richard W. Butler (1999) Sustainable tourism: A state of the art review. Tourism Geographies (An International Journal of Tourism Space, Place and Environment) Volume 1, 1999. Issue 1: Sustainable Tourism. P. 7-25.

Resolution adopted by the General Assembly of Unated Nations on 15 December 1972 (2997 (XXVII). Institutional and financial arrangements for international environmental cooperation). URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/270/27/IMG/NR027027.pdf?OpenElement

Resolution adopted by the General Assembly of United Nations on 22 December 2015 [on the report of the Second Committee (A/70/472)] 70/193. International Year of Sustainable Tourism for Development, 2017. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/449/67/PDF/N1544967.pdf?OpenElement)

RIO 20+: United Nations Conference on Sustainable Development «The future we want», Rio de Janeiro, Brazil, 20-22 June 2012.URL: https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216l-1_english.pdf.pdf

United Nations (2015) Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. – 41 p. URL:sustainabledevelopment.un.org A/RES/70/1

World Tourism Day 2017 addresses the power of sustainable tourism for development. PR No.: PR 17109. URL: http://media.unwto.org/press-release/2017-09-27/world-tourism-day-2017-addresses-power-sustainable-tourism-development

The World Tourism Organization (UNWTO) International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO). URL: http://insto.unwto.org/

World Tourism Organization (UNWTO) (2015) Tourism and the Sustainable Development Goals. UNWTO, Madrid, Spain. URL: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417254

World Tourism Organization and United Nations Development Programme (2017), Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030, Highlights, UNWTO, Madrid. – 36 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ