ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ

Автор(и)

  • Олександр Бабич аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170442

Ключові слова:

інновація, інноваційний проект, інвестиційний проект, інноваційний процес, стратегічне управління, розвиток малих міст.

Анотація

В статті проаналізовані особливості формування системи стратегічного управління розвитком малих міст на основі виокремлення специфічних принципів розробки та реалізації інноваційних проектів. Визначено сутність поняття «інноваційний проект», виділено класифікаційні ознаки, етапи створення і реалізації інноваційного проекту для забезпечення соціально-економічного зростання малих міст в умовах територіальної реформи. Здійснено практичний аналіз реалізації інноваційно-інвестиційних проектів у сфері енергозбереження. Запропоновані напрями ефективного використання ресурсного потенціалу міст для здійснення стратегічного управління інноваційними процесами.

Біографія автора

Олександр Бабич, аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Герасимчук З. В., Середа О. В. Стратегічне управління сталим розвитком міст: теорія, методологія, практика: монографія. Луц. нац. техн. ун-т. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 274 с.

Гришина Л. О. Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційних процесів: монографія. Миколаїв, 2004. 251 с.

Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент: підручник. Суми: Університетська книга, 2015. 334 с.

Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. А. Швандара. Москва: ЮНИТИ – ДАНА, 1999. 208 с.

Панкова Л. І., Потапенко Т. П. Методичні аспекти оцінки ефективності інноваційного середовища як умова розвитку бізнес-інкубації: наук. економ. журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». Київ: Національний університет харчових технологій, 2016. № 6. 197 с.

Плотников А. П., Захарченко Е. С. Некоторые аспекты формирования благоприятной инновационной среды развития территории. Инновационная деятельность. 2011. № 1. 66 с.

Прохорчук С. В. Функціонування інноваційного кластеру в регіоні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. Вип. 6. Ч.3. 189 с.

Райзберг Б. А., Фатхудинов Р. А. Управление экономикой. Учебник. Москва: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Ситнтез», 1999. 784 с.

Стойко І. І. Управління інноваціями: навч.-метод. посіб. Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. 200 с.

Управління інноваціями: навч. посіб. / О. І. Гуторов, Л. І. Михайлова, І. О. Шарко, С. Г. Турчіна, О. В. Киричок. Вид. 2-ге, доп. Харків: «Діса плюс», 2016. 266 с.

Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2016.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ